Réamhrá

Tugtar san Fhógra seo faisnéis duit faoi na sonraí pearsanta a shealbhaíonn Oifig an Ombudsman fút. 

Urramaíonn Oifig an Ombudsman go hiomlán an ceart chun príobháideachta atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (“an reachtaíocht Cosanta Sonraí”). 

Úsáidtear san Fhógra seo focail nó téarmaí áirithe a bhfuil brí ar leith leo faoin Rialachán Ginearálta agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí. Féach an rannán Sainmhínithe den Fhógra seo chun míniú nó sainmhíniú a fháil ar na focail sin.

Cé sinn

Scrúdaíonn Oifig an Ombudsman gearáin ó dhaoine a measann nár thug comhlachtaí poiblí áirithe cothrom na féinne dóibh. Áirítear leis na comhlachtaí sin, mar shampla, ranna rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a chistítear go poiblí.

Chomh maith leis sin, scrúdaíonn an tOmbudsman gearáin faoi chlistí comhlachtaí poiblí foirgnimh, seirbhísí agus faisnéis atá inrochtana a chur ar fáil, faoi mar a cheanglaítear le Cuid 3 den Acht um Míchumas 2005.

Tá do shonraí pearsanta i seilbh Oifig an Ombudsman (nó ‘an Oifig’ san fhógra seo). Is í an Oifig an rialaitheoir sonraí chun críocha an Rialacháin Ghinearálta agus na reachtaíochta Cosanta Sonraí. 

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Teileafón: (01) 639 5600. 

Ríomhphost:  ombudsman@ombudsman.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

Teileafón: (01) 639 5760 

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise, d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún Reifrinn.

Do shonraí pearsanta agus an dóigh a mbailímid iad

Cuid mhór de na sonraí pearsanta a shealbhaímid fút, tagann sí ó na glaonna teileafóin a chuireann tú orainn, ó na litreacha agus ó na ríomhphoist a sheolann tú chugainn agus ó aon chumarsáidí eile a dhéanann tú leis an Oifig seo. 

Sealbhaímid freisin sonraí pearsanta a fuarthas ó dhuine eile agus sonraí pearsanta a sholáthair duine éigin thar do cheann.  Tá tuilleadh faisnéise faoi chásanna den sórt sin tugtha thíos.

Maidir le cén cineál sonraí pearsanta a shealbhaímid agus cén áit a bhfaightear na sonraí pearsanta sin, beidh sé sin ag brath ar an gcineál teagmhála a dhéanann tú leis an Oifig seo. 

Daoine a dhéanann gearán

Sealbhaímid faisnéis (sonraí pearsanta) faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an Oifig seo chun fiosrú a dhéanamh.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm agus do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le d’fhiosrú nó le cuspóir do theagmhála, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Gearánaigh

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann gearán chuig an Oifig seo faoi sholáthraí seirbhíse poiblí.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm, do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le do ghearán, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Le linn dúinn scrúdú a dhéanamh ar do ghearán, bailímid sonraí pearsanta fút ó chomhlachtaí poiblí nó ó dhaoine eile freisin.  Mar shampla, iarrfar ar an soláthraí seirbhíse poiblí taifid a thabhairt dúinn atá ábhartha don bhreith nó don ghníomhaíocht is ábhar do do ghearán. D’fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta, lena n-áirítear catagóirí speisialta sonraí pearsanta, le fáil sna taifid sin.

Ionadaithe

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi ionadaithe a dhéanann fiosrú nó gearán thar ceann duine eile.  Áirítear leis na sonraí sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann le do cháil ionadaíoch nó le do chaidreamh leis an duine ar thar a c(h)eann atá an gearán á dhéanamh agat. Áirítear leo freisin aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. D’fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta den sórt sin le fáil freisin san fhaisnéis a fhaightear ón soláthraí seirbhíse poiblí nó ó dhuine eile a bhfuil baint aige/aici le gearán.

Tríú páirtithe

I gcás go mbaineann sonraí pearsanta le duine nach ndearna an gearán, tugaimid ‘tríú páirtí’ ar an duine sin. 

Is féidir sonraí pearsanta fút a bheith le fáil sna taifid a sholáthraíonn an soláthraí seirbhíse poiblí i ndáil le gearán. D’fhéadfadh sonraí pearsanta fút a bheith le fáil freisin i ndoiciméid eile a fhaigheann an Oifig, amhail aighneachtaí, litreacha agus ríomhphoist. Áirítear leo sin catagóirí speisialta sonraí pearsanta.

Imscrúduithe

Tá sé de chumhacht ag an Ombudsman imscrúduithe de chineál níos leithne a dhéanamh ar a thionscnamh féin nó de bhun aon ghearán a fhaightear.   Le linn imscrúdú den sórt sin a dhéanamh, gheobhaidh an Oifig seo rochtain ar thaifid de chuid an chomhlachta phoiblí lena mbaineann, ar taifid iad ina bhfuil sonraí pearsanta. D’fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta ann in aighneachtaí a fhaighimid ó sholáthraithe seirbhíse poiblí freisin.  D’fhéadfadh na sonraí pearsanta sin a bheith fadréimseach, agus iad ag brath ar an imscrúdú lena mbaineann, agus d’fhéadfadh go n-áireofaí leo catagóirí speisialta sonraí pearsanta. 

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin

Nuair a thugann duine cuairt ar www.ombudsman.ie, bailímid faisnéis chaighdeánach loga Idirlín agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí. Déanaimid é sin chun críocha staidrimh chun eolas a ghnóthú ar nithe amhail an líon daoine a thugann cuairt ar rannáin éagsúla den suíomh.

Bailímid an fhaisnéis sin ar bhealach a fhágann nach sainaithnítear duine ar bith. Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantas na ndaoine sin a thugann cuairt ar ár suíomh Gréasáin a fháil amach. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bhailítear ón suíomh sin agus aon fhaisnéis in-sainaitheanta phearsanta a fhaightear ó fhoinse ar bith.

Más mian linn faisnéis in-sainaitheanta phearsanta a bhailiú trínár suíomh Gréasáin, cuirfimid an méid sin in iúl duit go soiléir. Cuirfimid in iúl go soiléir é nuair a bhailímid faisnéis phearsanta trínár suíomh Gréasáin agus míneoimid cad atá sé beartaithe againn a dhéanamh léi.

Ríomhphost a sheoladh chuig ár n-oifig 

Is cuid den líonra Seirbhísí Rialtais sinn. D’fhéadfaimis faireachán a dhéanamh ar aon ríomhphoist a sheoltar chugainn, lena n-áirítear aon cheangaltáin, agus d’fhéadfaimis iad a úsáid ar chúiseanna slándála agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige. D’fhéadfadh go n-úsáidfí bogearraí faireacháin nó blocála ríomhphoist freisin.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ort as a chinntiú gur laistigh de theorainn an dlí atá aon ríomhphost a sheolann tú chugainn.

Iarrataí reachtúla chuig an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla chuig an Oifig seo, lena n-áirítear, mar shampla, sonraí faoi dhaoine a dhéanann iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh rochtana Cosanta Sonraí chun taifid nó faisnéis a fháil ón Oifig seo.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm agus do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis an iarraidh reachtúil. 

D’fhéadfadh go mbeadh sna hiarrataí reachtúla a dhéantar chuig an Oifig seo sonraí pearsanta faoi dhuine eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.  Maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá sonraí pearsanta iontu, cén cineál sonraí pearsanta atá i gceist, beidh sé sin ag brath ar an iarraidh lena mbaineann.  Tagann an fhaisnéis sin ón duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.

Baill foirne de chuid soláthraithe seirbhíse poiblí

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi bhaill foirne de chuid soláthraithe seirbhíse poiblí i ndáil leis an dóigh a láimhseálann siad gearáin.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin ainm an bhaill foirne, a s(h)onraí teagmhála, a g(h)rád/a ról agus faisnéis a bhaineann le comhlíonadh a f(h)eidhmeanna.  Tagann na sonraí pearsanta sin ón soláthraí seirbhíse poiblí nó ón ngearánach agus áirítear leo sonraí pearsanta atá sna taifid atá á lorg i gcumarsáidí leis an Oifig seo. 

