Cé hé an Ombudsman agus cad a dhéanann an Ombudsman?

Is féidir leis an Ombudsman gearáin a scrúdú faoi na Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), an Ghníomhaireacht Um Leanaí agus an Teaglach (TUSLA) agus gníomhaíochtaí a sholáthraíonnseirbhísí sláinte agus seirbhísí pearsanta sóisialta ar son FSS a scrúdú freisin. Chomh mhaith le sin tagann Tithe Altranais poiblí, atá á reáchtáil ag an FSS, faoi bhráid an Ombudsman.

An bhfuil an Ombudsman neamhspleách?

Tá. Tá an Ombudsman neamhspleách agus go neamhchlaonta agus gearáin á n-iniuchadh aige.

Cad iad na gearáin faoi shláinte nó faoi sheirbhísí sóisialta pearsanta is féidir liom iarraidh ar an Ombudsman déileáil leo?

 • Is féidir linn breithniú ar ghearáin faoi:
 • Diúltú an eagraíocht sochar éigin ar nós Cárta Leighis, Pacáiste Cabhair sa Bhaile nó cabhair faoi Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais
 • Gan nósanna imeachta a chomhlíonadh
 • Gan cumarsáid a dhéanamh go soiléir
 • Gan seirbhís a bhí geallta a sholáthar
 • cinntí neamhchothroma
 • thugann siad comhairle mhí-threorach
 • Foireann drochbhéasach nó neamhcabhrach
 • Gan déileáil go cothrom le do ghearán

Conas a dhéanfaidh an Ombudsman mo ghearán a láimhseáil?

Chomh luath is a dheimhneofar gur féidir linn do ghearán a scrúdú iarrfaidh muid ar FSS nó ar an soláthraí seirbhíse iomchuí tuairisc a chur chugainn mar gheall air. Más gá, tig leis an Ombudsman na comhaid agus na taifid a scrúdú agus daoine bainteach leis an ngearán a cheistiú. Bíonn am de dhíth uainn chun gach eolas atá riachtanach a chruinniú.


Déanfaidh muid na saincheisteanna uile de 'mhíríarachán'. Is féidir le gníomh bheith mar "míriarachán" a bhí, nó a d'fhéadfadh a bheith:

 • déanta gan údarás ceart
 • déanta ar bhonn éigin neamh-ábhartha
 • de thoradh faillí nó neamhchúraim
 • bunaithe ar fhaisnéis mícheart nó neamh-iomlán
 • idirdhealaitheach go neamhchuí
 • bunaithe ar chleachtas riaracháin neamh-inmhianaithe nó
 • ar bhealach eile contráilte le riarachán cóir agus cothrom
 • Sa chás gur theip ar an FSS cabhair agus treoir réasúnta a
 • thabhairt, nó gur theip air eolas a thabhairt faoi ceart achomharc
 • nó athbhreithniú a dhéanamh

Má aontaímid gur goilleadh ort go diúltach de dheasca míriaracháin agus mura bhfuil céim éigin tugtha ag FSS nó ag an soláthraí seirbhíse é seo a chur ina cheart, is féidir linn moladh a thabhairt dóibh é sin a dhéanamh.

Sa mholadh a dhéanaimid, d'fhéadfaimis iarradh ar FSS nó ar sholáthraí seirbhíse eile:

 • athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfuil déanta acu
 • an bhreith a rinneadar a athrú nó
 • sásamh iomchuí a thairiscint, mar a bheadh lena n-áirítear

An féidir liom gearán a dhéanamh leis an Ombudsman maidir le gach rud a bhaineann le Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta Pearsanta?

Ní féidir, tá nithe ann agus ní féidir leis an Ombudsman breithniú orthu. Ina measc siúd :

Cúram Sláinte Príobháideach

Ní féidir leis an Ombudsman breithniú ar:

 • gníomhartha na gcleachtóirí príobháideacha ar nós fiaclóirí, súllianna
 • agus cógaiseoirí nó
 • gearáin a bhaineann le cúram sláinte príobháideach.

