Published on 30 April 2018

PREASEISIÚINT

30 Aibreán 2018

Dé Luain an 30 Aibreán, d’iarr Peter Tyndall, an tOmbudsman, go mbeadh caidreamh breisithe ann idir na Náisiúin Aontaithe agus Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman agus go dtacófaí le ról na nOmbudsman i ndea-riarachán a chur chun cinn, i ndul i ngleic leis an éilliú agus i gcearta an duine a chosaint.

Bhí an tOmbudsman, atá ar Uachtarán na hInstitiúide, ag labhairt ag na Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac. 

Ar na daoine eile a bhí ag labhairt ag an ócáid a reáchtáladh chun 40 bliain ó bhunú na hInstitiúide a cheiliúradh bhí Andrew Gilmour, Ard-Rúnaí Cúnta na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, agus an tAmbasadóir Geraldine Byrne Nason, Buanionadaí na hÉireann sna Náisiúin Aontaithe, Nua-Eabhrac.

Dúirt an tUas. Tyndall:

“Cuireann Ombudsmain sochaithe síochánta cuimsitheacha chun cinn ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe, soláthraíonn siad rochtain ar an gceartas do chách agus tógann siad institiúidí éifeachtacha, cuntasacha cuimsitheacha ar gach leibhéal. Tá a lán Ombudsman ar fud an domhain ag dul i ngleic le dúshláin mhóra ó thaobh a gcuid oibre, a gcistithe agus a láithreachta féin de mar go bhfuil siad meáite ar chearta an duine aonair a chosaint.  Sa 40ú bliain seo atá an Institiúid i mbun feidhme, creidimid gur tráthúil an caidreamh idir na Náisiúin Aontaithe agus an Institiúid a dhoimhniú agus é a chur ar bhonn níos foirmiúla.”

Tá téacs iomlán óráid an Ombudsman ar fáil ag www.ombudsman.ie

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:  Tá Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman, a bunaíodh sa bhliain 1978, ar an aon eagraíocht dhomhanda amháin atá ann le haghaidh comhair idir níos mó ná 188 n-institiúid neamhspleácha Ombudsman as níos mó ná 90 tír ar fud an domhain.  Agus í ag iarraidh díriú a chur ar dhea-rialachas agus ar fhothú acmhainní, tugann Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman tacaíocht dá cuid ball ar thrí bhealach, is iad sin, oiliúint, taighde, agus fóirdheontais réigiúnacha do thionscadail.  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:  www.theioi.org