Published on 2 March 2016

2 Márta 

Rinne fear gearán le Peter Tyndall, an tOmbudsman, tar éis don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara iarracht a dhéanamh deontas ab fhiú breis agus €25,000 a fháil ar ais uaidh tar éis a thalamh a bheith buailte ag tuile i gCiarraí.  Fuair an fear deontas faoi Scéim Coillteoireachta na Roinne le haghaidh foraois a bhunú ar a thalamh.  Scriosadh an fhoraois tar éis diantuile sa bhliain 2009, áfach. 

Chinn an tOmbudsman gur ghníomhaigh an Roinn go héagothrom agus í ag iarraidh go n-aisíocfaí an t-airgead.

Dúirt Peter Tyndall: 

“I gcásanna ina ndéanann daoine iarratas ar dheontais de mheon macánta agus ina bhfaigheann siad iad, níor cheart iad a éileamh ar ais.  Is amhlaidh sin go háirithe sa chás seo inar chaill an feirmeoir a bharr gan locht a bheith air féin agus inar buaileadh é le buille eile tríd an mbille ón Roinn.  Tá áthas orm gur éirigh linn nithe a chur ina gceart.”

D’áitigh an Roinn gurbh eol don fhear go raibh a thalamh i mbaol tuile nuair a rinne sé an t-iarratas ar an deontas sa bhliain 2004.  D’áitigh sí freisin go raibh freagracht pháirteach ar an bhfear as an damáiste a rinneadh don fhoraois. 

D’aimsigh an tOmbudsman go ndearna an Roinn cigireacht ar thalamh an fhir agus gur cuireadh in iúl di sular deonaíodh iarratas an fhir go bhféadfadh an talamh bheith i mbaol tuile.  Ina theannta sin, ba dheimhin leis an Ombudsman go raibh feidhm ag sainmhíniú na Roinne ar force majeure maidir leis an gcás ar leith seo agus, dá bhrí sin, ní raibh an duine freagrach as scrios na foraoise.  D’aontaigh an Roinn gan dul sa tóir ar an aisíocaíocht.

Tá sonraí iomlána faoin gcás seo le fáil ar shuíomh Gréasáin Oifig an Ombudsman.