Published on 13 March 2019

D’fhoilsigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, tuarascáil inniu ar eispéireas a Oifige i ndéileáil le gearáin a fuarthas sa bhliain 2018 ó dhídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn atá ina gcónaí in ionaid soláthair dhírigh.

Fuair an tOmbudsman 148 ngearán ó chónaitheoirí anuraidh.  Bhain an chuid is mó de na gearáin le diúltuithe d’iarrataí ar aistriú chuig ionaid eile (32 ghearán), le saoráidí in ionaid soláthair dhírigh (20 gearán), le cóiríocht (14 ghearán) agus le diúltuithe do chónaitheoirí a athligean isteach in ionaid (13 ghearán).

Chomh maith leis sin, fuair an tOmbudsman gearáin ó chónaitheoirí faoi bhia, faoi shaoráidí cócaireachta a bheith in easnamh agus faoin bhfáil ar iompar. 

Luann an tOmbudsman sa tuarascáil an dea-thionchar atá imeartha ag an ‘gceart chun obair’ ar roinnt cónaitheoirí agus an feabhas atá tagtha ar an meon i roinnt mhaith ionad dá bharr.  Mar sin féin, iarrfar ar chónaitheoirí atá i mbun fostaíocht íoctha íoc as cuid den chostas a bhaineann le cóiríocht a chur ar fáil. Beidh an muirear sin i gcomhréir lena n-ioncam.  Foilseoidh an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha na muirir.  Féadfaidh an tOmbudsman scrúdú a dhéanamh ar aon ghearán a dhéantar faoi ríomh na muirear.

Mar thoradh ar an méadú a bhí ann sa bhliain 2018 ar an líon daoine a bhí ag lorg tearmainn, cruthaíodh brú ar an gcóras soláthair dhírigh.  Dúirt an tOmbudsman an athuair go bhfuil sé den tuairim nach bhfuil soláthar díreach ina chóras fadtéarmach oiriúnach do na daoine sin atá ag fanacht le cinneadh ar a n-iarratas ar thearmann.

Lean an tOmbudsman sa bhliain 2018 le clár na hOifige um chuairteanna a thabhairt ar ionaid. Le linn na gcuairteanna, tugadh deis do chónaitheoirí labhairt go díreach le foireann an Ombudsman. Réitíodh a lán gearáin bhreise láithreach bonn.           

Cás-Staidéar

Sa doiciméad dar teideal ‘An tOmbudsman agus Soláthar Díreach: An Scéala is Déanaí don Bhliain 2018’, déantar achoimre ar roinnt de na cásanna ar dhéileáil an tOmbudsman leo. Áirítear leo na cásanna seo a leanas:

Ní raibh aon áit le codladh ann ag fear agus é ag fanacht le cinneadh ar a iarraidh ar aistriú

Thug fear a bhí ina chónaí in ionad soláthair dhírigh cuairt ar Oifig an Ombudsman i mBaile Átha Cliath tar éis diúltú dá iarraidh ar chóiríocht ina ionad soláthair dhírigh reatha.  Ní raibh aon áit le codladh ann aige an oíche sin.  Tháinig mearbhall aníos tar éis don fhear aistriú chuig ionad cóiríochta eile a iarraidh chun go mbeadh sé lena pháirtnéir.  Chinn ionad cóiríochta reatha an fhir gur thréig sé a sheomra, cé gur inis an fear don ionad cheana féin go raibh sé ag tabhairt cuairt ar a pháirtnéir.  Dúirt an fear nach mbeadh aon áit le codladh ann aige go dtí go ndéanfaí cinneadh ar a iarraidh ar aistriú. 

Chuaigh an tOmbudsman i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha lom láithreach. Ní ba mhoille an lá sin, d’eisigh an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha litir inar ceadaíodh an iarraidh ón bhfear.  Chuaigh an tOmbudsman i dteagmháil leis an bhfear, a dúirt nach mbeadh aon áit le codladh ann aige an oíche sin fós. D’iarr an tOmbudsman cóip den litir ón nGníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha agus sheol sé cóip den litir chuig seoladh ríomhphoist an fhir ansin.  Chomh maith leis sin, mhol an tOmbudsman don fhear dul i dteagmháil le hionad cóiríochta a pháirtnéara chun a dheimhniú go nglacfadh an t-ionad le cóip den litir sula ndéanfadh sé a bhealach chun an ionaid.  Ligeadh an fear isteach san ionad ní ba mhoille an tráthnóna sin agus tugadh eisean agus a pháirtnéir ar ais le chéile an athuair.  

Tá an tuarascáil iomlán ar fáil ag www.ombudsman.ie