Réamhrá

Ba cheart go mbeadh daoine faoi mhíchumas in ann saol iomlán gníomhach a chaitheamh laistigh dár bpobail. Tá go leor bacainní ann a chuireann cosc orthu. Tá rochtain ar iompar pearsanta ar cheann acu seo. Gan é, ní féidir le go leor daoine faoi mhíchumas an rud a dhéanann daoine eile a dhéanamh go réasúnta - ag obair, ag tabhairt cuairte ar chairde agus ar theaghlach, ag siopadóireacht agus an iliomad gnéithe eile dár saol a bhfuil soghluaisteacht riachtanach.

Shínigh Rialtas na hÉireann Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (CNACDM) i 2007, agus i Márta 2018 daingníodh an Coinbhinsiún. Tá Airteagal 9 den CNACDM dírithe ar inrochtaineacht, agus cuireann sé dualgas ar shínitheoirí rochtain ar iompar a sholáthar ar bhonn comhionann le daoine eile chun a chur ar chumas daoine faoi mhíchumas maireachtáil go neamhspleách agus páirt iomlán a ghlacadh i ngach gné den saol. Mar aitheantas air seo, geallann Gníomh 104 den Straitéis Náisiúnta um Ionchuimsiú Míchumais (2017-2021) an Rialtas chun “athbhreithniú a dhéanamh ar thacaí iompair a chuimsíonn gach scéim iompair agus soghluaisteachta maoinithe ag an Rialtas do dhaoine faoi mhíchumas, chun feabhas a chur ar na roghanna iompair chun na hoibre nó tacaíochtaí fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas agus forbrófar tograí chun plean comhordaithe a fhorbairt do sholáthar dá leithéid.”

Ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht ag gach Rialtas na hoibleagáidí seo a chomhlíonadh maidir le rochtain ar iompar ar bhealach tráthúil agus éifeachtach. Mar Ombudóir, áfach, tá go leor gearán faighte agam maidir le riar na scéimeanna tacaíochta iompair atá i bhfeidhm - an Deontas Mótariompair, an Liúntas Luaineachta agus an scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, mar a fuair mo réamhtheachtaithe.

Sa tráchtaireacht seo leag mé amach na himscrúduithe a rinne m’Oifig ar na scéimeanna seo ó 2011 i leith agus na príomh-mholtaí a d’eascair as na himscrúduithe sin. Ba ábhar díomá domsa mar Ombudóir, nuair a thug mé féin agus mo réamhtheachtaithe aird ar éagothroime agus neamh-chomhionnanas na scéimeanna seo, gurb é freagairt an Rialtais ná scor de na scéimeanna gan athsholáthar, nó i gcás an Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, chun na critéir incháilitheachta éagothroime sa reachtaíocht phríomha a atreisiú.

Bhí roinnt cainte faoi rochtain ar iompar poiblí a fheabhsú. Is tasc riachtanach é seo, ar ndóigh. Níor cheart go mbeadh aon bhacainní ar rochtain ar bhusanna agus ar thraenacha, mar shampla. Gach lá tá liosta fada d’ardaitheoirí nach bhfuil ag obair ar an DART agus ag stáisiúin traenach eile. Ní mór do phaisinéirí traenach faoi mhíchumas fógra a thabhairt roimh ré, ionas gur féidir le duine a bheith i láthair le rampa le cur ionas go mbeidh siad in ann an modh iompair a úsáid. Tá an easpa rochtana seo go hiomlán do-ghlactha agus ní mór dul i ngleic leis mar ábhar práinne.

Mar sin féin, fiú dá dtabharfaí aghaidh ar na saincheisteanna go léir maidir le rochtain ar iompar poiblí, tá rochtain ag teastáil ó dhaoine faoi mhíchumas ar iompar pearsanta freisin. I gcás go leor daoine, ní rogha réadúil é dul chuig stáisiún traenach nó stad bus. Cé go bhfuil sé seo fíor go soiléir i suíomhanna tuaithe, tá sé chomh fíor céanna i gcás go leor daoine faoi mhíchumas i mbailte agus i gcathracha.

Is príomhluach í an chothroime atá mar bhonn agus thaca ag obair uile m’Oifige maidir le himscrúdú ar ghearáin agus níl aon amhras orm ach go bhfuil an staid reatha maidir le rochtain ar thacaíochtaí iompair dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu faoi mhíchumas éagórach. Cuireann sé ualach éagórach ar dhaoine atá faoi mhíchumas a chuireann bac ar a gcumas dul i mbun fostaíochta agus ina bpobal ar bhonn comhionann. Cuireann an aonrú shóisialta, agus i gcásanna áirithe bochtaineacht a eascraíonn as seo, scáth orainn mar thír agus ar ár dtiomantas do chomhionannas agus do ionchuimsiú sóisialta do chách.

Is é mo dhóchas, trí aird a tharraingt ar an gcás éagórach reatha, go spreagann an tráchtaireacht seo iad siúd a bhfuil an chumhacht acu ar fud an Rialtais, agus sa Dáil agus sa Seanad, chun tosaíocht a thabhairt don réimse tábhachtach oibre seo agus é a chur chun cinn, agus cur le tógáil sochaí atá cothrom, ionchuimsitheach agus cothromasach do chách.

Peter Tyndall

An tOmbudsman

Samhain 2021

An Deontas Mótariompair

Scéim neamhreachtúil a bhí sa Deontas Mótariompair (DMI) atá i bhfeidhm ó 1968. Bhunaigh an Roinn Sláinte é chun cúnamh deontais a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas trom chun carr a fháil nó a oiriúnú chun fostaíocht a choinneáil. Ba é an t-uasdeontas iníoctha ná €5,020. Bhíothas in ann, faoi théarmaí na scéime, duine eile a ainmniú chun an carr a thiomáint. Bhí clásal “cúinsí eisceachtúla” ag an scéim freisin a cheadaigh cúnamh deontais do dhaoine faoi mhíchumas trom le deacrachtaí iompair nach raibh i bhfostaíocht ach a mbeadh aonrú sóisialta orthu murach sin.

