Published on 24 September 2020

Reáchtáil an tOmbudsman Peter Tyndall agus a fhoireann cuairt fhíorúil réigiúnach ar cheantar Shligigh, Ros Comáin agus Liatroma idir an 4 agus 11 Meán Fómhair 2020.

Mar chuid dá clár bliantúil for-rochtana, go hiondúil reáchtálann an Oifig clinicí gearán, agus imeachtaí chun cúrsaí a phlé le hionadaithe poiblí agus le soláthraithe seirbhísí poiblí atá suite i gcontae ar leith.

Chiallaigh srianta Covid-19 nach raibh an dara rogha ag an Oifig ach cur chuige nuálach a ghlacadh i mbliana, trí chruinnithe fíorúla agus seimineáir ghréasáin ar líne a reáchtáil.

Chuir an tOmbudsman agus a fhoireann an méid seo a leanas i gcrích i rith na seachtaine:

  • reáchtáladh seimineár gréasáin faisnéise maidir le hobair na hOifige do na foirne sna hIonaid Eolais áitiúla do Shaoránaigh
  • bhuail sé, trí fhíschomhdháil leis na trí Chomhairle Contae, agus Ospidéal Ollscoile Ros Comáin chun ‘an méid a foghlaimíodh ó ghearáin’ a phlé agus
  • soláthraíodh seirbhís 24 uair an chloig ‘Glaoch ar Ais’ do dhaoine i Sligeach, Liatroim agus Ros Comáin chun comhairle agus cúnamh maidir lena ngearáin a sholáthar.  

Ar an Déardaoin, reáchtáil an tOmbudsman seimineár gréasáin: ‘Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí a fheabhsú’, ar fhreastail 88 ionadaí poiblí áitiúil air, oifigigh i gcomhlachtaí poiblí áitiúla eile agus grúpaí leasmhara eile.  I rith an tseimineáir ghréasáin, rinne an tOmbudsman Peter Tyndall, agus na hImscrúdaitheoirí Sinsearacha, Jennifer Hanrahan agus Dave Nutley, cur síos ar na cineálacha gearán a fhaigheann an tOmbudsman ó phobal Shligigh, Ros Comáin agus Liatroma.  Phléigh siad conas is féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí áitiúla gearáin a úsáid chun cabhrú le soláthar seirbhísí poiblí a fheabhsú.

In 2019 fuair an tOmbudsman 128 gearán ó dhaoine sa cheantar. 

Má tá spéis agat i dtuilleadh eolais faoi Oifig an Ombudsman nó má theastaíonn comhairle uait maidir le gearán a dhéanamh, tabhair cuairt ar: www.ombudsman.ie, nó seol nóta i scríbhinn chuig 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, nó glaoigh ar an Oifig ag an uimhir 01 639 5600.