Published on 18 April 2018

PREASEISIÚINT

LENA hEISIÚINT LÁITHREACH

17 AIBREÁN 2018

Chuir Peter Tyndall, an tOmbudsman, fáilte inniu roimh an bhfógairt ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais go rachaidh sé ar aghaidh le moltaí na tuarascála a chur chun feidhme tar éis imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh ar riar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an Scéim um Cheartas Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana.

Sa doiciméad Deis Chaillte, an tuarascáil ar imscrúdú an Ombudsman, cáineadh an dóigh ar riar an Roinn an scéim, lenar áiríodh an dóigh ar diúltaíodh rochtain ar an scéim go mícheart do roinnt ban a d’oibrigh i neachtlanna Mhaigdiléana.

Chuir an Rialtas in iúl go gcomhaontaíonn sé le trí cinn de na moltaí agus go bhfuil sé ag déanamh breithniú ar an gceathrú moladh, rud a bhaineann le hincháilitheacht do ghlacadh isteach sa scéim.  

Ag labhairt dó faoin bhfógairt inniu, dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

“Is céim shuntasach chun tosaigh é seo do na mná ar caitheadh go héagórach leo agus iad i neachtlanna Mhaigdiléana.  Ó fhoilsiú na tuarascála, tá díospóireacht dhearfach déanta againn leis an Taoiseach agus leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  Táim buíoch díobh as ucht a n-idirghabhála.  Tá sé riachtanach anois, áfach, go mbeidh toradh iomlán ar an obair sin go luath agus nach mbeidh aon mhoill mhíchuí eile ann roimh na mná.

Tá an Oifig seo ag súil go mbeidh ról iomlán aici in obair an Abhcóide Shinsearaigh agus an ghrúpa oibre, faoi mar a comhaontaíodh ag an gcruinniú leis an Taoiseach agus leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais”.

Foilsíodh an tuarascáil ón Ombudsman i mí na Samhna 2017.  Rinneadh na moltaí seo a leanas inti:

Incháilitheacht do ghlacadh isteach sa scéim

  • Ba cheart don Roinn iarratas a mheas an athuair (d’fhonn glacadh leis) i gcás go bhfuil fianaise ann gur oibrigh bean i gceann amháin de na neachtlanna atá liostaithe ach gur taifeadadh go hoifigiúil gur “glacadh isteach” í in ionad oiliúna nó i scoil saothair a bhí lonnaithe san fhoirgneamh céanna nó i bhfoirgneamh a bhí ceangailte le neachtlann nó a bhí lonnaithe ar a tailte.

An Próiseas Iarratais

  • Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar aon chásanna ina bhfuil díospóid ann maidir leis an tréimhse chónaithe agus ba cheart di breithniú a dhéanamh ar gach foinse faisnéise atá ar fáil lena linn.

Cumas

  • Maidir leis na mná sin nach bhfuil cumas acu a ngnóthaí a bhainistiú, d’iarr an Roinn ar deireadh go ndéanfaí Coimircithe Cúirte díobh. Beag beann ar na hábhair imní atá aige faoina oiriúnaí atá an córas Coimircithe Cúirte, ghlac an tOmbudsman go drogallach leis go bhfuil sé ar an aon rogha réalaíoch amháin anseo. Ba cheart don Roinn obair leis an tSeirbhís Chúirteanna chun a chinntiú go bpróiseálfar aon iarratas Coimircí Cúirte ar bhealach tráthúil agus íogair.

Scéimeanna Amach Anseo a Fhorbairt

  • Cé nach bhfuil an méid seo dírithe ar an Roinn, molann an tOmbudsman go n-ullmhófaí treoir ar bhonn lárnach maidir le scéimeanna um cheartas aisiríoch nó scéimeanna sásaimh amach anseo a fhorbairt agus a oibriú.

Tá an leagan iomlán den tuarascáil Deis Chaillte ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman ag www.ombudsman.ie

Preaseisiúint, Samhain 2017, tar éis an tuarascáil ón Ombudsman a fhoilsiú.

CRÍOCH

Aibreán 2018