Published on 24 November 2021

D’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath TD, gur roghnaíodh an tUasal Ger Deering mar ainmní an Rialtais le ceapadh ag an Uachtarán ina Ombudsman agus ina Choimisinéir Faisnéise.

Mhol an tAire McGrath an tUasal Deering mar ainmní an Rialtais don ról tar éis phróisis earcaíochta oscailte a bhí á bhainistiú ag an bPróiseas um Cheapacháin Phoiblí.

Tar éis ceadú an Rialtais ar maidin, tarchuirfear an ceapachán beartaithe anois chuig Coiste ábhartha de chuid an Oireachtais lena bhreithniú.

Cuirfear tairiscintí os comhair dhá Theach an Oireachtais ina dhiaidh sin a mholann go gceapfadh an tUachtarán an tUasal Deering.

Is é an tUasal Deering an tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean reatha, agus tugann sé neart taithí ábhartha don ról. Chomh maith le bheith ina chéad Choimisinéir um Rialáil Tacsaithe in Éirinn bhí sé ina stiúrthóir bunaitheach ar an Údarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta, agus bhí roinnt post sinsearach aige ar fud na Seirbhíse Sibhialta agus Poiblí. Tagann ceapachán beartaithe an Uasail Deering tar éis chinneadh an Ombudsman agus an Choimisinéara Faisnéise reatha, Peter Tyndall, dul ar scor ag deireadh na bliana.

Cheap an tUachtarán an tUasal Tyndall den chéad uair sa ról in 2013, agus athcheapadh é ar feadh téarma ina dhiaidh sin i mí na Nollag 2019. Chabhraigh sé le hathchóirithe móra a chur chun cinn ó ceapadh é, agus bhí ról tábhachtach aige lena chinntiú go ndéantar seirbhísí a sholáthar go héifeachtach agus go héifeachtúil.