Published on 6 March 2019

 

D’fháiltigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, roimh an bhfógra ó FSS go soláthrófaí seisear comhordaitheoirí sa bhreis in ospidéil le haghaidh cúram deireadh saoil.  Dúirt FSS freisin go gcisteodh sé oiliúint do 90 ball foirne chun go mbeadh siad ina n-éascaitheoirí ‘Aistear Deiridh’.   Tá an clár oiliúna ‘Aistear Deiridh’ ina chuid thábhachtach den tionscnamh um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí, ar tionscnamh é a thacaíonn le baill foirne dea-chúram deireadh saoil a sholáthar.

I dTuarascáil ón Ombudsman ar chúram deireadh saoil dar teideal ‘Bás Maith’, déantar cur síos ar roinnt de na saincheisteanna a tarraingíodh anuas i ngearáin a fuair an tOmbudsman agus ar an tionchar a bhí ar othair a bhí ag fáil bháis agus ar a ndaoine muinteartha.  I dTuarascáil ar Dhul Chun Cinn a foilsíodh sa bhliain 2018, leagtar béim ar na feabhsúcháin atá tagtha ar sholáthar an chúraim. Leagtar béim inti freisin ar roinnt réimsí nach mór tuilleadh airde a thabhairt orthu. 

I dteannta an tseachtair chomhordaitheoirí deireadh saoil atá ann cheana, fágann na sé phost nua go mbeidh ball foirne atá tiomanta do chúram deireadh saoil a fheabhsú ar bhonn leanúnach ag gach grúpa ospidéal agus ag gach ceann de na mór-ospidéil teagaisc in Éirinn.

Dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

“Tá sé tábhachtach go bhfuil ag baill foirne ospidéil na hacmhainní agus na tacaí a theastaíonn chun cabhrú le hothair a fhaigheann bás san ospidéal déanamh amhlaidh le dínit agus le meas.  Céim dhearfach is ea comhordaitheoirí deireadh saoil sa bhreis agus oiliúint a sholáthar. Cuireann sí leis an obair atá á déanamh cheana féin ag FSS agus ag an gclár um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí atá á reáchtáil ag Foras Ospíse na hÉireann.”

Is iad seo na hospidéil a gheobhaidh an seisear comhordaitheoirí sa bhreis:

Ospidéal Ginearálta Thulach Mhór

Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus Ospidéal Ollscoile na Trócaire

Ospidéal Ollscoile Phort Láirge

Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh

Ospidéal Beaumont agus Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann