Published on 17 July 2017

17 Iúil

Inniu (18 Iúil) d'fhoilsigh an tOmbudsman Peter Tyndall torthaí an imscrúdaithe a rinne sé ar nósanna imeachta Tusla le gearáin faoina chuid seirbhísí a láimhseáil. Rinneadh an t-imscrúdú tar éis don Ombudsman gearáin a fháil faoi Tusla, lena n-áirítear gearáin faoin gcaoi a dhéanann Tusla imscrúdú ar líomhaintí faoi mhí-úsáid leanaí in aghaidh daoine fásta.

In imscrúdú an Ombudsman thángthas ar chásanna mar seo a leanas:

  • moill fhada déanta ag Tusla agus é ag plé le líomhaintí mí-úsáide
  • cearta na ndaoine a raibh mí-úsáid curtha ina leith á sárú
  • theip ar Tusla cloí lena chuid nósanna imeachta féin agus taifid oibre sóisialta á gcoimeád.
  • easpa comhbhá ó oibrithe sóisialta Tusla
  • cuireadh cumarsáid iontaoibhe chuig an seoladh mícheart

 

Ag labhairt dó agus tuarascáil a imscrúdaithe 'Súil Siar', á foilsiú dúirt an tOmbudsman Peter Tyndall:

"Léirigh an t-imscrúdú go raibh lochtanna tromchúiseacha ar an gcaoi a chomhlíon Tusla a ról i roinnt cásanna. Tá Tusla ag glacadh le torthaí mo thuarascála áfach. D'aontaigh sé leis na moltaí atá dírithe ar nósanna imeachta Tusla a fheabhsú a chur i bhfeidhm. Tá Tusla tosaithe cheana féin ar chuid de na moltaí a chur i bhfeidhm agus beidh mé ag faire go géar ar an gcaoi a gcuirtear i bhfeidhm iad."

In 2014 chuir an tOmbudsman a imní in iúl faoin gcaoi a raibh cásanna áirithe á láimhseáil ag oibrithe sóisialta, go háirithe cásanna a bhain le líomhaintí stairiúla i dtaobh mí-úsáide. Thosaigh a Oifig ag obair le Tusla a bhí nua-bhunaithe ag an am, d'fhonn a chinntiú go mbeadh beartais agus nósanna imeachta soiléire ann le deileáil leis na cásanna sin. Ach tá gearáin éagsúla faighte ag an Ombudsman ó shin a chaitheann amhras ar an méid a rinneadh le tabhairt faoi na hábhair imní a bhí aige. Spreagadh an tOmbudsman mar gheall air seo le tús a chur le himscrúdú córasach. Scrúdaíodh gearáin a fuair an tOmbudsman, chomh maith le comhaid ghearáin a bhí i seilbh Tusla le linn an imscrúdaithe.

Staidéar ar Chásanna

Luaitear staidéar ar chásanna mar iad seo a leanas i dtuarascáil an Ombudsman:

  • Cás inar thóg sé cúig bliana a chruthú nach raibh bunús le líomhaintí i dtaobh mí-úsáide in aghaidh seanathar (Sampla 1, leathanach 15)
  • Cás ina bhfuair oibrí gairmiúil a bhí ag obair le leanaí litir ó Tusla ag iarraidh cruinniú leis. Luadh na Gardaí sa litir agus níor sonraíodh nádúr na líomhna ó dhuine 'anaithnid', ná níor dúradh go bhféadfadh an fear duine tacaíochta a thabhairt leis chuig an chruinniú. Chuir an litir an-mhíshuaimhneas ar an fhear agus bhí eagla air mar gheall ar a státas grinnfhiosrúcháin Garda. Trí mhí ina dhiaidh sin mheas Tusla go raibh an líomhain gan bunús. (Sampla 3, leathanach 22)
  • Cás inar cuireadh ráiteas a thug bean a rinne líomhaintí i dtaobh mí-úsáide sa chomhad contráilte (leathanach 29). Níor scrúdaíodh na líomhaintí go dí go ndearna an bhean teagmháil le Tusla ceithre mhí ina dhiaidh sin. Sa chás céanna cuireadh nóta faoi líomhaintí na mná, a bhí le cur chuici, chuig an seoladh contráile agus cuireadh litir dá éis chuig an seoladh contráilte freisin. (Sampla 7, leathanach 33)
  • Cás nuair nach bhfuair duine fásta fógra scríofa faoi líomhaintí mí-úsáide a rinne ina aghaidh sular chuir Tusla é faoi agallamh - d'ainneoin na dtreoirlínte atá leagtha amach i mBreithiúnas 'Barr' (Sampla 4, leathanach 23)
  • Cás nuair nach bhfuair cúramóir altrama a ndearnadh gearán fúithi sonraí na tuarascála a rinne oibrí sóisialta fúithi, ná aon ábhar eile a mbeadh coiste athbhreithnithe chúram altrama ag braith air. Ní raibh an cúramóir altrama ábalta freagra iomlán a thabhairt ar an ghearán agus bhí tionchar diúltach aige ar a státas mar chúramóir altrama. (Sampla 9, leathanach 34

Tá 'Súil Siar' ar fáil ar láthair gréasáin an Ombudsman www.ombudsman.ie. Tá cóipeanna den tuarascáil ar fáil ar iarratas ó Oifig an Ombudsman. Ríomhphost: communications@ombudsman.ie

CRÍOCH