Tuarascáil an Ombudóir (2012)

I mí Mheán Fómhair 2012, rinne mo réamhtheachtaí, Emily O’Reilly, imscrúdú (Tuarascáil Imscrúdaithe ar an Deontas Mótariompair) tar éis gearán a dhéanamh in aghaidh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoinar dhiúltaigh sí deontas faoin scéim DMI a thabhairt do dhuine aonair.

Sheas an t-imscrúdú le gearán an fhir agus fuarthas amach go raibh an bealach a ndearna FSS léirmhíniú ar na critéir leighis incháilitheachta sriantach, do-ghlachta agus contrártha leis an reachtaíocht um Stádas Comhionann. Chinn an t-imscrúdú freisin gur theip ar an Roinn Sláinte ina freagracht as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na scéime agus gur theip uirthi treoir imleor soiléir a sholáthar don FSS.

Torthaí maidir leis an FSS

Chinn an t-imscrúdú gur bhain FSS i nDún na nGall léirmhíniú ar chritéir leighis na scéime ar bhealach nach raibh sé i gceist riamh é, rud a léirmhínigh an téarma “míchumas trom” ar bhealach ró-shriantach.

Mar thoradh air sin diúltaíodh don iarratas agus don achomharc. Fuair ​​an tOmbudóir amach freisin go raibh Oifigeach Achomhairc FSS den tuairim nach bhféadfadh Oifigeach Achomhairc cur isteach ar thuairim leighis cliniceora. Chinn an tOmbudóir go raibh an seasamh seo ar neamhréir le córas achomhairc a fheidhmíonn le neamhspleáchas agus le húdarás.

I 2009, roimh thuarascáil an Ombudóir, chinn Oifigeach Comhionannais den Bhinse Comhionannais nach raibh an léirmhíniú sriantach seo ar an sainmhíniú ar mhíchumas ag teacht leis an sainmhíniú níos leithne ar mhíchumas atá leagtha amach san Acht um Stádas Comhionann. Mhol an Binse Comhionannais do FSS agus don Roinn Sláinte gur cheart don dá cheann “scrúdú a dhéanamh ar na scéimeanna liúntais éagsúla a rialaíonn daoine faoi mhíchumas chun a chinntiú go gcomhlíonann siad féin agus na próisis mheasúnaithe gaolmhara ceanglais an tAcht um Stádas Comhionann”. Ní bhfuair an tOmbudóir ag am an imscrúdaithe aon fhianaise a thaispeánfadh go ndearnadh athbhreithniú den sórt sin.

 

Mhol an tOmbudóir go ndéanfadh FSS athbhreithniú ar:

 • an iarratas a chur an fear isteach;
 • gach iarratas DMI a diúltaíodh ar bhonn cinntí a rinne Oifigigh Achomhairc ó 2009; agus
 • a socruithe achomhairc faoin scéim DMI d’fhonn a chinntiú go bhfuil an tsaoirse ag gach Oifigeach Achomhairc údarás agus neamhspleáchas a fheidhmiú agus na feidhmeanna seo á gcur i gcrích acu.
 • Ghlac FSS leis na moltaí agus dheimhnigh siad go gcuirfí plean feidhmithe i bhfeidhm láithreach bonn.

Torthaí maidir leis an Roinn Sláinte

Chuaigh an Roinn Sláinte isteach in imscrúdú an Ombudóir toisc go raibh freagracht iomlán uirthi as an scéim. Bhí sé den tuairim gur faoin FSS a bhí sé a shainiú cad a bhí i gceist le “mhíchumas trom”. Cháin an tOmbudóir an Roinn as faillí maoirseachta a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na scéime ag FSS agus as faillí treoirlínte imleora agus soiléire a sholáthar maidir le léirmhíniú a téarmaí agus, go háirithe, don téarma “mhíchumas trom”. Ag an am, dúirt an Roinn leis an Ombudóir go raibh moltaí beartais a bhain leis an scéim curtha le chéile agus go raibh siad ag fanacht le cinneadh ón Aire.

Mhol an tOmbudóir go ndéanfadh an Roinn Sláinte athbhreithniú ar théarmaí na scéime DMI, chun a fhoráil go sainráite go dtuigfí an téarma “míchumas trom” i bhfianaise thorthaí a imscrúdaithe, agus i bhfianaise thuairimí 2009 an Oifigigh Chomhionannais ar an gá aird a thabhairt ar an sainmhíniú leathan ar mhíchumas sna hAchtanna um Stádas Comhionann.

Thug an Roinn Sláinte le fios ag an am nach raibh sí in ann an ciorclán a bhaineann leis an DMI a leasú mar go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha airgeadais aige. Ghlac sé leis gur ardaigh an t-imscrúdú saincheisteanna suntasacha agus go raibh siad ag obair ar roghanna chun gach scéim a thabhairt de réir na nAchtanna um Stádas Comhionann.

An Scéim Liúntais Luaineachta

Thug an Roinn Sláinte isteach scéim an Liúntais Luaineachta (LL) i 1979. Scéim riaracháin a bhí inti faoi Alt 61 den Acht Sláinte (1970) a fhorálann go bhféadfaidh bord sláinte (FSS) “socruithe a dhéanamh chun cabhrú le cothabháil sa bhaile” do “dhuine breoite nó easláin, nó cleithiúnaí dá leithéid”. Íocaíocht mhíosúil de réir tástála acmhainne a bhí inti a bhí iníoctha ag FSS le daoine idir 16 agus 66 bliana d’aois, agus a chomhlíon na critéir leighis seo a leanas:

Níl tú in ann siúl, fiú má tá géaga saorga nó áiseanna oiriúnacha eile á n-úsáid agat, nó má tá do shláinte chomh droch go mbeadh an t-iarracht a theastaíonn chun siúl contúirteach.