Sealbhaímid sonraí faoi Oifigigh Idirchaidrimh an Ombudsman nó faoi oifigigh eile de chuid soláthraithe seirbhíse poiblí freisin.  Áirítear leo sin ainm gach oifigigh, a sonraí teagmhála agus a ngrád/a ról laistigh den eagraíocht.  Faightear na sonraí sin ón oifigeach lena mbaineann, óna (h)eagraíocht nó ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (amhail suíomh Gréasáin na heagraíochta).

Daoine ar ár liosta seachadta

Tá liosta i bhfeidhm againn de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Is é atá sa liosta sin d’ainm, cur síos ort agus do shonraí teagmhála.

Soláthraithe/soláthraithe seirbhíse/daoine eile a bhíonn i dteagmháil leis an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta fút i gcás go raibh teagmháil ann idir tú féin agus an Oifig seo i ndáil le nithe éagsúla, lena n-áirítear, mar shampla, teagmháil a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar nó teagmháil a bhaineann le cuireadh a thabhairt don Oifig seo láithreoireacht a thabhairt os comhair seimineáir, freastal ar chomhdháil, etc.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis na hearraí nó na seirbhísí, leis an seimineár, leis an gcomhdháil, etc.  Is ó do chuid teagmhála linn a fhaightear na sonraí sin.

Daoine eile

Rinneamar cur síos thuas ar na príomhchatagóirí daoine a sealbhaímid sonraí pearsanta fúthu.  Sealbhaímid sonraí freisin faoi dhaoine nach dtagann faoi na catagóirí sin. Mar shampla, ó am go chéile, sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar imeachtaí leis an Oifig.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta uile de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

Na críocha ar chucu a bhainimid úsáid as do shonraí agus an bunús dlí don úsáid sin

Feidhmeanna faoin Acht Ombudsman

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis fút ionas gur féidir leis an Ombudsman a chuid feidhmeanna faoin Acht Ombudsman, 1980, arna leasú leis an Acht um Míchumas 2005, a chomhlíonadh.

Is é sin le rá, chun sinn a chumasú iniúchadh a dhéanamh ar ghearán faoi sholáthraí seirbhíse poiblí, beidh orainn do shonraí pearsanta a phróiseáil.

I dtéarmaí dlí, is gá dúinn sonraí pearsanta a úsáid:

 • ionas gur féidir leis an Ombudsman cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Ombudsman
 • ar mhórchúiseanna leasa an phobail, ar bhonn na reachtaíochta Cosanta Sonraí atá comhréireach, lena n-urramaítear éirim an chirt maidir le cosaint sonraí agus lena bhforáiltear do bhearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta bunúsacha agus do leasanna a choimirciú.

Riarachán ginearálta agus comhlíonadh oibleagáidí dlíthiúla

Sealbhaímid faisnéis fút freisin chun freagra a thabhairt ar iarrataí reachtúla a dhéantar chuig an Oifig seo (amhail iarrataí rochtana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí agus faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Is gá dúinn déanamh amhlaidh ionas gur féidir leis an Oifig a hoibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

Bainimid úsáid as an liosta seachadta de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Seolfaimid cumarsáidí den sórt sin chugat má thoilíonn tú leis sin.  Dá mba mhaith leat go mbainfí tú den liosta, cuir an méid sin in iúl dúinn agus bainfimid tú den liosta gan mhoill.

Tiomsaímid agus foilsímid staitisticí ina léirítear faisnéis amhail an líon gearán a fhaighimid freisin. Ní dhéanaimid amhlaidh i bhfoirm ina sainaithnítear duine ar bith, áfach.

