Published on 30 July 2018

30 Iúil 2018 

Mar fhreagairt do cheisteanna agus do thuairiscí sna meáin le déanaí, ba mhaith le Peter Tyndall, an tOmbudsman, a chur in iúl go bhfuil dlínse ag a Oifig imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine aonair faoi thithe altranais príobháideacha. 

Tugadh cumhachtaí d’Oifig an Ombudsman sa bhliain 2015 gearáin faoin earnáil tithe altranais a imscrúdú. 

I mí an Mhárta 2018, d’fhoilsigh an tOmbudsman ‘Cásleabhar Tithe Altranais’. Tugtar achoimrí ann ar ghearáin aonair agus tugtar sonraí ann faoi chineál agus líon na ngearán a fhaigheann an tOmbudsman. Phléigh an tOmbudsman an taithí atá aige ar dhéileáil le gearáin faoin earnáil tithe altranais an 30 Bealtaine 2018 ag an gCoiste Oireachtais um Achainíocha ón bPobal.

Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an tOmbudsman ‘Córas Eiseamláireach Gearán’ do thithe altranais, agus treoir do thithe altranais maidir le sásamh a sholáthar má théann rudaí ó rath. Anuas air sin, sholáthair sé oiliúint do thithe altranais príobháideacha chun cabhrú leis an earnáil dea-láimhseáil gearán a chur ar fáil.

Féadfaidh cónaitheoir i dteach altranais, nó duine atá ag gníomhú thar a cheann nó a ceann, dul i dteagmháil leis an Ombudsman más rud é go ndearna sé nó sí gearán leis an teach altranais i gceist agus go bhfuil sé nó sí míshásta leis an bhfreagra uaidh.

Is féidir gearáin leis an Ombudsman a dhéanamh:

Ar líne ag: www.ombudsman.ie

Go pearsanta/i scríbhinn chuig: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Trí ríomhphost chuig: info@ombudsman.ie

 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil i ‘mBileog Eolais’ an Ombudsman faoi thithe altranais.