 • Ní mór gur dócha go mairfidh an neamhábaltacht chun siúl ar feadh bliana ar a laghad
 • Ní ceadmhach ó thaobh leighis duit bogadh a dhéanamh
 • Caithfidh tú a bheith in ann leas a bhaint as athrú ar do thimpeallacht
 • Caithfidh tú a bheith i do chónaí sa bhaile nó in institiúid fhadtéarmach
 • Caithfidh tú pas a fháil i dtástáil acmhainne.

Tuarascáil Ombudóir: “Ró-Shean le bheith Comhionann?” (2011)

I mí Aibreáin 2011, d’fhoilsigh mo réamhtheachtaí, Emily O’Reilly tuarascáil dár teideal “Ró-Shean le bheith Comhionann?” a bhí ina imscrúdú ar dhiúltú mídhleathach an Liúntais Luaineachta do dhaoine os cionn 66 bliain d’aois. Eisíodh tuarascáil leantach chuig Dáil Éireann agus chuig an Seanad i mí Dheireadh Fómhair 2012.

D'eascair an t-imscrúdú as gearán i 2008 a rinne duine aonair, an tUasal Browne, thar ceann a dheirfiúr, faoi dhiúltú FSS liúntas luaineachta a dheonú di. Dhiúltaigh FSS a hiarratas ar an mbonn go raibh sí os cionn 66 bliain d’aois agus, mar iarratasóir céaduaire, go raibh sí lasmuigh de scóip na scéime. Seasadh leis an gcinneadh seo tar éis achomharc i mí Lúnasa 2008. Faraor, fuair deirfiúr an tUasail Browne bás i 2010 sular críochnaíodh imscrúdú an Ombudóir. Mar sin féin, d'iarr a deartháir go gcuirfí an t-imscrúdú i gcrích mar aitheantas ar riachtanais daoine cosúil lena dheirfiúr.

Chinn an t-imscrúdú go raibh an scéim LL ag sárú an tAcht um Stádas Comhionann 2000 toisc go raibh uasteorainn aoise san áireamh ann. Ina theannta sin, chinn sé go raibh drochthionchar ag an Uasal Browne ar faillí na Roinne an scéim a leasú chun go gcloífí leis an tAcht um Stádas Comhionann 2000. Agus na cinntí seo á ndéanamh, léirigh an tOmbudóir an tuairim nár léirigh an Roinn práinne ar bith le linn gníomhú chun an scéim a chomhlíonadh leis an tAcht um Stádas Comhionann, fiú aon bhliain déag tar éis thosach feidhme an Achta sin. Dúirt sí freisin, i gcás na Scéime DMI gaolmhar, gur trí chinneadh an ghearánaigh, ag gníomhú dó le cúnamh ón Údarás Comhionannais agus tar éis imeachtaí a thionscnamh tríd an mBinse Comhionannais, a bhain an Roinn Sláinte an uasteorainn aoise.

Ag tabhairt faoi deara go raibh gealltanas tugtha ag an Roinn Sláinte athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim, mhol an tOmbudóir don Roinn Sláinte an t-athbhreithniú seo ar an scéim LL a chur i gcrích agus, ag eascairt as an athbhreithniú sin, athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim chun go gcloífí leis An tAcht um Stádas Comhionann 2000. Mhol an tOmbudóir freisin gur cheart an próiseas athbhreithniú agus athchóiriú seo a thabhairt chun críche laistigh de shé mhí ó dháta na tuarascála. Ghlac an Roinn leis an moladh seo.

Na scéimeanna Deontas Mótariompair agus Liúntas Luaineachta a dhúnadh d'iontrálaithe nua

Tar éis imscrúduithe ag an Ombudóir, chinn an Rialtas na scéimeanna riaracháin (scéimeanna LL agus DMI) d’iarratasóirí nua a dhúnadh i 2013.

Chinn an Rialtas freisin leanúint le híocaíocht an Liúntais Luaineachta mhíosúil ar bhonn eatramhach, leo siúd a bhí ag fáil an Liúntais Luaineachta ag an am a dhún an scéim. As na 4,700 duine aonair a fuair an Liúntas Luaineachta (€9 milliún in aghaidh na bliana) nuair a dúnadh an scéim i 2013, ó Mhárta 2021 bhí 3,532 duine fós ag fáil na n-íocaíochtaí eatramhacha.

Ar an 11 Meitheamh 2013 d’fhógair an Rialtas go dtabharfaí forálacha reachtúla nua isteach maidir le tacaíochtaí airgeadais do dhaoine faoi mhíchumas a bhfuil riachtanais shoghluaisteachta acu, agus bunaíodh grúpa idir-rannach faoi chathaoirleacht Roinn an Taoisigh chun tograí a fhorbairt le haghaidh scéime nua. I mí na Samhna 2013 chinn an Rialtas go ndéanfadh an tAire Sláinte an obair ullmhúcháin mhionsonraithe a theastaíonn chun scéim fóirdheontas taistil nua a fhorbairt a chur chun cinn i gcomhairle le hAirí ábhartha eile.

I mí na Bealtaine 2018 thug an tAire Sláinte moltaí faoi bhráid an Rialtais maidir le Scéim Íocaíochta Tacaíochta Iompair nua ach socraíodh an Meamram a tharraingt siar ó chlár oibre na Comh-aireachta ag an am2. Mar sin féin, bhí rún soiléir, a léirigh an tAire ag an am, dul ar ais in am trátha le moltaí athbhreithnithe chun scéim iompair den sórt sin a chur chun cinn. Níl m'Oifig ar an eolas faoi aon obair bhreise chun an scéim seo a chur chun cinn ó shin i leith.

