Tuarascáil don Dáil agus don Seanad

Foilsithe Samhain 2012

An Deontas Mótariompair

Tuarascáil maidir le diúltú na Roinne Sláinte moladh de chuid an Ombudsman a chur i bhfeidhm

Tuarascáil don Dáil agus don Seanad faoi alt 6(5) agus alt (7) den Acht Ombudsman 1980

Samhain 2012

Ábhar

Tá an tOmbudsman ag tuairisciú don Dáil agus don Seanad gur dhiúltaigh an Roinn Sláinte le déanaí moladh de chuid an Ombudsman a chur i bhfeidhm i ndáil le feidhmiú an Scéime Deontais Mótariompair (DMI). B'e aidhm an mholta ná go mbeadh an scéim DMI ag teacht le forálacha na hAchtanna um Stádas Comhionann. Glacann an Roinn leis go n-ardaíonn imscrúdú an Ombudsman ceisteanna tábhachtacha i ndáil leis an scéim; ach deir an Roinn freisin nach feidir léi glacadh le moladh an Ombudsman mar gheall ar na himpleachtaí tromchúiseacha airgeadais a bhainfeadh leis seo ó thaobh an Stáit de. Rinne an tOmbudsman an moladh tar éis imscrúdú a dhéanamh ar ghearán thar ceann fear óg faoi mhíchumas trom ar dhiúltaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a iarratas ar DMI a fháil.

Tar éis an imscrúdaithe, bhí trí moladh ón Ombudsman do FSS a n-eascraíonn as an imní céanna is a bhaineann leis an moladh don Roiinn Sláinte. Ghlac FSS ina n-iomláine le moltaí an Ombudsman agus d'admhaigh cé chomh cuimsitheach is a bhí an t-imscrúdú. Tá na moltaí sin á chur i bhfeidhm faoi láthair ag FSS. Tá an seasamh seo ó FSS ag teacht salach ar sheasamh na Roinne a deir nach féidir léi glacadh le moladh an Ombudsman.

Tá diúltú na Roinne don mholadh comhchosúil le diúltú a rinne an Roinn do mholadh a rinne an tOmbudsman le déanaí i ndáil leis an Liúntas Soghluaisteachta (féach ar Nóta 1). Is léiriú an dá mholadh de chuid an Ombudsman ar a tuairim dhaingean gur chóir go ndéanfaí scéimeanna riaracháin a fheidhmíonn FSS thar ceann na Roinne a bheith ag feidhmiú de réir dhlí na tíre.

Beidh an Roinn ag leanstan ar aghaidh anois le dhá scéim le haghaidh daoine faoi mhíchumas ar bhonn choinníollacha nach bhfuil de réir dhlí na tíre. Is é seasamh na Roinne ná go bhfuiltear ag freastal ar an leas coiteann trí dhiúltú go ndéanfaí na scéimeanna DMI agus Liúntais Soghluaisteachta a athrú le go mbeidís ag feidhmiú de réir an dlí. De réir na Roinne, ní bheadh sé in-déanta na costais a bhainfeadh leis seo a sheasamh.

Is é seasamh an Ombudsman ina leith seo ná nach bhfuil aon bhonn cirt ligean don neamhaird seo i leith an dlí leanúint ar aghaidh. Táimid i sochaí atá faoi riail an dlí.

Nóta 1

Thuairiscigh an tOmbudsman seo don Dáil agus don Seanad ar an 24 Deireadh Fómhair 2012; féach ar an Preas Raitéas seo - Liúntas Soghluaisteachta - Tuarascáil Speisialta ón Ombudsman don Dáil agus don Seanad.

Is scéim neamhreachtúil é an DMI atá i bhfeidhm ón mbliain 1968 i leith. Bhunaigh an Roinn an scéim seo chun cúnamh deontais a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas trom ionas go bhféadfaidís carr a fháil nó a chur in oiriúint d’fhonn fanacht i bhfostaíocht. An t-uasdeontas is iníoctha ná €5,020. Is féidir, faoi théarmaí na scéime, duine eile a ainmniú an carr a thiomáint. Chomh maith leis sin, tá foráil eile sa scéim do “chúinsí eisceachtúla” inar féidir an cúnamh deontais a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas trom a bhfuil deacrachtaí taistil acu agus a mbeadh leithlisiú sóisialta i ndán dóibh ina éagmais. 

