Rinneadh gearán leis an Ombudsman, Peter Tyndall, thar ceann mná aosta, cleithiúnaí i ndáil lena hiarratas ar Dheontas Cúraim Baile (DCB). Dhiúltaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an deontas a thabhairt don bhean cé gur cuireadh isteach a hiarratas roinnt mhaith seachtainí sula bhfuarthas réidh leis an deontas. Bhreithnigh imscrúdú an Ombudsman an tslí inar dhéileáil FSS leis an iarratas, mar a rinne sí cumarsáid leis an iarratasóir, agus conas a cuireadh an cinneadh fáil réidh leis an deontas in iúl do na príomhpháirtithe leasmhara. Is é a bhí i bhfionnachtain an Ombudsman, nár cuireadh an cinneadh chun fáil réidh leis an deontas in iúl ar bhealach tráthúil do gach príomhpháirtí leasmhar, nach raibh aon socruithe ann chun iarratais a rianadh a fuarthas roimh an spriocdháta, agus nár cuireadh aon phróiseas achomhairc ar fáil don iarratasóir.      

Ba chuid de Scéim Pacáiste Cúraim Baile (SPCB) é, an DCB (deontais airgid a íocadh chun cuidiú le daoine scothaosta cúram breise a cheannach nach bhféadfadh an FSS a sholáthar) go dtí Nollaig 2010. Ag an bpointe sin, foilsíodh treoirlínte náisiúnta nua don SPCB agus bhíothas chun deireadh a chur le deontais airgeadais a íoc ar bhonn céimnithe. Dúirt FSS leis an Ombudsman gur cuireadh seisiúin oiliúna agus faisnéisithe ar siúl do chomhaltaí foirne FSS maidir leis na hathruithe i ngach réigiún agus ag an leibhéal áitiúil le gach príomhpháirtí leasmhar. Ní raibh na seisiúin faisnéisithe sin ann go dtí lár mhí na Samhna, 2010, áfach, rud a d’fhág nach raibh an tAltra Sláinte Poiblí (ASP) ar an eolas go raibh deireadh le teacht leis an deontas nuair a chomhairligh sí don bhean cur isteach air.      

Sa chás seo, chuir an bhean isteach ar an deontas airgid i mí Dheireadh Fómhair, 2010 agus bhí a hiarratas á bhreithniú ar fhorais airgeadais agus leighis. Cé gur measadh í a bheith i dteideal ar fhorais acmhainne, b’éigean don ASP agus dá Dochtúir Ginearálta (DG) a n-ainm a chur leis. B’éigean don Dochtúir Ginearálta a dheimhniú go raibh sí i dteideal ó thaobh leighis de freisin. Shínigh an tASP agus an DG a hiarratas ar 10 Samhain 2010 ach, ar an drochuair, níor faomhadh a hiarratas mar nár chuir an DG an fhoirm ar ais go dtí Eanáir 2011. Faoin am sin, bhí deireadh curtha leis an deontas.   

Cé gur tairgeadh roinnt uaireanta cúraim baile breise don bhean, a chuir FSS ar fáil, bhí a muintir den tuairim gur cheart an deontas airgid a íoc tharla nárbh ise ba chúis leis an moill a cuireadh ar a hiarratas a phróiseáil. 

Is maith leis an Ombudsman gur ghlac FSS leis na fionnachtana agus na moltaí agus gur ghaibh sí leithscéal leis an teaghlach. Íocadh €8,500 leo ex gratia mar réiteach ar a ngearán. Ar an drochuair cailleadh an bhean i 2013.