Mar gheall ar dhúnadh na scéimeanna DMI agus LL, bhí tábhacht mhéadaitheach ag baint leis an scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, arna oibriú ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, do dhaoine faoi mhíchumas a bhí ag lorg tacaíocht.

Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas

Soláthraíonn an scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas raon faoiseamh cánach a bhaineann le ceannach agus úsáid feithiclí atá tógtha nó oiriúnaithe go speisialta ag tiománaithe agus paisinéirí faoi mhíchumas. Tá rialacha na scéime leagtha amach sna Rialacháin um Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach) 1994 (S.I. 353/1994), arna leasú ag na Rialacháin um Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach) (Leasú) 2020 (S.I. 749/2020).

Faoin scéim, is féidir le duine éileamh a dhéanamh ar:

 • Loghadh nó aisíocaíocht ar cáin cláraithe feithiclí (CCF)
 • Aisíocaíocht cáin breisluacha (CBL) ar fheithicil a cheannach
 • Aisíocaíocht CBL ar an gcostas a bhaineann le feithicil a oiriúnú.

Féadfaidh iarratasóir roinnt díolúintí agus sochair bhreise a fháil lena n-áirítear:

 • Díolúine ó mhótarcháin ar an bhfeithicil
 • Díolúine ó tháillí bóthar dola
 • An deontas breosla.

Chun cáiliú d’fhaoiseamh cánach faoin scéim, ní mór Teastas Míochaine Príomhúla (TMP) bailí a bheith ag an duine faoi mhíchumas. Chun cáiliú do TMP, ní mór don duine na sé fhoras leighis seo a leanas le haghaidh incháilitheachta a shásamh:

 • daoine atá go hiomlán nó beagnach go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as an dá chos;
 • daoine nach bhfuil in ann ceann amháin dá gcosa go hiomlán a úsáid agus nach mór go hiomlán gan úsáid a bhaint as an gcos eile ionas go mbeidh srian mór orthu maidir le gluaiseacht a ngéag íochtair;
 • daoine gan an dá lámh nó gan an dá géag láimhe;
 • daoine gan cos amháin nó an dá chos;
 • daoine go hiomlán nó beagnach gan a bheith in ann úsáid a bhaint as an dá lámh nó an dá géag láimhe agus go hiomlán nó beagnach gan úsáid a bhaint as cos amháin; agus
 • daoine a bhfuil riocht sláinte abhcacht orthu agus a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu le gluaiseacht a ngéaga íochtair.

Tuarascáil an Ombudóir: “Paisinéirí faoi Mhíchumas” (2001)

I Lúnasa 2001, d’fhoilsigh an tOmbudóir tuarascáil dar teideal “Paisinéirí faoi Mhíchumas”. Tháinig an tuarascáil seo i ndiaidh gearáin in aghaidh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus an diúltú d’fhaoiseamh cánach do ghluaisteáin a cuireadh in oiriúint nó a tógadh le húsáid ag paisinéirí faoi mhíchumas.

Arís, chun cáiliú d’aisíocaíocht cánach faoin scéim, b’éigean tiománaí nó paisinéir a mheas mar “dhuine faoi mhíchumas trom buan”. Murab ionann an Deontas Mótariompair agus na scéimeanna Liúntais Luaineachta, tá bunús ag an scéim seo i reachtaíocht thánaisteach, is é sin Airteagal 10(1) de na Rialacháin um Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach) 1994 (S.I. 353/1994). Leagtar amach sa reachtaíocht sé chritéar leighis an-dian nach mór d’iarratasóir cloí leo chun iarratas rathúil nó achomharc chuig Bord Achomhairc Míochaine Tiománaithe faoi Mhíchumas (BAMTM) a bhaint amach.

Déanann FSS measúnú ar na hiarratais, agus má éiríonn leis an iarratasóir, faigheann an t-iarratasóir Teastas Míochaine Príomhúla a chuireann ar a chumas iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. Má dhiúltaítear dá n-iarratas, féadfaidh siad achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chuig an BAMTM.

Sna cásanna a d’imscrúdaigh an tOmbudóir, dhiúltaigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim na hiarratais ar an mbonn nár chomhlíon na hiarratasóirí an riachtanas cónaitheachta.

I ngearán amháin, d’éirigh le fear iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó Cháin Chláraithe Feithiclí (CCF) de réir SI 353/94 ar charr a cheannaigh sé. Ceadaíodh faoiseamh cánach ar bhreosla agus cáin bhóithre freisin. Rinne sé iarratas ar aisíocaíocht CBL ar an gcarr. Éilíodh an CCF i leith iníon an fhir faoin bhforáil sa reachtaíocht a bhaineann le paisinéirí faoi mhíchumas. Ba é an tríú iarratas ar éirigh leis faoin scéim seo. Dhiúltaigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim dá iarratas ar dhíolúine agus dúirt siad nár tháinig a theidlíocht ar dhíolúine faoi théarmaí Airteagal 10(1) agus dúirt siad go raibh a iníon ina cónaitheoir lánaimseartha i dteach altranais agus nach raibh sí ina chónaí leis go lánaimseartha. Dúirt an fear go raibh an cinneadh éagórach mar:

 • cheannaigh sé an fheithicil agus tá sé oiriúnaithe le cur ar a chumas a iníon a iompar agus aire a thabhairt dá riachtanais phearsanta, shóisialta agus leighis;
 • nach raibh a iníon ina cónaí go lánaimseartha sa teach altranais agus ar chomhairle leighis moladh di tamall a chaitheamh i bhfad óna gnátháit chónaithe;
 • faoi Rialacháin 1994, níor sainmhíníodh an téarma ‘cónaí’, agus níor sonraíodh sna Rialacháin go gcaithfidh an paisinéir faoi mhíchumas a bheith ina chónaí go ‘lánaimseartha’ leis an iarratasóir;
 • Cheadaigh Airteagal 10(5) de SI 353/94 d'Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim an coinníoll cónaitheachta a tharscaoileadh i gcúinsí eisceachtúla. D’éiligh an fear, má measadh nach raibh a éileamh ar aisíoc CCF ag luí le ceanglais chónaitheachta na Rialachán, go raibh ordú díolúine tuillte ag a chás faoi Airteagal 10(5) agus go raibh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag gníomhú contrártha do riarachán cóir fónta trí faillí a rogha faoin Airteagal seo a fheidhmiú.