Seo imscrúdú ar ghearán faoi dhiúltú FSS an DMI a bhronnadh ar fhear óg as Dún na nGall. Bhí an diúltú seo bunaithe ar nár chomhlíon an t-iarratasóir na critéir incháilitheachta leighis. Tar éis imscrúdú sonrach a dhéanamh, sheas an tOmbudsman leis an ngearán.  Chinn sí go raibh an léirmhíniú a rinne FSS ar na critéir incháilitheachta leighis ina léirmhíniú a bhí sriantach agus a bhí contrártha leis an reachtaíocht um Stádas Comhionann.  Chinn sí freisin gur theip ar an Roinn Sláinte ina freagracht maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na scéime agus gur theip ar an Roinn treoir imleor shoiléir a sholáthar do FSS.

San imscrúdú breithníodh go sonrach láimhseáil FSS ar an gcás áirithe seo. D’admhaigh FSS go bhfuil míchumas trom intleachtach ar an iarratasóir chomh maith le riochtaí diandíblithe eile. Ghlac FSS leis nach féidir leis an iarratasóir siúl go neamhspleách sa mhéid go mbeadh sin ina bhaol dó féin agus do dhaoine eile. Is é seasamh FSS ina leith seo ná, cé go bhfuil sé faoi mhíchumas trom, tá sé ábalta siúl go fisiceach agus áiríodh sin mar fhachtóir cinntitheach agus an deontas á dhiúltú.  

Idir 2009 agus 2011 bhí na hOifigigh Leighis san FSS i nDún na nGall tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar cheanglais incháilitheachta leighis don DMI agus mar thoradh ar an athbhreithniú sin cumadh an léirmhíniú ar cad is “míchumas trom” ann. I nDún na nGall (agus b’fhéidir i limistéir eile) tuigtear le “míchumas trom", i gcomhthéacs an DMI go bhfuiltear ag tagairt do mhíchumas ina bhfuil diansrian buan ar ghluaisteacht i ngéaga íochtaracha nó do chúinse ina gcúiseodh siúl deacrachtaí tromchúiseacha. Sa chomhthéacs sin, níl aon scóip ann aird a bheith ar na hiarmhairtí ó thaobh soghluaisteachta a bheadh ag míchumais shíceolaíocha nó intleachtacha.   

Chinn an tOmbudsman go raibh an cur chuige seo ró-shriantach le bheith inghlactha. Tá sé contrártha leis na hAchtanna um Stádas Comhionann a chuireann cosc ar idirdhealú a dhéanamh ní hé amháin i gcoinne daoine faoi mhíchumas i gcomparáid le daoine nach bhfuil faoi mhíchumas ach idir daoine atá faoi mhíchumais éagsúla. Tá an cur chuige ag teacht salach freisin ar an toradh sainráite ón mbliain 2009 a fuair Oifigeach Comhionannais, a bhí ag déileáil le cás comhchosúil, a bhí an-chriticiúil faoin “teip measúnú a dhéanamh ar chumas intleachtach agus/nó síceolaíoch an iarratasóra i ndáil lena soghluaisteacht”.  Mhol an tOifigeach Comhionannais do FSS agus don Roinn ag an uair gur chóir dóibh “scrúdú a dhéanamh ar na scéimeanna liúntais éagsúla a rialaíonn daoine faoi mhíchumas chun a chinntiú go bhfuil na scéimeanna sin agus na próisis atá bainteach leo ag comhlíonadh cheanglais na nAchtanna um Stádas Comhionann”.  Chinn an tOmbudsman nach raibh aon fhianaise ann gur tharla athbhreithniú dá leithéid.

Tar éis an imscrúdaithe, chuir an tOmbudsman moltaí faoi bhráid FSS faoin gcás ar leith seo as ar d’eascair an t-imscrúdú seo; bhí moltaí uaithi freisin i ndáil le saincheisteanna riaracháin níos leithne a bhaineann leis an scéim. Mhol sí do FSS go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcás áirithe seo, ábhar a himscrúdaithe; agus go ndéanfaí athbhreithniú ar gach iarratas DMI a diúltaíodh ar bhonn an chuir chuige leasaithe a ghlac na hOifigigh Leighis i nDún na nGall le bheith i bhfeidhm ó 2009 i leith. Mhol sí freisin go ndéanfadh FSS athbhreithniú ar a ghnáthaimh maidir le hachomharc faoin scéim DMI; ag féachaint lena chinntiú go mbeadh saoirse ag Oifigigh Achomhairc a n-údarás agus a neamhspleáchas a úsáid agus iad i mbun a bhfeidhmeanna achomhairc.   

