Published on 24 August 2022

D’fhoilsigh Oifig an Ombudsman ‘Straitéis 2025’ – a plean straitéiseach a chlúdaíonn na bliana 2022 go 2025. Tar éis bliain thar na bearta don Ombudsman, fuarthas breis agus  4,000 gearán i 2021 faoi sheirbhísí poiblí a sholáthraíonn ranna an rialtais, údaráis áitiúla, FSS agus cinn eile.

Léiríonn ‘Straitéis 2025’ luachanna an Ombudsman maidir le neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí, cothroime, meas agus ionracas.  Forbraíodh an straitéis i gcomhairle le páirtithe leasmhara an Ombudsman lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachtaí abhcóideachta, carthanachtaí, ranna rialtais agus an pobal i gcoitinne.

Dúirt an tOmbudsman Ger Deering:

“Tá an-chuid ama agus acmhainní infheistithe ag an Oifig cheana féin chun an bealach ina n-oibrímid a athrú chun a bheith nuálaíoch agus chun an leas is fearr a bhaint as úsáid ár n-acmhainní. Cuireann an Ráiteas seo lenár n-éachtaí agus cabhróidh sé linn leanúint ar aghaidh le bheith nuálaíoch agus roinnt tionscadal suntasach a sholáthar sna trí bliana go leith atá amach romhainn.”

Tá sé phríomhthéama straitéiseacha ag Straitéis 2025:

  • Seirbhísí poiblí a fheabhsú
  • Feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar chuntasacht sa saol poiblí
  • Rochtain oscailte, ionchuimsitheach, chothrom and cothrom na Féinne a bhaint amach maidir le seirbhísí poiblí a sheachadadh
  • Amlínte agus éifeachtacht ár seachadadh seirbhísí a fheabhsú
  • Foireann bheo-intinneach agus freagrúil a fhorbairt
  • Nuachóiriú TFC

Tá cuspóirí straitéiseacha ar leithligh ach nasctha mar bhonn agus mar thaca ag gach ceann de na téamaí.

Léiríonn Straitéis 2025 freisin go gcuireann Oifig an Ombudsman tacaíocht agus acmhainnní ar fáil do chúig fheidhmeanna reachtúla eile (seisear a bheidh ann go luath) – Oifigí an Choimisinéara Faisnéise agus an Choimisinéara um Fhaisnéis, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus An Coimisiún Reifrinn (tabharfaidh an tOmbudsman acmhainní d’Oifig nua an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta freisin).

Léigh an doiciméad Straitéis 2025