D'iarr Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ar an bhfear €5,949 a bhí faighte aige cheana féin a aisíoc. D'aisíoc an fear an méid agus rinne sé achomharc i gcoinne an chinnidh chuig an gCoimisinéir Achomhairc i mí na Nollag 1997 agus éisteadh é i Márta 1998. Chinn an Coimisinéir Achomhairc gur cheart an faoiseamh a dhiúltú toisc nach raibh a iníon ina cónaí lena hathair. Ní dhearna an Coimisinéir Achomhairc cinneadh i dtaobh an raibh feidhm ag na himthosca eisceachtúla in Airteagal 10(5)(a) i gcás an fhir. Dúirt Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim gur ghlac na Coimisinéirí Achomhairc i gcás comhchosúil gur ábhar faoi lánrogha Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim é cinneadh imthosca eisceachtúla agus nach raibh sé de cheart ag na Coimisinéirí Achomhairc breith a thabhairt air. Rinne an tAire Airgeadais cinneadh imthosca eisceachtúla a tharmligean, trí na Rialacháin, chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus ní raibh ról ar bith ag na Coimisinéirí Achomhairc san ábhar seo. Ba é ról na gCoimisinéirí Achomhairc fíricí an cháis a bhunú agus cur i bhfeidhm ceart an dlí a chinntiú.

Torthaí agus moltaí an Ombudóir

Tar éis di imscrúdú a dhéanamh ar na gearáin seo, chinn an tOmbudóir go raibh na cinntí gan faoiseamh cánach a dheonú míréasúnta, éagórach agus míchuí. Chinn sí freisin go raibh an chaoi ar dhéileáil Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim leis na cásanna seo contrártha le riarachán cothrom agus fónta.

Rinne an tOmbudóir na moltaí seo a leanas:

 • gur cheart na gearánaigh a mheas a bheith incháilithe do na faoisimh chánach atá ar fáil faoi na Rialacháin um Tiománaithe agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Cánach) 1994 (S.I. 353/1994);
 • go dtabharfaidh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ar ais an €5,949 a ghnóthaigh sé ón ngearánach;
 • gur cheart na hiarratais i ndáil leis na cásanna eile a d’imscrúdaigh sí a phróiseáil le haghaidh íocaíochta;
 • gur cheart d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim socrú a chur i bhfeidhm, a luaithe is féidir, trínar féidir, ar mhaithe le cothromas, athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna inar diúltaíodh d’iarratasóirí na faoisimh atá ar fáil faoi na Rialacháin ar fhorais a bhí cosúil leis na cinn is infheidhme sna cásanna a bhí ina n-ábhar dá hiniúchadh. Ba cheart d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim tuarascáil ar dhul chun cinn a sholáthar don Ombudóir laistigh de 6 mhí; agus
 • ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar dhoiciméid a bhaineann leis an scéim d’fhonn tuilleadh faisnéise a thabhairt d’iarratasóirí ionchasacha faoin gceanglas cónaitheachta a tharscaoileadh srl. agus go gcuirfí na sonraí seo san áireamh i Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise Alt 16 de chuid Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ghlac Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le moltaí an Ombudóir ina n-iomláine. Dúirt sé freisin, i measc rudaí eile, go raibh sé i gceist aici dul i dteagmháil leis an Roinn Airgeadais d’fhonn na Rialacháin a athbhreithniú arís, agus gur cheart tuarascáil Imscrúdaithe an Ombudóir a chur faoi bhráid Chathaoirleach an ghrúpa idir-rannaigh sa Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, a bhí ag athbhreithniú na scéime ag an am sin.

 • Chuir an Grúpa Athbhreithnithe Idir-Rannach tuarascáil dar teideal “Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Cánach) - Grúpa Athbhreithnithe Idir-Rannach” faoi bhráid an tAire Airgeadais i Meán Fómhair 2022. Moladh an méid seo a leanas sa tuarascáil sin, i measc rudaí eile:
 • go dtabharfaidh an tAire Airgeadais isteach athrú reachtach chun soghluaisteacht ghinearálta a chur in ionad na gcritéar leighis atá ann cheana; agus go n-eascraíonn aimhrialtachtaí de bharr na gcritéar leighis atá ann faoi láthair, lena n-áirítear lagú aonair a shonrú agus gur cheart foráil a dhéanamh chun measúnú iomlán a dhéanamh ar leibhéal na soghluaisteachta i gcomparáid le critéir leighis.

Mar fhreagra ar an moladh go dtabharfadh an Roinn Airgeadais reachtaíocht isteach a thabharfadh aird ar shoghluaisteacht ghinearálta, d’fhorchoimeád an Roinn a seasamh go dtí go ndéanfaí measúnú agus scrúdú ar na himpleachtaí costais.

Bord Achomhairc Míochaine Tiománaithe faoi Mhíchumas

Is comhlacht reachtúil neamhspleách é Bord Achomharc Míochaine Tiománaithe faoi Mhíchumas (BAMTM) a bhunaigh an Roinn Airgeadais i 1990. Is é an fheidhm atá aige ná athbhreithniú a dhéanamh ar iarratais ar Theastas Míochaine Príomhúla ar dhiúltaigh FSS dóibh.

