Published on 11 April 2019

Tá Marie Anderson, Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann, agus Peter Tyndall, Ombudsman na hÉireann, tar éis Meabhrán Tuisceana a shíniú lena bhforálfar do chomhar leanúnach eatarthu ar ghearáin faoi Chomhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas.  Cinnteofar leis an Meabhrán Tuisceana go mbeidh an tOmbudsman neamhspleách iomchuí in ann iniúchadh éifeachtúil a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine ó thuaidh agus ó dheas a úsáideann seirbhísí na gcomhlachtaí sin.

Faigheann Oifig Ombudsman na hÉireann agus Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann gearáin ó dhaoine a chónaíonn i dTuaisceart Éireann agus sa Phoblacht faoi na seirbhísí a sholáthraíonn Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas.  Tá dlínse ag an mbeirt Ombudsman maidir le gearáin faoi rochtain ar fhaisnéis faoi na comhlachtaí sin freisin.

Leis an Meabhrán Tuisceana, neartaítear na socruithe atá ann cheana idir an dá Oifig, go háirithe i gcomhthéacs an Bhreatimeachta agus na reachtaíochta neartaithe lena rialaítear Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann.

I measc na gComhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas tá comhlachtaí a oibríonn i réimsí amhail sábháilteacht bhia, trádáil agus cúrsaí dobharshaothraithe agus mara.

Faoin Meabhrán Tuisceana, déanfaidh an dá Oifig na nithe seo a leanas:

 • Imscrúdú a dhéanamh agus tuairisc a thabhairt ar ghearáin ina ndlínse faoi seach,
 • Cumarsáid fhrithpháirteach agus comhar frithpháirteach a chur chun cinn,
 • A chinntiú go mbeadh cearta agus leas na ngearánach i gcroílár na gcinntí a dhéanfar maidir le dlínse ar ghearáin,
 • Socruithe praiticiúla a neartú do Chomhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas maidir leis an dóigh a láimhseálann siad gearáin.
 • Luachanna agus prionsabail chearta an duine a léiriú

Chomh maith leis sin, téann an dá Oifig i mbun plé rialta maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht ar na daoine a úsáideann seirbhísí poiblí ina ndlínse.  Gné lárnach den phlé sin is ea a chinntiú go leanfaidh úsáideoirí seirbhíse le rochtain a fháil ar shásamh maidir le seirbhísí poiblí.  Díríodh ar réimsí amhail socruithe cúram sláinte trasteorann le linn an phlé sin freisin.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Bunaíodh sé cinn de Chomhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas faoi Chomhaontú Bhéal Feirste sa bhliain 1998. Oibríonn na comhlachtaí sin sna réimsí seo a leanas: sábháilteacht bhia; forbairt trádála agus gnó; teanga; cúrsaí dobharshaothraithe agus mara; cláir speisialta an Aontais Eorpaigh (AE); agus uiscebhealaí intíre. Foráladh le halt 50 den Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999, do na comhlachtaí sin a chruthú agus ba leis an alt sin freisin a tugadh na Comhlachtaí Forfheidhmithe faoi dhlínse Oifig an Ombudsman agus Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann.  Foráiltear leis an Acht d’idirchaidreamh agus comhar idir Oifig an Ombudsman agus a macasamhail i dTuaisceart Éireann agus iad ag déileáil le gearáin in aghaidh na gcomhlachtaí sin. Cumhdaítear le dlínse Oifig an Ombudsman gníomhartha arna ndéanamh sa Stát ag ceann amháin de na comhlachtaí nó thar a gceann, agus tá feidhm ag foráil den chineál céanna maidir le hOmbudsman Thuaisceart Éireann.

Is iad seo a leanas na Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas:

 • Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann
 • Idir-Thrádáil Éireann
 • An Foras Teanga (An Ghníomhaireacht Ultach-Albanach/Foras na Gaeilge)
 • Biaslán
 • Comhlacht na gClár Speisialta AE
 • Uiscebhealaí Éireann
 • Turasóireacht Éireann
MOU with the Northern Ireland Public Services Ombudsman
Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann Marie Anderson agus Ombudsman na hÉireann Peter Tyndall