Published on 9 January 2020

Scríobh an tOmbudsman Peter Tyndall chuig an gComh-Aireacht chun aird a tharraingt ar chuid de na deacrachtaí, a bhfuil tionchar acu ar dhaoine faoi mhíchumas, ar tarraingíodh aird orthu sna gearáin a rinneadh lena Oifig.  Tá cruinniú speisialta de chuid na Comh-Aireachta á reáchtáil i Marino, Baile Átha Cliath, inniu chun na hábhair atá ag déanamh imní do dhaoine faoi mhíchumas a phlé.

D’fháiltigh an tOmbudsman roimh chinneadh na Comh-Aireachta díriú ar dhaoine faoi mhíchumas.  Déantar cur síos ina litir ar an moill - sé go leith bliana - a bhain le scéim a chur i bhfeidhm chun teacht in áit na Scéime Luaineachta agus an Deontais Mótariompair ar chuir an Roinn Sláinte deireadh leo in 2013.  Cuireadh deireadh leis na scéimeanna i ndiaidh don Ombudsman ag an am, Emily O’Reilly, iniúchadh a dhéanamh agus a fhógairt go raibh Acht um Stádas Comhionann, 2000, á shárú ag na scéimeanna.

Chomh maith leis sin, tagraíonn an tOmbudsman don mhéid atá ag déanamh imní dó chomh fada is a bhaineann leis na critéir cháilitheachta do scéim na dTiománaithe faoi Mhíchumas agus na bPaisinéirí faoi Mhíchumas.  Soláthraíonn an scéim raon faoiseamh cánach atá nasctha le ceannach agus úsáid feithiclí atá tógtha go speisialta nó feithiclí oiriúnaithe ag tiománaithe agus paisinéirí atá faoi mhíchumas. Dúirt an tOmbudsman go bhfuil na critéir an-teoranta agus saintreorach.  Dúirt sé chomh maith, nach gceadaíonn na critéir d’aon discréid, agus nach bhfuil seans ar bith ann go mbeidh go leor iarratasóirí atá faoi mhíchumas tromchúiseach agus buan, cáilithe don scéim mar atá faoi láthair.

CRÍOCH