I 2014, fuair mé roinnt gearán ó dhaoine faoi chinntí an BAMTM. Bhí gach duine a bhfuair mé gearáin uathu míshásta le toradh a n-achomharc chuig an BAMTM. D'áitigh siad go léir go raibh a míchumais ag teacht faoi shainmhíniú na sé chritéar leighis.

Tar éis na gearáin seo a scrúdú, chinn mé go bhfuil an BAMTM teoranta do achomhairc a chinneadh de réir SI 353/94 a leagann amach na sé chritéar leighis an-dian (a leagadh amach níos luaithe) nach mór d’iarratasóir a chomhlíonadh, chun Teastas Míochaine Príomhúla a fháil. Mar sin, toisc go raibh an BAMTM ag gníomhú de réir na reachtaíochta a rialaíonn a ghníomhaíochtaí, ní raibh mé in ann gearáin den sórt sin i gcoinne an BAMTM a  fhorchéimniú a thuilleadh. Mar sin féin, i mo thuairim, bhí na critéir theoranta leighis maidir le hincháilitheacht don scéim seo ró-shriantach, agus tá siad fós mar an gcéanna.

Scríobh mé chuig an Roinn Airgeadais ag cur an tuairim seo in iúl i mí na Nollag 2014 agus fuair mé freagra i mí Eanáir 2015. Dúradh sa litir sin, i measc rudaí eile, go ndéanfadh an Roinn breithniú ar na pointí a d’ardaigh mé.

Scríobh mé chuig an Aire Airgeadais agus chuig an Aire Míchumais i mí an Mheithimh 2017. Chuir mé in iúl an imní a bhí orm arís agus arís eile faoi na critéir incháilitheachta a bhfuil fócas an-chúng acu agus iad a bheithró-shaintreorach. Dúirt mé nach bhfuil ceisteanna soghluaisteachta mar chuid den phróiseas cinnteoireachta agus dá bharr sin go gcuirfí cosc ​​orthu siúd a bhainfeadh tairbhe soiléir as an scéim rochtain a fháil uirthi, rud a chruthódh éagothroime nach dócha a bhí mar rún ag an Oireachtas. Dúirt mé go raibh mé fós den tuairim go bhfuil an scéim idirdhealaitheach go míchuí, ró-dhaingean, dolúbtha agus gur dealraitheach go bhfuil sí ag cruthú éagothroime. Dúirt mé freisin gur threisigh an scrúdú a rinne mé ar na gearáin seo mo thuairim go dtagann cinntí éagothroma as an scéim, i bhfaillí sainmhíchumais ainmnithe (seachas abhcacht). Scríobh mé freisin chuig an gComhchoiste um Achainíocha Poiblí i mí an Mheithimh 2017 faoin ábhar seo.

I mí Eanáir 2020, roimh Chomh-Aireachta Speisialta ar Shaincheisteanna Míchumais, scríobh mé chuig Ard-Rúnaí an rialtais chun m’imní a chur in iúl arís faoi na critéir incháilitheachta leighis atá mar bhonn agus thaca ag an scéim seo agus chun iarraidh go gcuirfí m’imní faoi bhráid na Comh-Aireachta.

Sílim go bhfuil sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin gur lean m’Oifig le linn na tréimhse seo ag fáil gearáin maidir leis na critéir cháilitheacha chun Teastas Míochaine Príomhúla a dheonú chun críocha incháilitheachta faoin scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas. Is iad seo a leanas na figiúirí do ghearáin a fuarthas le blianta beaga anuas:

 • 64 i 2016
 • 70 i 2017
 • 67 i 2018
 • 73 i 2019
 • 42 i 2020

Ina theannta sin, suas go dtí tús mhí Dheireadh Fómhair 2021, tá 19 ngearán faighte ag m’Oifig.

Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí (2020)

Fuarthas amach i gCinneadh na Cúirte Uachtaraí i Meitheamh 2020, (Reeves agus Lennon V an BAMTM), i measc rudaí eile, go raibh na sé chritéar leighis a leagadh amach i Rialacháin 1994 (S.I. 353 de 1994), ar neamhréir leis an reachtaíocht phríomha rialaithe, is é sin, alt 92(2) den Acht Airgeadais 1989, arna leasú le hAlt 17 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1992.

Chinn an breithiúnas nach raibh na critéir leighis a leagadh amach i Rialacháin 1994 ag teacht leis an sainordú le haghaidh rialacháin a dhéaamh a tugadh sa reachtaíocht phríomha chun na critéir a shainiú tuilleadh do dhaoine atá ‘faoi mhíchumas trom agus buan’. Mar achoimre, cé nár measadh go raibh Airteagal 3 de S.I. 393/1994 (an sainmhíniú ar chritéir leighis) neamhbhailí, fuarthas go raibh sé ar neamhréir leis an sainordú dá bhforáiltear in Alt 92 den Acht Airgeadais 1989.

Go bunúsach, chiallaigh sé seo nach raibh an FSS in ann leanúint ar aghaidh ag measúnú na n-iarratas, agus ní fhéadfadh an BAMTM leanúint ar aghaidh ag breithniú ar achomhairc ó na hiarratais iomlána sin ar TMP ar dhiúltaigh an FSS dóibh.

I 2020 thug an tAire Airgeadais isteach, mar bheart eatramhach, leasú ar an Acht Airgeadais 2020. Sainmhínigh an leasú seo, sa reachtaíocht phríomha, go gciallaíonn “duine atá faoi mhíchumas trom agus buan” duine a shásaíonn ceann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:

 • go bhfuil an duine go hiomlán nó beagnach go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as an dá chos;
 • go bhfuil an duine go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as ceann dá chosa agus beagnach go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as an gcos eile sa chaoi is go bhfuil srian mór orthu ó thaobh gluaiseachta a ghéaga íochtair;
 • nach bhfuil lámha nó géaga láimhe ar bith ag an duine;
 • nach bhfuil ach cos amháin nó gan cos ar bith a bheith ag an duine;
 • go bhfuil an duine go hiomlán nó beagnach go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as an dá lámh nó géaga láimhe agus go hiomlán nó beagnach go hiomlán gan a bheith in ann úsáid a bhaint as cos amháin;
 • go bhfuil riocht leighis abhcacht ag an duine agus go bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu le gluaiseacht a ngéaga íochtair."