Breithiúnas Cliniciúil

Ní féidir leis an Ombudsman breithniú ar ghníomhartha a bhaineann le breithiúnas cliniciúil (díognóis nó cinntí maidir le cóireáil) na ngairmeach míochaine.

Fostaíocht
Ní féidir leis an Ombudsman breithniú ar ghníomhartha a bhaineann:

 • le hearcaíocht

 • le pá agus coinníollacha fostaíochta nó
 • le ceisteanna bainteach fostaíocht nó le conarthaí eile

Chomh mhaith le sin


Ní féidir leis an Ombudsman breithniú ar ghearáin i gcás:

 • má tá ceart achomhairc reachtúil ann cheana féin chun cúirte, chun binse neamhspleách nó chun chomhlacht achomhairc - ach ar chúinsí áirithe is féidir leis an Ombudsman an riail seo ar chur i leataobh
 • má tá, nó má bhí, an gearán ina chás dlí os comhair na gcúirteanna

Cathain is ceart dom gearán a dhéanamh leis an Ombudsman?

Sula gcuirfidh tú gearán chuig an Ombudsman ba cheart duit iarracht a dhéanamh ar cheisteanna a réiteach le FSS nó leis an soláthraí seirbhíse áirithe agus na modhanna chun gearáin atá ag FSS féin a úsáid.


Bíonn Oifi geach Gearán ag FSS agus ag na soláthraithe seirbhíse, ceaptha faoi Acht na Sláinte 2004. Déanfaidh an tOifi geach sin do ghearán a scrúdú agus seolfar freagra i scríbhinn chugat laistigh de thréimhse réamhráite. Cuirfidh an tOifigeach Gearán in iúl duit maidir leis gceart atá agat aithbhreithniú inmhéanach a lorg ó Oifigeach Athbreithnithe na FSS nó le gearán a sheoladh díreach a dhéanamh leis an Ombudsman.


Ná dearmad aon chomhfhreagras a bhíonn faighte agat ón FSS nó ón soláthraí seirbhíse áirithe a chur leis an ngearán.


Ba cheart duit do ghearán a chur chuig an Ombudsman laistigh de 12 mhí ón

 • ón gníomh a ndearnadh gearán faoi nó
 • ón dáta a rinne Oifigeach Gearán nó Oifigeach Athbhreithnithe an FSS an Cinneadh

Cén fhaid a thógfaidh sé ar an Ombudsman chun déileáil le mo ghearán?

Athróidh an tréimhse a thógfaidh sé le cinneadh a dhéanamh ó chás amháin go dtí cás eile, ag brath ar cé chomh casta a bhíonn gach cás. Déanfaidh muid gach iarracht chun tú a choimeád ar an eolas faoi cad atá ag tarlú.

Cad a chosnóidh sé orm gearán a dhéanamh leis an Ombudsman?

Dada - níl costas ar bith ar sheirbhísí an Ombudsman.


Conas a dhéanaim gearán a dhéanamh leis an Ombudsman?

Is féidir leat scríobh nó glaoch isteach go dtí:


Oifig an Ombudsman,

6 Ardán Phort an Iarla,

Baile Átha Cliath 2,

D02 W773
Teileafón: 01 639 5600
Online: www.ombudsman.ie


Chomh mhaith le sin is féidir leat gearán a dhéanamh ar ár bhfoirm
gearáin ar líne: www.ombudsman.ie

An bhfuil cead ag duine eile gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman thar mo cheann?

Tá cead, ar choinníoll gur le cead uaitse agus le do thoil atá said á dhéanamh. Freisin, is féidir leatsa gearán thar cheann duine eile más lena gcead agus lena dtoil siúd atá tusa á dhéanamh.

Sheirbhísí Inrochtana

Má tá míchumas ort agus tú i bpráinn cabhrach ó sheirbhísí an Ombudsman, ba cheart duit teagmháil linn agus socrú a dhéanamh chun labhairt leis an Oifigeach Rochtana.

Íoslódáil (pdf)