Published on 9 May 2019

Sheol Seán Ó Fearghaíl, an Ceann Comhairle, agus Rónán Ó Domhnaill, Cathaoirleach ar Líonra Ombudsman na hÉireann, treoir nua a bhfuil mar aidhm léi cabhrú leat a dhéanamh amach cé hé an tOmbudsman ceart le haghaidh déileáil le do ghearán.

Pléitear sa treoir na seacht bpríomhoifig ‘Ombudsman’ agus liostaítear inti láimhseálaithe eile gearáin in Éirinn.  Oibríonn Ombudsman go neamhspleách ar an rialtas, agus soláthraíonn sé cabhair oibiachtúil in aisce do shaoránaigh nuair atá fadhbanna acu le seirbhísí a soláthraíonn an Stát agus eagraíochtaí eile iad.

Is iad seo na seacht bpríomhoifig ‘Ombudsman’:

 • Oifig an Ombudsman
 • An tOmbudsman do Leanaí
 • An tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann
 • An tOmbudsman Preasa
 • Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
 • An Coimisinéir Teanga
 • An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin

 

 • Scrúdaíonn Oifig an Ombudsman gearáin ó dhaoine nár thug soláthraithe seirbhíse poiblí cothrom na Féinne dóibh. Áirítear leis na soláthraithe sin, mar shampla, ranna rialtais, údaráis áitiúla, agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.
 • Imscrúdaíonn an tOmbudsman do Leanaí gearáin faoi chomhlachtaí poiblí a dhéanann cinntí lena mbaineann leanaí agus daoine óga faoi bhun ocht mbliana déag d’aois.  Cuireann an Oifig cearta agus leas leanaí chun cinn freisin.
 • Déileálann Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC) le gearáin faoi iompar Gardaí.
 • Fiosraíonn an Coimisinéir Teanga gearáin ón bpobal i gcás líomhaintí go bhféadfadh gur theip ar chomhlachtaí poiblí cloí le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
 • Féachann an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin le teacht ar réitigh ar ghearáin faoi iompar soláthraithe seirbhísí airgeadais agus soláthraithe pinsean.
 • Imscrúdaíonn an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann gearáin ó chomhaltaí ar seirbhís nó iarchomhaltaí d’Óglaigh na hÉireann a measann nár thug Óglaigh na hÉireann nó an Roinn Cosanta cothrom na Féinne dóibh.
 • Breithníonn an tOmbudsman Preasa gearáin ón bpobal faoi ailt i nuachtáin, in irisleabhair agus i bhfoilseacháin eile a d’fhéadfadh a bheith ag sárú Chód Cleachtais Chomhairle Preasa na hÉireann. 

Rinne an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin an treoir a chur le chéile agus a chur in eagar. Tá sí ar fáil ar shuíomhanna Gréasáin na n-oifigí Ombudsman go léir.  Is féidir cóipeanna crua a iarraidh ón Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin ach ríomhphost a sheoladh chuig info@fspo.ie