Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoi sholáthraithe seirbhíse poiblí, lena n-áirítear:

 • Ranna agus oifigí rialtais, ar nós na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó na gCoimisinéirí Ioncaim
 • Údaráis áitiúla
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Gníomhaireachtaí, ar nós carthanais agus eagraíochtaí deonacha, a chuireann seirbhísí sláinte agus sóisialta ar fáil ar son FSS
 • Comhlachtaí oideachais tríú leibhéil a fhaigheann maoiniú poiblí
 • Tithe altranais poiblí agus príobháideacha
 • Ionaid soláthar díreach​

Féach ar liosta iomlán de na comhlachtaí atá faoi shainchúram an Ombudsman.

Ní féidir leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman i dtaobh:

 • An Garda Síochána
 • An Post
 • Soláthraithe gáis, leictreachais nó fóntais eile
 • Bainc nó institiúidí airgeadais
 • Cuideachtaí árachais
 • Soláthraithe teileachumarsáide, ar nós Eir nó Vodafone

Féach ar liosta de ghníomhaireachtaí díolmhaithe ar www.irishstatutebook.ie.

Má tá tú ag lorg cabhrach le do ghearán téigh chuig an suíomh gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh. Cuireann Faisnéis do Shaoránaigh seirbhís shaor neamhchlaonta faisnéise, comhairle agus tacaíochta ar fáil.