Published on 30 January 2018

D’fhoilsigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, tráchtaireacht inniu ar eispéireas a Oifige i ndéileáil le gearáin ó chónaitheoirí in ionaid soláthair dhírigh.  San fhoilseachán dar teideal ‘The Ombudsman & Direct Provision – The story so far, luann an tOmbudsman gur minic a bhíonn drogall ar chónaitheoirí gearán a dhéanamh agus gur as difríochtaí cultúrtha a eascraíonn gearáin ó am go chéile.

I mí Aibreáin anuraidh, cuireadh de chúram ar an Ombudsman agus ar an Ombudsman do Leanaí scrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó iarrthóirí tearmainn atá ina gcónaí in ionaid soláthair dhírigh an Stáit. 

Fuair an tOmbudsman 97 ngearán ó chónaitheoirí sa bhliain 2017.  Áiríodh leis na gearáin sin gearáin faoi aistrithe chuig ionaid eile soláthair dhírigh agus gearáin faoi cháilíocht an bhia agus na cóiríochta.  Ina theannta sin, rinne cónaitheoirí gearáin faoi mheon na mball foirne, faoi theidlíochtaí leasa shóisialta agus faoi orduithe díbeartha.

Dúirt an tOmbudsman:

“D’aimsíomar gurb é an bealach is éifeachtaí chun déileáil le gearáin ná bualadh le cónaitheoirí agus le bainisteoirí ionaid chun na saincheisteanna atá á dtarraingt anuas a phlé.  Is é an toradh a bhí ar an obair sin go dtí seo gur réitíodh roinnt mhaith gearán ar an láthair.”

Tar éis freagracht a leagan air as déileáil le gearáin faoi sheirbhísí soláthair dhírigh i mí Aibreáin, bhuail sé le cónaitheoirí, le bainisteoirí ionaid, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le hoifigigh chun míniú a thabhairt ar a ról agus ar an mbealach is fearr chun déileáil le gearáin.  Ón uair sin i leith, bhuail Oifig an Ombudsman le cónaitheoirí agus le bainisteoirí i ngach ceann den 32 ionad sa tír.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí: Is é is Soláthar Díreach ann ná an córas Stáit le haghaidh freastal go díreach ar na bunriachtanais bhia agus dídine atá ag iarrthóirí tearmainn nuair atá a n-éilimh ar stádas dídeanaí á bpróiseáil fós. Faigheann iarrthóirí tearmainn cóiríocht lánlóistín agus liúntais phearsanta is fiú €21.60 sa duine fásta agus €21.60 sa leanbh sa tseachtain.