Published on 14 November 2018

14 Samhain 2018

Chuir Peter Tyndall, an tOmbudsman, in iúl go raibh díomá air nár chuir FSS chun feidhme go hiomlán na moltaí a rinneadh sa tuarascáil a d’fhoilsigh sé sa bhliain 2015 ar an gcóras cúram sláinte.

Sa tuarascáil a d’fhoilsigh an tOmbudsman sa bhliain 2015 dar teideal ‘Foghlaim ar son Feabhais’, aimsíodh go raibh eagla ar dhaoine roimh ghearán a dhéanamh faoin gcóireáil a fhaigheann siad in ospidéil agus nach raibh a lán ospidéal ag foghlaim ceachtanna tábhachtacha ó na gearáin a fhaigheann siad.  Ghlac Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Sláinte leis na 36 mholadh go léir sa tuarascáil, ar moltaí iad a bhí dírithe orthu seo:

  • déanamh gearáin a éascú do dhaoine
  • a chinntiú go mbíonn rochtain ag daoine ar sheirbhís tathanta éifeachtach neamhspleách
  • córas gearán comhsheasmhach aonair a bhunú, agus
  • a chinntiú go ndéantar scrúdú neamhspleách ar na gearáin is tromchúisí.

Inniu, d’fhoilsigh an tOmbudsman ‘Foghlaim ar son Feabhais: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn’. Aimsíodh ann nár chuir FSS ach 10 gcinn de na moltaí chun feidhme go hiomlán, gur cuireadh seacht gcinn déag chun feidhme go hiomlán agus go bhfuil 9 gcinn ann nár cuireadh chun feidhme nó atá á mbreithniú fós.

Aithníonn an tOmbudsman sa tuarascáil na forbairtí dearfacha a rinneadh, amhail saoráidí feabhsaithe d’oifigigh ghearáin agus d’othair atá ag déanamh gearán (Ospidéal Thamhlachta), tionscnaimh chun luathréiteach gearán a chinntiú (Ospidéal Pobail Naomh Eoin), agus iniúchtaí ar ghearáin ó othair chun cáilíocht an phróisis ghearáin a mheasúnú (Grúpa Ospidéal RCSI).

Mar sin féin, dúirt an tOmbudsman:

“Rinneamar imscrúdú fairsing ar chórais ghearáin ospidéil agus d’aimsíomar go bhfuil siad faoi bhun na gcaighdeán a mbímid ag súil leo ó chórais éifeachtacha. Is féidir go bhfaighidh daoine bás mura bhfoghlaimítear ceachtanna ó ghearáin.”

Dúirt an tOmbudsman gur minic a bhíonn ar dhaoine roinnt gearán a dhéanamh chun go réiteofaí a bhfadhb, nach mbaintear úsáid as Córas Bainistíochta Gearáin FSS i ngach réimse de FSS, agus nach bhfuil gach ospidéal deonach in ann glacadh le gearáin ar líne.

D’iarr sé ar FSS agus ar an Roinn Sláinte forbairt a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo agus a chinntiú go gcuirfear na moltaí go léir sa tuarascáil uaidh chun feidhme ar fud an chórais chúram sláinte ar fad.

CRÍOCH