Published on 14 September 2015

14 Meán Fómhair

Is féidir leis an bpobal gearáin faoi thithe altranais príobháideacha a dhéanamh anois le Peter Tyndall, an tOmbudsman. Ón 24 Lúnasa 2015, méadaíodh cumhachtaí an Ombudsman le gur féidir leis scrúdú neamhspleách a dhéanamh ar ghearáin faoi thithe altranais príobháideacha atá ag fáil maoiniú poiblí faoi fhóirdheontas nó faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (ar a dtugtar an ‘Scéim um Chothrom na Féinne’ freisin).   

Bhíodh agus bíonn an tOmbudsman ábalta gearáin faoi thithe altranais arna reáchtáil ag FSS a scrúdú. Leag an tOmbudsman béim roimhe seo, áfach, ar bhearna sa mhaoirseacht neamhspleách ar na tithe sin. Bhíothas in ann gearáin ó chónaitheoirí tithe altranais poiblí a scrúdú go neamhspleách ach ní rabhthas in ann déanamh amhlaidh i gcás gearán ó fhormhór na gcónaitheoirí i dtithe altranais príobháideacha.

Dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

“Cinnteoidh méadú mo shainchúraim gur féidir le roinnt de na daoine is leochailí inár bpobail scrúdú neamhspleách a fháil ar a ngearáin”.

Is féidir leis an Ombudsman gearáin faoi imeachtaí a tharla an 24 Lúnasa 2015 nó ina dhiaidh a scrúdú. Roimh ghearán a thabhairt chuig an Ombudsman, ní foláir go ndearna an duine lena mbaineann iarracht a ghearán a réiteach leis an teach altranais sa chéad dul síos.

D’fhonn cabhrú le tithe altranais príobháideacha déileáil le gearáin, rinne an tOmbudsman óstáil ar sheimineáir faisnéise ar fud na tíre d’úinéirí tithe altranais príobháideacha. Chomh maith leis sin, cheap an tOmbudsman, ‘córas eiseamláireach gearán’ do thithe altranais lena n-áirítear ‘foirm gearán’ shamplach.

Tá tuilleadh faisnéise faoi ról an Ombudsman i dtaca le tithe altranais príobháideacha ar fáil i mBileog Eolais sa rannán dar teideal Faisnéis do Thithe Altranais Príobháideacha ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman ag www.ombudsman.ie. Más rud é go bhfuil tú ar an úinéir ar theach altranais príobháideach agus gur mian leat roinnt faisnéis bhreise a fháil, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig: nursinghomes@ombudsman.gov.ie.