Ghlac FSS lei moltaí an Ombudsman ina n-iomláine (Féach ar Aguisín 1).  Idir an dá linn tá FSS tar éis plean a dhréachtú do chur i bhfeidhm mholtaí an Ombudsman. (Tá sonraí iomlána na moltaí seo leagtha amach i dtuarascáil an imscrúdaithe atá á fhoilsiú ar leithligh ar shuíomh gréasáin an Ombudsman. Tá an tuarascáil seo ar fáil i mBéarla amháin.)

Chuir an tOmbudsman moladh amháin faoi bhráid na Roinne ag eascairt ón imscrúdú:

Go ndéanfadh an Roinn Sláinte leasú ar théarmaí an chiorcláin maidir leis an Deontas Mótariompair ag rialú na scéime, chun foráil go sainráite gurb é a thuigfí leis an téarma “mhíchumas trom” ná a raibh cinnte i bhfianaise thorthaí an imscrúdaithe seo agus i bhfianaise, go háirithe, thuairimí agus mholtaí 2009 ón Oifigeach Comhionannais maidir leis an ngá a bhí ann sainmhíniú leathan a bheith ann ar cad is míchumas ann mar atá leagtha amach sna hAchtanna um Stádas Comhionann; de bhreis air sin mhol an tOmbudsman go n-eiseofaí an ciorclán maidir leis an Deontas Mótariompair chuig FSS laistigh de shé seachtaine ó dháta na tuarascála seo.

Tá an moladh seo dírithe ar a chinntiú go léiríonn an scéim DMI ar an tuiscint ar cad is míchumas ann agus é a bheith ag comhlíonadh fhorálacha na nAchtanna um Stádas Comhionann. Tá an moladh i gcomhréir le barúlacha an Oifigigh Comhionannais (luaite i dtuarascáil an imscrúdaithe).

Dhiúltaigh an Roinn don mholadh seo. Dúirt an Roinn nach raibh sé de chumas aici leasú a dhéanamh ar an gciorclán maidir leis an DMI sa mhéid go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha airgeadais ag baint leis. Dar leis an Roinn an cuspóir polasaí atá aici ná  “breithniú a dhéanamh agus moltaí a chur faoi bhráid an Rialtais faoi na roghanna éagsúla go léir atá ar fáil i gcomhthéacs na timpeallachta eacnamaíochta reatha chun a chinntiú go mbeadh na scéimeanna go léir ag comhlíonadh na nAchtanna um Stádas Comhionann”. Mar chríoch le freagra na Roinne ar an Ombudsman dúirt an Rúnaí Ginearálta: “Sa chomhthéacs airgeadais reatha beidh sé dúshlánach seo a bhaint amach agus mar sin níl aon dearbhuithe á thabhairt agam ina leith.

Tá téacs iomlán fhreagra na Roinne á fhoilsiú mar aguisín leis an tuarascáil seo (Féach ar Aguisín 2) (Tá an téacs seo ar fáil in mBéarla amháin).

Tá sé neamh-inghlactha go ndéarfadh an Roinn nach féidir léi rathú a thabhairt go mbeidh a scéimeanna “ag comhlíonadh cheanglais na nAchtanna um Stádas Comhionann”. Cé go bhfuil ceisteanna tromchúiseacha airgeadais ag brú anois ar an Roinn, bhí fhios ag an Roinn Sláinte le fada an lá go raibh gá a scéimeanna a leasú le go mbeidís ag comhlíonadh na nAchtanna um Stádas Comhionann. Tá an reachtaíocht um Stádas Comhionann, a achtaíodh sa bhliain 2000, ina reachtaíocht aonchiallach ag cosc idirdhealú a dhéanamh i gcoinne duine faoi mhíchumas i gcomparáid le duine nach bhfuil faoi mhíchumas nó i gcomparáid le duine faoi mhíchumas éagsúil.

Go praiticiúil, tá an Roinn ag rá go bhfuil sí ag feidhmiú ar mhaithe leis an leas coiteann sa chás seo trí neamhaird a dhéanamh do cheanglais an dlí. Ach níl sé cóir riamh go ndéanfadh Roinn Stáit nó saoránach neamhaird ar an dlí.

Tá sé práinneach anois a chinntiú cén bunús atá taobh thiar de sheasamh seo an Aire agus na Roinne.

Faoi alt 6(5) agus alt (7) den Acht Ombudsman 1980 féadfaidh an tOmbudsman tuarascáil speisialta a chur faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid i gcás go bhfuil an chuma air, ina tuairim, go raibh an freagra a fuair sí ar mholadh a rinne sí ina fhreagra míshásúil. Is tuarascáil dá leithéidí an tuarascáil seo.

Tá an tuarascáil iomlán ón imscrúdú ónar eascair an moladh diúltaithe á foilsiú anois ar shuíomh gréasáin an Ombudsman. Tá achoimre fheidhmeach ar thuarascáil an imscrúdaithe anois ina aguisín ag gabháil leis an tuarascáil speisialta seo.

Emily O'Reilly
Ombudsman
Samhain  2012

Tá an tAguisín seo ar fáil i mBéarla amháin i bhfoirm doiciméid PDF. Sa chás go bhfuil deacracht agat an doiciméad seo a aimsiú, déan teagmháil lenár Oifigeach Rochtana.

íoslódáil (pdf)

Níl an téacs seo ar fáil ach i mBéarla amháin

An Roinn Sláinte
DEPARTMENT OF HEALTH

22 October 2012

Your Reference: HC4/10/1994

Emily O'Reilly
Ombudsman
Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson St.
Dublin 2

Dear Ms O'Reilly,

I refer to your letter of 28th September 2012 enclosing your report of an investigation of a complaint by Mr. Noel Ryan regarding an application by his son Michael for a Motorised Transport Grant.

Your letter requests that the Department should indicate whether it accepts and intends to act on your recommendations in the report.

In the first instance, I would like to clarify a point around your statement in the introduction to the report. "While the HSE supplied a detailed commentary on the draft, the Department noted its findings but did not comment on the content." I respectfully suggest that this statement might be read as being pejorative to the Department in that it seems to indicate that the Department did not consider that the report merited comment. The Department set out its position in previous correspondence.

Your recommendation is that the Department should revise the definition of disability in the circular governing the Motorised Transport Grant having regard to the broad definition of disability set out in the Equal Status Acts and should do so within six weeks of the publication of your report. In addition you have requested the HSE to review Michael Ryan's application and other applications in Donegal having regard to the broad definition of disability in the Equal Status Acts and also having regard to comments and recommendations by an equality officer in two cases which related to a different allowance and which were successfully appealed by the HSE in the courts.

The Department is not in a position to amend the circular relating to the Motorised Transport Grant as you recommend in the report. Expansion of the definition would impose serious financial constraints on the Department, the HSE and the State generally. The recommendations, if implemented as outlined, would create liabilities that the State could not afford.

However, the Department does accept that significant issues have been raised by you in relation to the Motorised Transport Grant, the Mobility Allowance and the Equal Status Acts in relation to age limits and the definition of disability. As per previous correspondence the Department's policy objective remains to consider and present to Government all the options open to it in the current economic climate so as to ensure that all schemes meet the requirements of the Equal Status Acts. Any delay in reaching this policy objective is regretted, but we are still working on options in this matter.

In the current financial, environment this will prove very challenging to achieve and I can give no assurances in this regard.

Yours sincerely

Dr Ambrose McLoughlin
Secretary General

 

Achoimre

Seo Imscrúdú a rinne an tOmbudsman ar ghearán maidir le diúltú a rinne Feidhmeannachtna Seirbhíse Sláinte (FSS) Deontas Mótariompair (DMI) a bhronnadh ar fhear le míchumas trom intleachta. San imscrúdú breithníodh gníomhartha FSS, a rinne an cinneadh maidir leis an iarratas, chomh maith le gníomhartha na Roinne Sláinte (an Roinn) ar a bhfuil an fhreagracht fhoriomlán as an scéim DMI. Dhiúltaigh FSS an t-iarratas ar a bhforas nár chomhlíon an t-iarratasóir na critéir incháilitheachta leighis. Tar éis imscrúdú sonrach a dhéanamh, sheas an tOmbudsman leis an ngearán. Dar léi bhí an léirmhíniú a rinneadh ar na critéir incháilitheachta leighis a bhí in úsáid ag FSS ina gcritéir a bhí chomh sriantach nach bhféadfaí glacadh leo agus go raibh siad ag sárú na reachtaíochta maidir le Stádas Comhionann. Bhí sí den tuairim freisin gur theip ar an Roinn Sláinte an scéim a mhaoirsiú i gceart.

