Published on 30 March 2017

L-R Minister of State David Stanton, Tanaiste Frances Fitzgerald, Ombudsman for Children Niall Muldoon, Ombudsman Peter Tyndall

30 Márta

Comh-Phreaseisiúint: Oifig an Ombudsman agus Oifig an Ombudsman do Leanaí

Féadann an tOmbudsman agus an tOmbudsman do Leanaí imscrúdú a dhéanamh anois ar ghearáin ó dhaoine atá ina gcónaí i Soláthar Díreach

Ón Luan an 3 Aibreán i leith, beidh Oifig an Ombudsman ag glacadh le gearáin ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu i Soláthar Díreach. Beifear in ann gearáin atá á ndéanamh ag leanaí nó thar a gceann a dhéanamh le hOifig an Ombudsman do Leanaí. Is athrú é sin atá an dá Oifig ag iarraidh le fada an lá. Leis an athrú, soláthrófar rochtain chothrom ar nósanna imeachta maidir le gearáin do dhaoine atá ina gcónaí i Soláthar Díreach.

Go dtí seo, bhí na cónaitheoirí in ionaid soláthair dhírigh in ann gearán a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha, ar comhlacht de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais é. Ón uair seo i leith, beidh cónaitheoirí a chuir saincheist in iúl don bhainisteoir ar an ionad cóiríochta agus don Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha agus nach bhfuil sásta leis an toradh in ann gearán a dhéanamh leis an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Beidh Oifig an Ombudsman agus Oifig an Ombudsman do Leanaí in ann imscrúdú a dhéanamh ar ghearán a luaithe atá an tsaincheist curtha in iúl ag an gcónaitheoir do bhainisteoir an ionaid chóiríochta agus don Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha.

Dúirt Peter Tyndall, an tOmbudsman:

“Cháin daoine sa tír seo agus i dtíortha eile an córas soláthair dhírigh agus an ceart ar fad acu.  Cé go ndéanfaidh an rialtas córas níos cuíchóirithe a chur chun feidhme ar ball le haghaidh iarratais ar thearmann, ba cheart do na daoine a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht soláthair dhírigh fós rochtain a bheith acu ar na seirbhísí go léir a bhfuil siad ina dteideal.  Trí phróiseas neamhspleách um ghearáin a dhéanamh a thabhairt isteach, cabhrófar lena chinntiú gur ar an gcaighdeán is airde is féidir a sholáthraítear na seirbhísí sin.  Bhuail foireann na hoifige seo le cónaitheoirí ar fud na tíre cheana féin agus fáiltíonn siad go mór roimh an bhforbairt seo.”

Dúirt an Dr Niall Muldoon, an tOmbudsman do Leanaí, a bheidh in ann imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin lena mbaineann leanaí agus daoine óga faoi bhun 18 mbliana d’aois:

“Beidh rochtain chothrom ag leanaí i Soláthar Díreach ar Oifig an Ombudsman do Leanaí anois. Cuirfidh an méid sin ar chumas na hOifige seo rannchuidiú cuiditheach a dhéanamh maidir le leas foriomlán leanaí a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht Soláthair Dhírigh. Is féidir le daoine óga i Soláthar Díreach a bheith cinnte de anois gurb ann d’áit shábháilte, dhaingean agus neamhspleách lenar féidir leo gearán a dhéanamh.”

Thug an tOmbudsman agus an tOmbudsman do Leanaí araon aitheantas do chomhoibriú an Tánaiste agus Frances Fitzgerald, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus a cuid oifigeach maidir le leathnú na dlínse a sholáthar.

Tá Meabhrán Tuisceana idir an tOmbudsman agus an tOmbudsman do Leanaí i bhfeidhm chun a chinntiú nach bhfuil obair an dá oifig ag forluí ar a chéile.  Beidh Oifig an Ombudsman agus Oifig an Ombudsman do Leanaí in ann imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi na seirbhísí seo, i measc cinn eile, a chuirtear ar fáil in ionaid chóiríochta soláthair dhírigh:

  • caighdeán na cóiríochta
  • béilí
  • glanadh
  • áiseanna

Ní bheidh an tOmbudsman ná an tOmbudsman do Leanaí in ann scrúdú a dhéanamh ar chinntí ar na nithe seo:

  • tearmann
  • saoránacht
  • cónaitheacht
  • víosaí

D’ullmhaigh Oifig an Ombudsman ‘bileog eolais’ do chónaitheoirí ina mínítear conas is féidir gearán a dhéanamh.  I mí an Mhárta 2017, bhuail baill foirne ó Oifig an Ombudsman le cónaitheoirí ó roinnt ionad ar fud na tíre agus le geallsealbhóirí eile chun ról an Ombudsman a mhíniú.  Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an tOmbudsman ábhair acmhainní do bhainisteoirí ar ionaid soláthair dhírigh, lena n-áirítear comhairle maidir le Nós Imeachta Eiseamláireach um Láimhseáil Gearán a chur ar bun.    Reáchtáil an dá Oifig Ombudsman comhsheisiúin faisnéise do na 33 bhainisteoir go léir ar ionaid chóiríochta agus do bhaill foirne na Gníomhaireachta Fáiltithe agus Imeasctha agus na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  Tá an fhaisnéis ar fad ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman ag www.ombudsman.ie agus ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman do Leanaí ag www.oco.ie.