Published on 17 January 2018

D’fhoilsigh Peter Tyndall, an tOmbudsman, tuarascáil inniu ar an imscrúdú a rinne sé ar an dóigh a bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag riar na Scéime Cóireála Thar Lear. 

Tionscnaíodh an t-imscrúdú tar éis don Ombudsman gearáin a fháil faoin scéim, lenar áiríodh gearáin á rá go bhfuil an scéim róchasta, go raibh moilleanna ann ar iarratais a cheadú agus gur tugadh faisnéis mhícheart d’iarratasóirí áirithe.  

Soláthraítear leis an Scéim Cóireála Thar Lear cistiú chun othair phoiblí Éireannacha a chumasú rochtain a fháil ar chúram sláinte nach bhfuil ar fáil sa tír seo ach atá ar fáil i dtíortha eile den Aontas Eorpach, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó san Eilvéis.  

Glacann an tOmbudsman leis gur ar bhealach cuí a dhéileálann FSS le formhór mór na n-iarratas a fhaightear faoin scéim. Le linn an imscrúdaithe, áfach, aimsíodh roinnt easnamh sa scéim a d’fhéadfadh difear tromchúiseach a dhéanamh d’othair.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

“Bhí deacrachtaí ag roinnt daoine lena n-iarratais faoin scéim. Toisc gur daoine iad sin a bhí ag feitheamh le cóireáil nó le gnáthamh máinliachta, d’fhéadfadh na deacrachtaí sin difear an-dian a dhéanamh dóibh. Tá áthas orm a rá gur chomhoibrigh FSS leis an imscrúdú agus gur ghlac sé go hiomlán le mo chuid moltaí, a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar oibriú na scéime.”

Sa tuarascáil ón Ombudsman, cuirtear síos ar roinnt gearán a fuair sé ó othair ar dhiúltaigh FSS dá n-iarratais.

Bhain ceann amháin de na cásanna le bean a bhí ag lorg cóireála sa Ghearmáin. Dúradh léi nach raibh sí incháilithe don Scéim Cóireála Thar Lear toisc go raibh an chóireáil sin ar fáil in Éirinn. Tharla sé sin beag beann ar an bhfíric go raibh cistiú faighte aici cheana féin le haghaidh dhá thuras thar lear chun an chóireáil chéanna a fháil. Tar éis di gearán a dhéanamh leis an Ombudsman, fuair an Oifig amach nach raibh an chóireáil ar fáil in Éirinn.

Déanann an tOmbudsman roinnt moltaí sa tuarascáil uaidh, atá ar fáil an suíomh Gréasáin http://www.ombudsman.ie:

  • Chun laghdú a dhéanamh ar an mbaol go ndiúltófaí d’iarratas an othair ag deireadh an phróisis iarratais, ba cheart do lianna comhairleacha seiceáil ‘réamh-atreoraithe’ a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfar san iarratas na critéir atá leagtha amach sa scéim.
  • Chun cabhrú le lianna comhairleacha seiceáil ‘réamh-atreoraithe’ a dhéanamh, ba cheart do FSS treoir chuimsitheach maidir leis na critéir don Scéim Cóireála Thar Lear a fhorbairt.
  • Ba cheart do FSS feabhas a chur ar an gcóras achomhairc atá i bhfeidhm aige do dhaoine ar diúltaíodh dá n-iarratas. Ba cheart an córas achomhairc a bheith neamhspleách ar an gcinnteoir bunaidh agus ba cheart an saineolas míochaine a theastaíonn chun eadránú a dhéanamh ar shaincheisteanna cliniciúla agus neamhchliniciúla a bheith ann.
  • Ba cheart do FSS míniú soiléir a thabhairt ar na cúiseanna lena ndiúltaítear d’iarratais trí chinneadh foirmiúil a eisiúint chuig iarratasóirí, rud ina mbeidh faisnéis faoi conas achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh agus faisnéis faoi conas gearán a dhéanamh leis an Ombudsman mura bhfuil siad sásta go fóill.

 

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí: 

Oibríonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an Scéim Cóireála Thar Lear do dhaoine atá i dteideal cóireáil a fháil i mBallstát eile den Aontas Eorpach nó i mBallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Is leis an Scéim Cóireála Thar Lear a fhreastalaítear ar na costais atá ar chóireálacha ceadaithe i mBallstát eile den Aontas Eorpach, i mBallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó san Eilvéis. Leis an scéim, cumasaítear do lia comhairleach atá lonnaithe in Éirinn othar a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi in Éirinn a atreorú chuig Ballstát eile den Aontas Eorpach nó chuig an Eilvéis le haghaidh cóireáil a fháil, i gcás go gcomhlíonfaidh an chóireáil atá i gceist roinnt critéar.  Féach suíomh Gréasáin FSS le haghaidh tuilleadh faisnéise. 

Ní hionann an Scéim Cóireála Thar Lear agus an Scéim um Chúram Sláinte Trasteorann.  Go ginearálta, is leis an Scéim Cóireála Thar Lear a chumhdaítear cóireálacha nach bhfuil ar fáil in Éirinn. Leis an scéim um Chúram Sláinte Trasteorann, cumhdaítear cóireálacha a chistítear go poiblí agus atá ar fáil in Éirinn.

David Nutley
Ceann Cumarsáide
01 - 639 5610
086 023 1420
R-phost: david.nutley@ombudsman.ie
Suíomh Gréasáin: www.ombudsman.ie
Seoladh: Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
Twitter: @officeombudsman