Published on 3 June 2021

Cuireadh críoch le 12ú Comhdháil Dhomhanda IOI, bunaithe ar an téama “Giving voice to the voiceless”, a bhí á hóstáil ag Oifig an Ombudsman ar an Déardaoin, an 28 Bealtaine.

Is eagraíocht idirnáisiúnta comhair é Insitiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman (IOI) a bhfuil breis is 200 institiúid neamhspleách Ombudsman ó bhreis is 100 tír ar fud an domhain páirteach inti.

Ag cruinniú den Chomhthionól Ginearálta glacadh le Dearbhú Bhaile Átha Cliath. Sonraítear i nDearbhú Bhaile Átha Cliath an obair a dhéanfaidh eagraíochtaí Ombudsman i ndáil le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe, go háirithe an réamhriachtanas ‘nach mbeadh aon duine á fhágáil ar gcúl’ agus a áirithiú gur féidir le gach duine barr a gcumais a bhaint amach i dtimpeallacht chomhionann. Tugtar gealltanas sa dearbhú go ndéanfar obair ar mhaithe lena áirithiú go mbeidh rochtain chomhionann ag daoine ar vacsaín, agus moltar go gcaitear le vacsaíní mar earra poiblí domhanda ba cheart a chur ar fáil ar bhonn comhionann ar fud an domhain.

Thug IOI aitheantas do Ombudsman na hÉireann, Peter Tyndall, Uachtarán IOI atá ar tí éirí as a chúraimí,

“D’éirigh thar cionn lenár n-eagraíocht le cúig bliana anuas mar gheall ar shárscileanna ceannaireachta an Uasail Tyndall agus a chumas seirbhísí den chéad scoth a chur ar fáil d’Institiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman. Ba mhaith le IOI an deis a thapú chun buíochas a ghabháil le Peter as a cheannaireacht chumasach agus chríonna agus as IOI a stiúradh ar bhealach a áiritheoidh go mbeidh aitheantas agus meas á léiriú don eagraíocht ag leibhéal idirnáisiúnta.”

Is féidir Dearbhú Bhaile Átha Cliath a léamh anseo: