Published on 20 September 2018

D’fhoilsigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, inniu an tuarascáil uaidh ar na forbairtí i réimse an chúraim dheireadh saoil in ospidéil Éireannacha.  Seoladh an tuarascáil ón Ombudsman i gcomhpháirt le Foras Ospíse na hÉireann agus le FSS, a d’fhoilsigh leabhrán faisnéise don phobal: ‘When someone you care about is dying in hospital – What to expect.’ 

Tá an tuarascáil ón Ombudsman, dar teideal Bás Maith: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn, ina tuarascáil leantach ar an tuarascáil uaidh sa bhliain 2014, rud ina ndearnadh cur síos ar roinnt de na saincheisteanna a tarraingíodh anuas i ngearáin a fuair a Oifig agus ar an tionchar a bhí ag othair a bhí ag fáil bháis agus ar a ndaoine muinteartha.  Leagtar béim sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar an líon ard feabhsúchán atá tagtha ar sholáthair an chúraim dheireadh saoil. Leagtar béim inti freisin ar roinnt réimsí nach mór tuilleadh airde a thabhairt orthu.

 

Ag labhairt dó ag seoladh an dá dhoiciméad, dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

 

“Ní mór dúinn díriú ar fholláine agus dínit an duine atá ag fáil bháis agus a ghaolta.  Is ábhar misnigh é an dul chun cinn suntasach a rinneadh ar chúram deireadh saoil le blianta beaga anuas, rud a baineadh amach trí obair shármhaith i gcomhpháirt.  Mar sin féin, is ann fós do roinnt gnéithe de sheirbhísí nach mór aird a thabhairt orthu. Táim ag súil leis na gnéithe sin a réiteach chun go mbeimid in ann a chinntiú, a mhéid is féidir, go mbeidh na daoine atá ag fáil bháis in Éirinn in ann déanamh amhlaidh le dínit, gan phian agus i gcuideachta a ndaoine muinteartha.”

 

 Tá ‘Bás Maith: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn’ ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman ag www.ombudsman.ie.

 

Maidir leis an leabhrán faisnéise When someone you care about is dying in hospital – What to expect, tá sé ar an toradh díreach ar cheann amháin de na príomhfhionnachtana ón tuarascáil dar teideal ‘Bás Maith’ a eisíodh sa bhliain 2014, rud inar luadh go raibh droch-chumarsáid ina gné de gach gearán a fuarthas faoi chúram deireadh saoil.

Mar chomhthionscnamh de chuid Fhoras Ospíse na hÉireann/FSS, tá an leabhrán ina acmhainn nua cumarsáide a bhfuil mar aidhm léi tacú le hothair agus le teaghlaigh le linn tréimhse atá chomh mothúchánach agus chomh dúshlánach sin. Tugtar comhairle phraiticiúil sa leabhrán maidir le nithe amhail cur suas leis na hathruithe sa duine atá ag fáil bháis, labhairt faoi mhothúcháin, na nithe ba cheart a dhéanamh i gcás go bhfaigheann duine bás agus tú in éineacht leis, agus cúram a thabhairt duit féin, i measc nithe eile.

D’ullmhaigh Coiste Maoirseachta FSS/Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí an leabhrán sin. Cuireadh an Coiste ar bun sa bhliain 2017 agus is é atá i gceann amháin dá phríomhthosaíochtaí ná an éagsúlacht sa chúram deireadh saoil a fhaightear ar fud na hÉireann a laghdú.

De na daoine a fhaigheann bás in aon bhliain ar leith, is san ospidéal a fhaigheann 43% bás. Is é aidhm an Chláir um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí ná a chinntiú go bhfuil cúram deireadh saoil, cúram maolaitheach agus cúram méala mar chuid dhílis de ghnáthghnó laethúil na n-ospidéal ar fud na hÉireann.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tOllamh Cillian Twomey, Cathaoirleach Choiste Maoirseachta FSS/Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí:

 

“Is é seo an chéad bheart atá déanta ag an gCoiste Maoirseachta chun feabhas a chur ar an bhfaisnéis a sholáthraítear don phobal agus chun an éagsúlacht a laghdú i gcúram deireadh saoil ar fud na hÉireann. Forbraíodh é trí chomhairliúchán chun faisnéis shoiléir ghinearálta a sholáthar d’othair agus dá mbaill teaghlaigh. Ós rud é go leagtar béim sa Tuarascáil ‘Bás Maith’ ón Ombudsman gur gné de na gearáin a fhaightear í droch-chumarsáid, tá súil againn go mbainfear leas as an leabhrán seo chun an bhearna a laghdú idir an teachtaireacht a bhí ar intinn ag na gairmithe a thabhairt agus an teachtaireacht a thuigtear.”

 

Ag labhairt dó ag an ócáid inniu, dúirt Liam Woods, Stiúrthóir Náisiúnta FSS um Oibríochtaí Géarmhíochaine:

 

“Réimse an-tábhachtach do FSS is ea cúram deireadh saoil. Gach bliain, faigheann breis agus 11,000 duine bás in ospidéil agus tá ár gcuid seirbhísí agus ár bhfoireann ina gcuid den eispéireas atá ag líon ard teaghlach le linn na tréimhse deacra mothúchánaí sin. Is ábhar mór misnigh dom go léirítear sa dara tuarascáil ón Ombudsman go bhfuil comharthaí soiléire feabhais ann ar fud ár n-ospidéal. 