Thug an leasú deis do FSS agus don BAMTM a gcuid oibre a atosú. I mo thuairim féin, áfach, ní neartaíonn sé seo ach na deacrachtaí a bhaineann leis an scéim reatha agus ní dhéileálann sé leis an éagothroime atá mar bhonn léi.

Tá sé tugtha le fios ag an Aire Airgeadais, (lena n-áirítear freagra le déanaí ar cheist pharlaiminte Dé Máirt 27 Iúil 2021, PQ 313) nach bhfuil anseo ach réiteach eatramhach agus go bhfuil obair ar bun ina roinn chun athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an scéim seo d’fhonn aird ar tograí a thabhairt ar aghaidh lena mbreithniú.

Tuigim go raibh an Roinn Airgeadais i dteagmháil freisin leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige i gcomhthéacs grúpa oibre a bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt i 2020 faoin Straitéis Náisiúnta um Ionchuimsiú Míchumais 2017-2021 ar a bhfuil an cúram “ athbhreithniú ar thacaíochtaí iompair a chuimsíonn gach scéim iompair agus soghluaisteachta maoinithe ag an Rialtas do dhaoine faoi mhíchumas, chun na roghanna iompair chun oibre nó tacaíochtaí fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú agus chun tograí a fhorbairt chun plean comhordaithe a fhorbairt do sholáthar dá leithéid” 4. Ag an am é seo á scríobh agam, is é mo thuiscint go bhfuil an phaindéim Covid-19 tar éis cur isteach ar obair an ghrúpa seo.

Cás-Staidéir Anaithnidithe

Thar na blianta, fuair mé agus scrúdaigh mé roinnt gearán i gcoinne Bhord Achomhairc Míochaine Tiománaithe faoi Mhíchumas (BAMTM). Níl mé in ann seasamh le haon cheann de na gearáin seo mar ní mór don BAMTM a chinntí a theorannú do na 6 chritéar leighis atá leagtha síos sa reachtaíocht a bhfuil cur síos uirthi i mo Thuarascáil. Mar sin féin, i mo thuairim, is minic go mbíonn an oiread tacaíochtaí soghluaisteachta ag teastáil ó go leor de na daoine a rinne teagmháil liom agus iad siúd a chomhlíon na dianchritéir leighis seo.

Níl aon dabht i m’intinn go bhfuil tionchar ag an easpa rochtana ar thacaíochtaí iompair phearsanta ar chumas daoine atá faoi mhíchumas saol neamhspleách a chaitheamh – chun oibriú, sóisialú agus dul i mbun a ngnáthlá.

Seo thíos cuid bheag de na scéalta a d’inis daoine dom thar na blianta mar thaca lena ngearán. Bhain mé úsáid as ainmneacha bréige.

Cás 1: Sinead                                                            

Tá Sinead sna luath-70idí. Níl sí in ann  úsáid iomlán a bhaint as a cosa, ní féidir léi seasamh le haghaidh tamaill fada agus siúlann sí go beagáinín le cabhair ó fhráma Zimmer. Tá riocht riospráide ainsealach uirthi freisin agus teastaíonn cúnamh uaithi lena saol laethúil. Is cúramóir lánaimseartha é a fear céile. Tá a soghluaisteacht ag dul in olcas go tapa agus faigheann sí freangaí ag íochat an droma go rialta, rud a d'fhéadfadh a bheith an-scanrúil agus a mhaireann ar feadh cúpla nóiméid. Féadfaidh deacracht a bheith aici tosú ag siúl ina dhiaidh sin agus b’fhéidir nach mbeadh sí in ann cuimhneamh ar cad a tharla. Mar sin bíonn sé an-deacair dul isteach agus amach as gnáthcharr agus tá sé an-deacair teacht ar choinní riachtanacha leighis dá bharr.

Cás 2: Saoirse

Scríobh Saoirse chugam thar ceann a máthar, Emer. Laghdaítear soghluaisteacht Emer go mór mar thoradh ar Airtríteas dian ar a glúine agus ar a cosa. Tá Alzheimers/Néaltrú a thosaíonn luath agus Titimeas ar Emer freisin. Is cúis le haon saothar pian breise agus í ag siúl.

Cás 3: Tadhg

Scríobh Orla chugam faoina mac fásta, Tadhg. Tá Tadhg sna fichidí agus tá Siondróm Down air agus diagnóis d’Uathachas diam agus trom air. Tá sé neamhbhriathartha freisin agus tá cúram lánaimseartha de dhíth air. Is fear óg an-láidir é Tadhg agus bíonn sé in ann troid go fisiciúil uaireanta. Deir Orla go bhféadfadh iompar Thaidhg a bheith an-dúshlánach agus éiríonn frustrachas air. D’éirigh an scéal níos measa de bharr an paindéim reatha agus le linn an dianghlasáil, chabhraigh tiomáint sa charr le Tadhg a mhaolú agus cuireann sé síocháin agus sásamh air. Uaireanta, áfach, féadann a iompar fós a bheith an-dúshlánach sa charr agus ar uair amháin bhí sé in ann síneadh ón suíochán cúil go suíochán an tiománaí, ag cur a lámha thart ar mhuineál an tiománaí agus ag cur stad tobann ar an gcarr. Ar an drochuair, b’éigean dá thuismitheoirí stop a chur le Tadhg a thiomáint sa charr agus chuir siad isteach arís agus arís eile ar Theastas Míochaine Príomhúla chun cur ar a gcumas a charr a chur in oiriúint do riachtanais Thaidhg.