An Cás

I mí Iúil 2010 chuir athair an Uasail Ryan (ní seo a fhíor-ainm) gearán faoi bhráid an Ombudsman ag cur in iúl gur diúltaíodh iarratas a rinne sé le haghaidh DMI ar son a mhic, fear óg as Dún na nGall. Dhiúltaigh FSS an t-iarratas ar a mbonn ar nár chomhlíon an tUasal Ryan nacritéir iomchuí incháilitheachtaleighis. Bhí athair an iarratasóra den tuairim gur chomhlíon amhac an critéar leighis atá sonraithe sa scéim, eadhon go bhfuil sé faoi “dhian-mhíchumas”. Mhaígh sé freisin gur chomhlíon a mhac na critéir incháilitheachta eile a bhain le tástáilacmhainne, aoise, agus an gá a bhí aige le hiompar.

Is scéim neamhreachtúil é an DMIatá i bhfeidhm ó bhí1968 ann. Chuir an Roinn an scéim arbun chun cuidiú le daoine atá faoi dhian-mhíchumas trí dheontais a thabhairt dóibh chun carr a fháil nó chun carr a oiriúnú d’fhonn fanacht i bhfostaíocht. Is é €5,020 an t-uasdeontas atá ar fáil.Tá foráil sa scéim freisin le haghaidh “cúinsí eisceachtúla” a cheadaíonn cúnamh deontais do dhaoine atá faoi dhian-mhíchumas agus nachbhfuil fostaithe, ach a bheadh aonraithe go sóisialta gan an cúnamh deontais.

FSS

San imscrúdú amharcadh go sonrach ar an gcaoi a ndearna FSS cás an Uasail Ryan a láimhseáil. D’admhaigh FSS go raibh an tUasal Ryan faoi mhíchumas trom intleachta chomh maith le riocht dian-dhíblithe a bheith aige. Ghlac FSS leis chomh maith nach féidirleis siúl as a stuaim féin mar go mbeadh seo baolach dó féin agus do dhaoine eile. An seasamh ag FSS ná, cé go raibh sé faoi dhian-mhíchumas, go bhfuil sé in ann siúl go fisiceach agus go raibh seo ina fhachtóir cinntitheach i ndiúltú an deontais. Rinne na hOifigigh Leighis i nDún na nGall athbhreithniú ar na ceanglais d’incháilitheacht leighis idir 2009 agus 2011 agus is as sin a d’eascair an léirmhíniú reatha ar an téarma “dian-mhíchumas” don scéim. I nDún na nGall (agus b’fhéidir i limistéir eile chomh maith)tuigtear le “dian-mhíchumas", igcomhthéacs an DMI, míchumas atá ann ina bhfuil dian-srian buan ar ghluaiseacht na ngéag íochtair, nó i gcás go mbeadh deacrachtaí ann ó thaobh siúil de. Sa chomhthéacs seo, níl aon scóip ann le haird a bheith ar iarmhairtí a bheadh agmíchumas síceolaíoch nó intleachtach ar an tsoghluaisteacht.

Chinn an tOmbudsman go raibh an cur chuige sin róshriantach. Tá sé ag teacht salach ar na hAchtanna um Stádas Comhionann a chuireann cosc ní hé amháin ar idirdhealú éagórach adhéanamh ar dhuine atá faoi mhíchumas agus iad á gcur i gcomparáid le duine nach bhfuil faoimhíchumas ach idirdhealú a dhéanamh orthu i gcomparáid le daoine eile le míchumas éagsúil.Tagann an cur chuige salach freisin ar na torthaí sonracha sa bhliain 2009 óimscrúdú a rinne Oifigeach Comhionannais, imscrúdú a bhí ag déileáil le scéim chomhchosúil, inar teipeadh “measúnú a dhéanamh ar chumas intleachtach agus/nó síceolaíoch an iarratasóra i ndáil lenas(h)oghluaisteacht”. An tráth úd an moladh a chuir an tOifigeach faoi bhráidFSS agus na Roinne ná gur chóir “iniúchadh a dhéanamh ar na scéimeanna liúntais éagsúla atá ann dodhaoine faoi mhíchumas chun a chinntiú go bhfuil siad, agus na próisis mheasúnachtabhainteacha, ag cloí le ceanglais na nAchtanna um Stádas Comhionann”. Ní bhfuair an tOmbudsman aon fhianaise go ndearnadh aon athbhreithniú dá leithéid.