 

Is é an aidhm atá leis an mbileog faisnéise nua seo dar teideal “When someone you care about is dying in hospital” ná faisnéis phraiticiúil a thabhairt do theaghlaigh le linn tréimhse dhúshlánach mhothúchánach agus teacht leis an gcur chuige a ghlacann ár mbaill foirne de réir mar a thugann siad tacaíocht agus cabhair do theaghlaigh.

 

Leanann FSS ar aghaidh ag obair i ndlúthchomhar le héagsúlacht eagraíochtaí comhpháirtíochta chun feabhas a chur ar an dóigh a ndéileálaimid le saincheisteanna deireadh saoil. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt go háirithe d’obair Fhoras Ospíse na hÉireann sa réimse sin. Taca fadtéarmach do FSS is ea an Clár um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí, ar clár é atá ar siúl le breis agus 10 mbliana anuas agus a nglacann 45 ospidéal páirt ann, idir ospidéil phoiblí agus ospidéil phríobháideacha. Bainimid fíorleas as an saineolas agus an tacaíocht a sholáthraítear leis an gClár seo agus cuirtear ar ár gcumas leis baill foirne a thabhairt le chéile chun foghlaim óna chéile. Táim buíoch go háirithe den ghrúpa as an obair a rinneadh chun an leabhrán nua seo a tháirgeadh.”

 

Is féidir leat ‘When someone you care about is dying in hospital – What to expect’ a íoslódáil anseo.

 

An tuarascáil ón Ombudsman

Leagtar béim sa tuarascáil ón Ombudsman ar na forbairtí i gcúram deireadh saoil in ospidéil Éireannacha, go háirithe sna réimsí seo: cumarsáid, cúram speisialtóra, tacaíocht do bhaill teaghlaigh agus do chairde, agus scrúduithe iarbháis.  Tá an tuarascáil ina tuarascáil leantach ar ‘Bás Maith’, a foilsíodh sa bhliain 2014 agus ina ndearna an tOmbudsman cur síos ar roinnt de na saincheisteanna a tarraingíodh anuas i ngearáin a fuair a Oifig faoi chúram deireadh saoil.  Leagtar béim sa ‘Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn’ ar fhorbairtí suntasacha amhail:

 

  • Tionscadail Dearaidh agus Dínite a chuir feabhas ar dhearadh ospidéal do dhaoine atá i mbéal an bháis.  Áirítear leis na tionscadail seomraí teaghlaigh nua (féach an grianghraf faoi iamh), seomraí méala agus marbhlanna feabhsaithe (féach an grianghraf faoi iamh d’Ospidéal Ollscoile Shligigh agus d’Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh)
  • Rannpháirtíocht ag an gcuid is mó d’ospidéil sa chlár um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí, ar tionscnamh de chuid Fhoras Ospíse na hÉireann é
  • Comhghrúpa maoirseachta ar bhunaigh Foras Ospíse na hÉireann agus FSS é chun tacú leis an gclár um Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí a leabú
  • Creat forbartha ó FSS chun forbairt an chúraim mhaolaithigh d’aosaigh a stiúradh
  • Clár um Chúram Atruach Deireadh Saoil ó Fhoras Ospíse na hÉireann chun tacú le baill foirne san earnáil cúraim chónaithe.

CRÍOCH

 

Is preaseisiúint chomhpháirteach í seo ó Oifig an Ombudsman, ó Fhoras Ospíse na hÉireann agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

 

Ceisteanna ó na Meáin

D’Oifig an Ombudsman:

 

Dave Nutley

Ceann Cumarsáide

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Teil.:  01 639 5610 nó 086 023 1420

R-phost: david.nutley@ombudsman.ie

 

D’Fhoras Ospíse na hÉireann:

 

Rebecca Kelly

Oifigeach Cumarsáide

Teil.: 01 679 3188

R-phost: rebecca.kelly@hospicefoundation.ie

D’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte:

 

Preasoifig Náisiúnta FSS

Teil.: 01 92 13912

R-phost: press@hse.ie

 

 

 

Nóta d’Eagarthóirí:

Ospidéil a Thacaíonn le hOspísí

Clár de chuid Fhoras Ospíse na hÉireann

De na daoine a fhaigheann bás in Éirinn in aon bhliain ar leith, is san ospidéal a fhaigheann 43% bás. Leis an gclár seo, cuirtear feabhas ar an eispéireas d’othair agus do theaghlaigh. Oibrímid i ndlúthchomhar le baill foirne ospidéil chun a chinntiú go bhfuil tacaíocht deireadh saoil, tacaíocht mhaolaitheach agus tacaíocht méala mar chuid dhílis den chúram a thugtar dóibh. Tá 42 Ospidéal a Thacaíonn le hOspísí ann ar fud na tíre anois. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

 

Foras Ospíse na hÉireann

Is é Foras Ospíse na hÉireann an t-aon charthanas náisiúnta in Éirinn atá tiomnaithe do dhéileáil le bás a fháil, le bás agus le méala. Faigheann 80 duine bás in Éirinn gach lá. Creideann an Foras go bhfuil sé de cheart ag gach duine chun cúram a fháil agus chun bás a fháil le dínit agus le meas sa timpeallacht cúraim is rogha leo. Is é misean an fhorais an cúram deireadh saoil is fearr a thabhairt do chách. Bíonn an Foras i mbun feachtais ar son tosaíocht náisiúnta a dhéanamh de shármhaitheas i gcleachtais ospíse, i dtacaíocht méala agus i gcúram deireadh saoil agus ar son dlús a chur leis an bplé ar bhás a fháil agus ar mhéala in Éirinn.