Abbeyfield Emergency Reception and Orientation Centre
Ability West
Achomhairc Ceadúnúcháin um Báid Iascaireachta Mara
Áiléar Crawford
An Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe
An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Foilseachán
An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Scannán
An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine 
An Bord Bia
An Bord Comhairleach um Achomhairc Limistéar Ainmnithe
An Bord Iascaigh Mhara
An Bord Náisiúnta Staidrimh
An Bord Réitigh Piríte
An Bord Taighde Sláinte
An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Bord um Scrúdóireacht Fhoilseachán
An Chartlann Náisiúnta
An Chomhairle Ealaíon
An Chomhairle Fiaclóireachta 
An Chomhairle Mhúinteoireachta
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
An Chomhairle Oidhreachta
An Chomhairle Spóirt
An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil 
An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
An Clinic Lárnach Íocshláinteach
An Coimisiún um Achomhairc Chánach
An Coimisiún um Rialáil Iarnróid
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Foras Riaracháin
An Foras Sláinte Fiacla
An Foras Teanga 
An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne
An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta
An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas
An Leabharlann Náisiúnta
An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
An Otharlann Theas - Ospidéal Victoria, Corcaigh
An Phríomh-Oifig Chlárúcháin
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar
An Rialálaí Carthanas
An Roinn Airgeadais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Cosanta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, an Muileann gCearr
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, an Tulach Mhór
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise
An tOspidéal Ríoga, Domhnach Broc
An tSeirbhís Chúirteanna (*CF)
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás Forbartha Tionscail
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
An tÚdarás Pinsean
An tÚdarás Póilíneachta
An tÚdarás Rialála Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe
An tÚdarás Rialála Seirbhísí Dlí
An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine
An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 
An tÚdarás um Ard-Oideachas
An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
Aonad Altranais Pobail Bhaile an Chollaigh
Áras Chois Fharraige
Áras Ghaoth Dobhair
Áras Mhuire - Misinéirí Míochaine Mhuire
Áras Nua-Ealaíne na hÉireann
Áras Uí Dhomhnaill
Ard-Mhúsaem
Atlantic Lodge Accommodation Centre
Baile an tSíbhrigh
BiaSlán 
Bonneagar Iompair Éireann
Bord Achomhairc Leighis na dTiománaithe faoi Mhíchumas
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
Bord Bainistíochta Scoile
Bord Forbartha an Champais Spóirt Náisiúnta
Bord Forbartha an Ospidéil Phéidiatraigh Náisiúnta
Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta 
Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin
Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach 
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman
Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann
Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
BRA/ DARE (Bealach Rochtana ar Ardoideachas/ Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas)
Bráithre na Carthanachta
Breithneoir Neamhspleách an Dlí-Chumainn
Caranua
Carraig Accommodation Centre
Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann
Cheshire Éireann
Clare Lodge Hostel Accommodation Centre
Clinic Phríobháideach Tara Winthrop
Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coimisiún Fulbright
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
Coláiste Bhainistíocht Óstán na Sionainne
Coláiste Mhuire gan Smál
Coláiste Mhuire, Marino
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha
Coláiste Náisiúnta na hÉireann
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach
Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Comhairle Contae an Chabháin
Comhairle Contae an Chláir
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Comhairle Contae Cheatharlach
Comhairle Contae Chiarraí
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Comhairle Contae Chill Dara 
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Comhairle Contae Chorcaí
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Comhairle Contae Dhún na nGall
Comhairle Contae Fhine Gall
Comhairle Contae Laoise
Comhairle Contae Liatroma
Comhairle Contae Loch Garman
Comhairle Contae Longfoirt
Comhairle Contae Lú
Comhairle Contae Mhaigh Eo 
Comhairle Contae Mhuineacháin
Comhairle Contae na Gaillimhe
Comhairle Contae na hIarmhí
Comhairle Contae na Mí
Comhairle Contae Ros Comáin
Comhairle Contae Shligigh
Comhairle Contae Thiobraid Árann
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Comhairle na dTréidlia (*CF)
Comhairle na nDochtúirí Leighis 
Comhlacht na gClár Speisialta AE (SEUPB) 
Comhlacht Saineolaithe Éireann um Fhluairídí agus Sláinte
CORU - An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh
Cros Dhearg na hÉireann
Cuideachtaí Comhpháirtíochta Leader
Cumann Alzheimer na hÉireann (Theas)
Cumann Alzheimer na hÉireann (Thiar)
Cumann Alzheimer na hÉireann (Thoir)
Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Cumann Cúraim an Iarthair
Cumann na Suirbhéirí Cairte Éireann
Cúram Cónaithe Beaumont Teo.