An Roinn Sláinte

Ó bunaíodh an scéim sa bhliain1968 d’fhan an DMI ina scéim riaracháin gan aon bhonn reachtúil léi. Bhí an Roinn san áireamh san imscrúdú seo, cé nach bhfuil aon ionchur aici igcinntí sna cásanna indibhidiúla, sa mhéid go bhfuil freagracht fhoriomlán ar an Roinn as an scéim. Bhí an Roinn den tuairim gurb é jab FSS é sainiú a dhéanamh ar céard is “dian-mhíchumas” ann. Chuir an Roinn in iúl don Ombudsman le linn an imscrúdaithe seo go bhfuil tograí beartais i ndáil leis an scéim ceaptha agus go bhfuiltear ag fanacht le cinneadh ón Aire Sláinte.

Rinne an tOmbudsman iniúchadh ar ról na Roinne agus chinn go raibh sé réasúnta glacadh leis go bhfuil freagracht dhlíthiúil ar an Roinn as an scéim DMI. Cháin sí an Roinn as teipmaoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm FSS aran scéim i gcoitinne agus as bheith faillíoch isoláthar treorach a bhí imleor, soiléir maidir le léirmhíniú théarmaí na scéime agus, go háirithe, an téarma “dian-mhíchumas”.

Próiseas Achomhairc FSS

Rinne an tOmbudsman grinnscrúdú freisin ar ghníomhartha Oifig Achomhairc FSS sa mhéid guran oifig sin a rinne an cinneadh deireanach andeontas a dhiúltú sa chás seo.Bhí an tOifigeach Achomhairc i gceist den tuairim nach bhféadfadh an tOifigeach Achomhairc cur isteach ar thuairim an chliniceora leighis. Chinn an tOmbudsman nach raibh an seasamh sin ag teacht leis an gcóras achomhairc a bheith ag feidhmiú go neamhspleách agus le húdarás.

Moltaí

Rinne an tOmbudsman roinnt moltaí bunaithe ar thorthaí a himscrúdaithe. Mhol sí gondéanfadh FSS athbhreithniú ar iarratas an Uasail Ryan ar DMI i bhfianaise a tuairisce ;go ndéanfaí athbhreithniú ar gach iarratas a diúltaíodh ó leasaigh Oifigigh Leighis Dhún na nGall an cur chuige sa bhliain 2009 agus go ndéanfadh FSS athbhreithniú arna socruithe achomhairc faoin scéim DMI ag féachaint lena chinntiú go mbeadh an tsaoirse ag gach Oifigeach

Achomhairc a n-údarás a chur i bhfeidhm go neamhspleách agus iad ag cur i gcrích a bhfeidhmeanna amach anseo.

Mhol an tOmbudsman don Roinn go ndéanfadh an Roinn leasú ar théarmaí na scéime DMI,chun go mbeadh tuiscint shainráiteann ar cad is brí leis an téarma “dian-mhíchumas” i bhfianaise thorthaí a himscrúdaithe agus i bhfianaise thuairimí an Oifigigh Chomhionannais ó 2009 maidir leis an ngá go mbeadh aird ar an sainmhíniú leathan ar cad is míchumas ann faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann. Shonraigh sí amscálaí do chur i bhfeidhm na moltaí go léir.

Dúirt an Roinn nach raibh ar a cumas an ciorclán a leasúmar gheall ar na himpleachtaítromchúiseacha airgeadais a bhainfeadh leis seo. Ghlac an Roinn leis go n-ardaíonn an tuarascáil ceisteanna tábhachtacha agus dúirt go bhfuil síag pléleis na roghanna atá ann chun go mbeidh gach scéim dácuid ag teacht go hiomlán le forálacha na hAchtanna um Stádas Comhionann.

Ghlac FSS leis na moltaí a bhaineann leis agus táFSS ag gníomhúláithreach dáréir.