Na daoine a gcomhroinnimid d’fhaisnéis leo

Comhroinnimid sonraí pearsanta le linn dúinn imscrúdú a dhéanamh ar ghearán faoi sholáthraí seirbhíse poiblí nó le linn dúinn aon fheidhm eile de chuid an Ombudsman a chomhlíonadh.  Mar shampla, le linn dúinn iniúchadh a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí de chuid soláthraí seirbhíse poiblí, beidh orainn faisnéis a chomhroinnt leis an gcomhlacht sin agus d’fhéadfadh go mbeadh orainn faisnéis a chomhroinnt le comhlachtaí ábhartha eile.  Comhroinnimid an fhaisnéis le d’ionadaí, i gcás gur ainmnigh tú ionadaí agus gur thug tú toiliú dúinn déanamh amhlaidh.

Fiosraitheoirí/gearánaigh/ionadaithe/tríú páirtithe/baill foirne de chuid soláthraithe seirbhíse poiblí

Comhroinnimid do shonraí pearsanta leo seo a leanas: an soláthraí seirbhíse poiblí ábhartha nó na soláthraithe seirbhíse poiblí ábhartha; d’ionadaí; aon tríú páirtithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist; na gearánaigh bhunaidh; ionadaithe dlíthiúla de chuid na hOifige seo; agus na cúirteanna.

Uaireanta, comhroinnimid d’fhaisnéis le soláthraithe seirbhíse, lena n-áirítear, mar shampla, aistritheoirí. 

D’fhéadfadh go bhfoilseoimis sonraí faoi na cásanna ar dhéileáil an Oifig seo leo inár dTuarascáil Bhliantúil, i gCásleabhar an Ombudsman, i dTuarascáil Imscrúdaithe nó in áit eile. Ní dhéanaimid duine ar bith de na hiarratasóirí a shainaithint ach amháin i gcás gur cuireadh na sonraí ar fáil don phobal cheana féin nó gur thug an t-iarratasóir toiliú sainráite lena s(h)ainaithint

An fad ama a choinnímid do shonraí pearsanta

Beidh an fad ama a choinneoimid do shonraí pearsanta ag brath ar an gcineál doiciméid nó taifid ina bhfuil na sonraí.  Leagtar amach inár mBeartas um Choinneáil Taifead na tréimhsí ama le haghaidh cineálacha difriúla taifid.  Féach Beartas an Sceidil Choinneála Taifead thíos.

Oifig an Ombudsman

Catagóirí Ábhar Sonraí

Tréimhse Coinneála

Daoine a dhéanann fiosruithe chuig an Oifig seo.
Gearánaigh (daoine a dhéanann gearáin)
Baill teaghlaigh na ngearánach
Tathantóirí/Ionadaithe

Taifid ar scrúdú: Cásanna caighdeánacha: Taifid a choinneáil ar feadh 3 bliana tar éis an gearán a dhúnadh. Cásanna a scoirtear díobh, a thionscnaítear roimh am nó atá lasmuigh de shainordú an Ombudsman: taifid a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis an cás a dhúnadh

Doiciméid bhunaidh a sholáthraíonn an gearánach nó a (h)ionadaí: doiciméid a thabhairt ar ais tar éis an cás a chríochnú, má iarrtar iad.

Doiciméid a sholáthraíonn an comhlacht poiblí: doiciméid a thabhairt ar ais tar éis an cás a chríochnú.

Cóipeanna de thaifid bhunaidh a sholáthraíonn an gearánach nó an comhlacht poiblí: taifid a scriosadh mí amháin tar éis an cás a dhúnadh ach amháin i gcás go n-iarrtar athbhreithniú ar an mbreith. Má iarrtar athbhreithniú, scriosfar taifid cháis tar éis an bhreith a eisiúint

Tríú Páirtithe a bhfuil baint acu le gearán (lena n-áirítear baill foirne de chuid soláthraithe seirbhíse poiblí)

Doiciméid bhunaidh a sholáthraíonn an gearánach nó a (h)ionadaí: doiciméid a thabhairt ar ais tar éis an cás a chríochnú, má iarrtar iad.

