Published on 5 December 2018

 

Rinne fear gearán le Peter Tyndall, an tOmbudsman, tar éis táille €1,500 a gearradh air as roinnt fanachtaí ospidéil.  Tharla sé sin d’ainneoin na huasteorann €750 a bhí ann le táillí den sórt sin ag an am. 


Tá dianriocht duáin ar an bhfear. Ligeadh isteach é in dhá ospidéal dhifriúla thar 12 mhí. Chaith sé 30 oíche ar fad san ospidéal. Ag an am sin, bhí táille €75 sa lá á gearradh as fanacht ospidéil. (Is ionann an costas sin anois agus €80 sa lá). Mar sin féin, cuireadh uasteorainn €750 laistigh d’aon tréimhse 12 mhí leis an táille sin, beag beann ar an líon ospidéal poiblí a ligtear othar ar leith isteach iontu agus ar an riocht a dteastaíonn cóireáil ina leith.

 

Le linn an imscrúdaithe a rinne an tOmbudsman ar an ngearán, d’inis Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) dó ar dtús gur bhain an uasteorainn 12 mhí le gach ospidéal ar leith agus, mar sin de, gur gearradh an táille cheart €1,500 ar an bhfear. Tar éis don Ombudsman aird FSS a tharraingt ar an reachtaíocht ábhartha, áfach, d’aontaigh sé an rótháille a aisíoc leis an bhfear.

 

Chaith an fear naoi n-oíche sa chéad ospidéal agus gearradh an táille cheart €675 air. Bhí air 20 oíche a chaitheamh in ospidéal eile ina dhiaidh sin. Ghearr an dara hospidéal an táille uasta €750 air ach níor chuir sé san áireamh an tsuim €675 a d’íoc an fear cheana féin leis an gcéad ospidéal.


Níl aon chóras íocaíochta comhtháite ann le haghaidh táillí ospidéil a bhainistiú agus, mar sin de, bhí imní ar an Ombudsman go bhféadfadh go rachfaí i bhfeidhm ar othair eile ar an mbealach céanna sa todhchaí.  Mar thoradh air sin, d’fhoilsigh FSS treoirlínte níos soiléire ar a shuíomh Gréasáin, chomh maith le comhairle ar a thábhachtaí atá sé go mbíonn admhálacha á gcoinneáil ag othair. Chomh maith leis sin, d’athraigh FSS fógraí faisnéise in ospidéil chun dáta agus d’iarr sé ar ghrúpaí ospidéal an rud céanna a dhéanamh. Sna míonna atá le teacht, athbhreithneoidh an tOmbudsman na gníomhartha atá déanta ag FSS.

 

Ba cheart d’othair a bhfuil ceisteanna faoina dtáillí ospidéil acu teagmháil a dhéanamh le FSS ach glao a chur ar 041 6850300 nó ríomhphost a sheoladh chuig hselive@hse.ie

CRÍOCH