Cás 4: David

Dúirt David liom go bhfuil srian ar ghluaiseacht aige agus go bhfuil damáiste nearóga tromchúiseach aige ar thaobh amháin dá chorp. Tá ionsáiteán speisialta aige freisin dá bhróga, agus tacaí sála. Tá sé éagumasaithe go mór as an bpian agus caillteanas feidhme. Tá Ceadúnas Páirceála Tiománaithe faoi Mhíchumas ag David freisin. Dúirt sé go gcuideodh carr oiriúnaithe lena mheabhairshláinte agus lena shoghluaisteacht.

Cás 5: Jack

Tá Jack ina 60idí. Fulaingíonn sé pian trom 24/7 ina géaga íochtair agus tá sé ag fulaingt ó galar cardashoithíoch agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach. Siúlann sé le háis siúil nuair a bhíonn sé sa teach agus úsáideann sé scútar soghluaisteachta nuair a bhíonn sé lasmuigh den teach. Thóg sé síneadh a bhí oiriúnaithe go speisialta ar urlár na talún sa teach. Deir sé nach féidir leis an gcrág sa charr a bhainistiú. Dúirt Jack freisin cé go bhfuil a ghéaga aige tá sé fós faoi mhíchumas.

Cás 6: Oisin

Tá gluaiseacht srianta ag Oisin agus níl morán úsáid aige as a lámh dheas. Bíonn pian trom aige i gceann amháin de na cromáin agus a théann i bhfeidhm ar a chos. Ní féidir leis seasamh ná siúl. Úsáideann sé bata siúil. Deir Oisin freisin nach féidir leis oibriú mar gheall ar a mhíchumas.

Conclúid: Dul chun cinn ó 2012 i leith

Tar éis na n-imscrúduithe atá leagtha amach sa tuarascáil seo, chinn an Rialtas i 2013 deireadh a chur leis an Liúntas Luaineachta agus an Deontas Mótariompair d’iarratasóirí nua. Ba mhór an díomá do m’Oifig an freagra seo ag an am, agus níor maolaíodh a thionchar ach toisc go ndúirt an Rialtas ag an am go ndréachtódh sé scéim eile. Tar éis naoi mbliana, áfach, agus in ainneoin go leor iarratais ó m’Oifig agus ó dhaoine eile, níor tharla sé sin. Is é an toradh a bhí air seo ná staid an-éagórach ina bhfaigheann na daoine atá ag fáil na tacaíochtaí seo cheana féin iad, ach ní féidir le daoine eile atá sa riocht céanna rochtain a fháil orthu sin nó ar thacaíochtaí eile. Ní mór dúinn éagothroime an scéil seo a admháil agus gealltanas a thabhairt an cheist seo a leigheas do chách.

Is í an scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a fheidhmíonn Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, an tacaíocht eile atá ar fáil dóibh siúd atá faoi mhíchumas. Mar atá leagtha amach cheana féin sa tuarascáil seo, tá an scéim seo, atá ina scéim reachtúil, neamhleor chun freastal ar riachtanais go leor daoine atá faoi mhíchumas.

Cé go n-aithním obair an Rialtais chun inrochtaineacht ar iompar poiblí a mhéadú, tá grúpa ann fós nach é seo an modh iompair laethúil is oiriúnaí nó fiú amháin féidearthach. Mar shampla, is ábhar mór imní do dhaoine faoi mhíchumas a úsáideann é neamhleorgacht na rochtana ar roinnt saoráidí iompair phoiblí, mar an DART. Mar sin, cé gur ceist thábhachtach ann féin é rochtain ar iompar poiblí a fheabhsú, tá sé míréasúnta a thabhairt le tuiscint gur féidir leis aghaidh a thabhairt ar riachtanais iompair go leor daoine faoi mhíchumas, a d’fhéadfadh a bheith ina gcónaí i gceantair thuaithe, nó a bhíonn ag streachailt le stadanna bus nó stáisiúin a bhaint amach.

Leagann na tuarascálacha atá foilsithe ag an Ombudóir ó 2012 i leith béim ar na saincheisteanna céanna arís agus arís eile. Is cúis mhór imní dom gur dealraitheach gur tugadh neamhaird ar na saincheisteanna a aithníodh agus nach bhfuil aon fhianaise ann, naoi mbliana ina dhiaidh sin, ar aon dul chun cinn dáiríre a chuirfeadh le saol na ndaoine a raibh na scéimeanna seo beartaithe chun cabhrú lena saol laethúil. Is cúis mhór imní dom é seo.

Mar Ombudóir tá sé de dhualgas agus de phribhléid orm labhairt amach nuair a fheicim éagothroime nó éagóir i riarachán ár seirbhísí poiblí. Níor cheart go gciallódh cónaí faoi mhíchumas in Éirinn i 2021 go mbeadh duine doghluaiste sa bhaile, gan a bheith in ann a bheith rannpháirteach go cothrom agus go gníomhach ina bpobal agus san obair. Ní leor grúpa oibre nó plean gníomhaíochta eile. Teastaíonn beart láithreach agus cinntitheach do na daoine sin a bhfuil drochthionchar acu ar an easpa rochtana reatha ar thacaíochtaí iompair.

Cé go bhfáiltím roimh obair leanúnach ar fud an Rialtais, faoi choimirce na Straitéise Náisiúnta um Ionchuimsiú Míchumais, tá súil agam go dtugann an tráchtaireacht seo meabhrúchán tráthúil do reachtóirí agus do lucht déanta beartas maidir leis an bpráinn atá le hobair a chur chun cinn ionas nach mbeimid ag féachaint ar an gceist seo arís i gceann naoi mbliana eile. Caithfidh dul chun cinn a bheith tapa agus cuimsitheach anois.

Peter Tyndall

Ombudóir

Samhain2021