Doiciméid a sholáthraíonn an comhlacht poiblí: doiciméid a thabhairt ar ais tar éis an cás a chríochnú.

Cóipeanna de thaifid bhunaidh a sholáthraíonn an gearánach nó an comhlacht poiblí: taifid a scriosadh mí amháin tar éis an cás a dhúnadh ach amháin i gcás go n-iarrtar athbhreithniú ar an mbreith. Má iarrtar athbhreithniú, scriosfar taifid cháis tar éis an bhreith a eisiúint

 

Tabhair faoi deara:  Sealbhaímid taifid stairiúla ina bhfuil sonraí pearsanta.  Tá plean i bhfeidhm chun déileáil leis na taifid sin agus chun a chinntiú go sealbhaítear iad de réir an sceidil choinneála.  Is ar bhealach slán leictreonach a stóráiltear taifid stairiúla.

Do chearta cosanta sonraí

Tá cearta áirithe agat faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Tagann na cearta sin chun cinn in imthosca áirithe agus tá siad faoi réir díolúintí áirithe.  Go háirithe, ceanglaítear le reacht ar an Oifig faisnéis a fhaightear ó sholáthraithe seirbhíse poiblí agus ó dhaoine eile a choinneáil faoi rún. Cuirtear srian ar do chearta dá bharr sin. Is iad seo na cearta:

 • an ceart chun na sonraí a rochtain – tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút a iarraidh, i dteannta faisnéis eile faoin dóigh a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta sin
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin – tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfaí sonraí pearsanta míchruinne a cheartú agus go ndéanfaí sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad) – tá sé de cheart agat a iarraidh go scriosfaí sonraí pearsanta
 • an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil nó an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála – tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian leis an dóigh a ndéanaimid do shonraí a úsáid nó a phróiseáil nó agóid a dhéanamh i gcoinne na dóighe a bpróiseálaimid do shonraí
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí – tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhformáid atá inaistrithe nó atá inléite ag meaisín
 • más ar bhonn do thoilithe (nó ar bhonn do thoilithe shainráite) atá do shonraí pearsanta inár seilbh, beidh sé de cheart agat an toiliú sin a aistarraingt am ar bith

 

Más mian leat ceann ar bith de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

Teileafón: (01) 639 5760 

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Féachaimid leis na caighdeáin is airde a chomhlíonadh agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid againn. Chuige sin, tugaimid aird chuí ar aon ghearáin a fhaighimid ina leith sin. Molaimid do dhaoine ár n-aird a tharraingt ar chásanna ina measann siad gur míchothrom, míthreorach nó míchuí atá an dóigh a ndéanaimid faisnéis a bhailiú nó a úsáid.

De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Suíomh Gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost:  info@dataprotection.ie

Teileafón:  (0761) 104 800; Íosghlao 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. 

Ceanglais maidir le sonraí pearsanta a sholáthar agus iarmhairtí féideartha ar an gcliseadh iad a sholáthar

Tá sé de chumhacht ag an Ombudsman ceanglas a chur ar dhaoine faisnéis áirithe a sholáthar.  Má fheidhmíonn an tOmbudsman an chumhacht sin, beidh oibleagáid reachtúil ann an fhaisnéis atá á lorg a sholáthar agus féadfar comhlíonadh a fhorfheidhmiú tríd an gCúirt Chuarda.

Tuilleadh faisnéise

Cuireadh soiléire san áireamh agus an fógra príobháideachta seo á dhréachtú. Ní thugtar sonraí uileghabhálacha ann faoi gach gné den dóigh a ndéanann Oifig an Ombudsman faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid. Mar sin féin, táimid sásta aon fhaisnéis bhreise nó aon mhíniú breise a theastaíonn a chur ar fáil. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 

Úsáid fianán

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Ár bhFianáin

Ainm

Cuspóir

Tuilleadh faisnéise

glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Ombudsman

Glac_le_fianáin

Baintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman.

Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh.  Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google

Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google

Fianáin YouTube

 

Leabaímid físeáin ónár gcainéal oifigiúil ar YouTube ach mód príobháideachta breisithe YouTube a úsáid. Cé gur féidir go socróidh an mód sin fianáin ar do ríomhaire a luaithe a chliceálann tú ar sheinnteoir físeán YouTube, ní stórálfaidh YouTube aon fhaisnéis fianáin in-sainaitheanta phearsanta le haghaidh físeáin leabaithe a athsheinm nuair a bhíonn an mód príobháideachta breisithe in úsáid agat.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar an leathanach faisnéise ar YouTube maidir le físeáin a leabú.

Fianáin Vimeo

_utmz

Leabaímid físeáin ó Vimeo. Is féidir go socróidh an mód sin fianáin ar do ríomhaire a luaithe a chiceálann tú ar sheinnteoir físeán Vimeo.

Féach beartas príobháideachta Vimeo chun tuilleadh faisnéise a fháil

Inneall Chuardaigh

 

Tá an t-inneall cuardaigh ar ár suíomh Gréasáin deartha chun bheith chomh cumhachtach agus chomh soláimhsithe le hinneall cuardaigh Google, ceann a bhfuil an-tóir air. Cumasaítear an cuardach le píosa crua-earraí (‘fearas’ cuardaigh) a soláthraíonn Google é. Tá an fearas sin plugáilte isteach inár bhfreastalaí agus innéacsaítear an t-inneachar ar ár suíomh go leanúnach leis. Is leis an bhfearas sin a láimhseáiltear gach iarraidh cuardaigh. Ní thugtar an fhaisnéis atá sna hiarrataí ar aghaidh d’aon tríú páirtí, Google ina measc.

Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google

Fianán na foirme fógartha ar líne

ASP.NET_SessionId

Tá an fianán seo riachtanach don fhoirm ar líne agus ní shocraítear é ach amháin do dhaoine a bhfuil an fhoirm in úsáid acu. Léirscriostar an fianán seo nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Téigh chuig suíomh Gréasáin Microsoft

 

Naisc chuig suíomhanna Gréasáin eile

Ní chlúdaítear leis an ráiteas príobháideachta seo na naisc ar an suíomh seo chuig suíomhanna Gréasáin eile. Molaimid duit na ráitis phríobháideachta ar na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu a léamh.

 

Sainmhínithe

Ciallaíonn Toiliú an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur mian leis nó léi aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

Ciallaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt, críocha agus modhanna na próiseála; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna na próiseála sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, féadfar foráil a dhéanamh don rialaitheoir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit nó féadfar foráil a dhéanamh do na critéir shonracha dá ainmniú le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018  I measc nithe eile, tugtar tuilleadh éifeachta leis an Acht seo don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (féach thíos) i réimsí ina dtugtar solúbthacht do na Ballstáit. 

Oifigeach Cosanta Sonraí  Ceanglaítear ar roinnt eagraíochtaí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú.  Sonraítear in Airteagal 39 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí go “[m]beidh na cúraimí seo a leanas ar a laghad ar an oifigeach cosanta sonraí:

 1. fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann an phróiseáil, agus comhairle a chur orthu siúd chomh maith, faoi na hoibleagáidí atá orthu de bhun an Rialacháin seo agus de bhun dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó de bhun fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí;
 2. faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, ar chomhlíonadh dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó ar chomhlíonadh fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí, agus ar chomhlíonadh bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, cur leis an bhfeasacht agus oiliúint a chur ar chomhaltaí foirne atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara;
 3. comhairle a thabhairt nuair a iarrtar sin air maidir leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
 4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
 5. gníomhú mar phointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Is é is an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ann ná Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann le cosaint sonraí agus a tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018. 

Rialaitheoir Comhpháirteach.  I gcás ina gcinneann dhá rialaitheoir (féach thuas) nó níos mó go comhpháirteach críocha agus bealaí na próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó aon sraith d’oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna de shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó trí mhodhanna eile, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, ceadú, úsáid, nochtadh trí tharchur, trí scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, léirscriosadh nó díothú.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta aon sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha.