Published on 5 October 2021

Thug an tOmbudsman Peter Tyndall agus a fhoireann ‘cuairt’ fíorúil réigiúnach ar cheantar Cheatharlach, Chill Chainnigh agus Loch Garman idir an 26 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair 2021.

Mar chuid de chlár for-rochtana na hOifige, is gnách go mbíonn clinicí gearáin ag an Oifig, bíonn teagmháil aici le hionadaithe poiblí agus le soláthraithe seirbhísí poiblí atá lonnaithe i gcontae áirithe.

Mar gheall ar shrianta leanúnacha Covid-19 b’éigean don Oifig cur chuige nuálach a ghlacadh, trí chruinnithe fíorúla agus seimineáir ghréasáin ar líne a thionól don dara bliain as a chéile. Anuraidh thug an Oifig ‘cuairt’ ar Shligeach, Liatroim agus Ros Comáin agus reáchtáil sí seimineár gréasáin den chineál céanna.

I rith na seachtaine, rinne an tOmbudsman agus a fhoireann an méid seo a leanas:

  • reáchtáil siad seimineár gréasáin faisnéise ar obair na hOifige d’fhoireann sna hIonaid áitiúla um Fhaisnéis do Shaoránaigh
  • bhuail siad trí fhíschomhdháil leis na trí Chomhairle Contae, agus Ospidéal Ginearálta Loch Garman chun 'foghlaim ó ghearáin' agus
  • rinne siad teagmháil leis na meáin áitiúla, lena n-áirítear agallaimh Ombudsman ar stáisiúin raidió áitiúla, ag cur béime ar an gceart gearán a dhéanamh.

Déardaoin, d'óstáil an tOmbudsman seimineár gréasáin: 'Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí a fheabhsú', ar fhreastail os cionn 70 ionadaí poiblí áitiúil, oifigigh i gcomhlachtaí poiblí áitiúla agus grúpaí leasmhara eile air. Ag an seimineár gréasáin chuir an tOmbudsman Peter Tyndall, agus na hImscrúdaitheoirí Sinsearacha Jennifer Hanrahan agus Dave Nutley, síos ar an gcineál gearán a fhaigheann an tOmbudsman ó mhuintir Cheatharlach, Chill Chainnigh agus Loch Garman. Phléigh siad an chaoi ar féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí áitiúla gearáin a úsáid chun seachadadh seirbhísí poiblí a fheabhsú.

Chuir an Oifig Cásleabhar speisialta Cheatharlach, Loch Garman, Chill Chainnigh ar fáil ina raibh achoimrí agus anailís staitistiúil ar ghearáin a fuarthas ó na trí chontae.

In 2020 fuair an tOmbudsman 165 gearán ó dhaoine sa limistéar.