Published on 13 May 2024

An tseachtain seo caite seoladh Lámhleabhar nua um Chearta an Duine d’fhoireann an Ombudsman go foirmiúil, a bhfuil sé mar aidhm aige tuiscint agus úsáid an chreata um chearta an duine a mhéadú ar fud na hearnála poiblí. I measc na gcainteoirí bhí:

Deirdre Malone Uasal, Stiúrthóir Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC)

Noeleen Blackwell Uasal, iar-Phríomhfheidhmeannach ar Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath

Sylda Langford Uasal, iar-Ardstiúrthóir ar Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Zoryana Pshyk Uasal, agus Eilís Ní Chorcora Uasal, ó Ollscoil Mhaigh Nuad agus an taispeántas “Thank you and We Are Here, Hear”.

Faoi Alt 42 d’Acht na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014, tá oibleagáid dhlíthiúil ag ár nOifig comhionannas a chur chun cinn, idirdhealú a chosc agus cearta daonna ár bhfostaithe, ár gcustaiméirí, ár n-úsáideoirí seirbhíse agus gach duine a ndéanann ár mbeartais agus ár bpleananna difear dóibh (ár nDualgas Earnála Poiblí nó DEP) a chosaint .  De réir ár DEP, ba é ceann de na príomhchuspóirí dár Ráiteas Straitéise ná Cur Chuige Bunaithe ar Chearta an Duine (HRBA) a thabhairt isteach i láimhseáil gearán an Ombudsman. Is é an príomhchuspóir atá le HRBA a ghlacadh maidir le láimhseáil gearán an Ombudsman ná go dtugann Soláthraithe Seirbhíse Poiblí atá laistigh dár sainchúram (SSPanna) aird ar chearta daonna na ndaoine aonair lena ndéileálann siad ar bhonn laethúil agus go mbeithneoidh an tOmbudsman ar chearta an duine mar chuid lárnach den  scrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán. Tá an Lámhleabhar um Chearta an Duine ar fáil ar ár láithreán gréasáin anseo.

Cearta an Duine: Treoir d’fhoireann an Ombudsman maidir le gearáin a fhiosrú (pdf)