Cúram Cónaithe Chúirt an Easpaig Teo.
Cúram Glytown 
Cúram Stewart Teo.
Davis Lane Accommodation Centre
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
Dlí-Chumann na hÉireann
Eglinton Accommodation Centre
Enable Ireland
Eolaíocht Fhóiréinseach na hÉireann
Eyrepowell Accommodation Centre
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
Fiontraíocht Éireann
Fondúireacht COPE
Fondúireacht Eolaíochta Éireann
Fondúireacht Mhuiríosa
Fondúireacht Naomh Iosaef
Foras na Gaeilge
Foras na Mara
Forbairt na Sionainne
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin
Gníomhaireacht Tithíochta
Hatch Hall 
Hibernian Hotel Accommodation Centre
Iascaigh Intíre Éireann
Idir-Thrádáil Éireann 
Iníonacha na Carthanachta
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath
Institiúid Bhreisoideachais Bhré
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire
Institiúid Oideachais Marino 
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta
Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí
Ionad Altranais agus Téarnaimh Chaisleán an Rois
Ionad Altranais agus Téarnaimh Pháirc na Feá
Ionad Altranais Naomh Camillus
Ionad Cónaithe Glendonagh
Ionad Cúraim Abbey Haven
Ionad Cúraim Alzheimer
Ionad Cúraim Bhaile an Churraigh
Ionad Cúraim Bloomfield (Lóiste Nua)
Ionad Cúraim Cara
Ionad Cúraim Choill Tobair
Ionad Cúraim Cónaithe an Sciobairín
Ionad Cúraim Cónaithe Mhóin Choinn
Ionad Cúraim Cónaithe Naomh Muire
Ionad Cúraim Cónaithe Thigh na Páirce
Ionad Cúraim Haven Bay
Ionad Cúraim Marymount
Ionad Cúraim Milford
Ionad Cúraim na Páirce Nua
Ionad Cúraim Rosenalee Teo.
Ionad Cúraim Scair na Carraige
Ionad Cúraim Shliabh Thábór
Ionad Cúraim Tara 
Ionad Cúraim Theach Gascoigne 
Ionad Cúram agus Athshlánaithe Pháirc Naomh Dúileach
Ionad Cúram an Chaithrín
Ionad Cúram Ghort an tSrutháin
Ionad Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála Clonea Strand
Ionad Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála Óstán Hazel
Ionad Fáiltithe Bhaile Seiscinn
Ionad Naomh Iosaef
Ionad Naomh Muire (Telford Teo.)
Ionad Naomh Pádraig (Cill Chainnigh) Teo.
Ionad Queen of Peace 
Ionad Scoir agus Téarnaimh an Teaghlaigh Uilinn
Ionad Téarnaimh Caritas Teo.
Ionad TLC Iarthar na Cathrach
Ionad TLC Sheantrabh
Ionad TLC Theach Srafáin
Ionad um Maireachtáil Neamhspleách
Irish Takeover Panel
KARE
King Thomond Accommodation Centre
Lárionad Cóiríochta an Old Convent
Lárionad Cóiríochta Áth Luain
Lárionad Cóiríochta Bhóthar Chionn tSáile
Lárionad Cóiríochta Chnoc an Lisín
Lárionad Cóiríochta Choill na Beithe
Lárionad Cóiríochta Glenvera
Lárionad Cóiríochta Halla Haiste
Lárionad Cóiríochta Johnston Marina
Lárionad Cóiríochta Lóiste Chloich na Coillte 
Lárionad Cóiríochta Lóiste na Páirce
Lárionad Cóiríochta Mhaigh Muirí
Lárionad Cóiríochta Mount Trenchard
Lárionad Cóiríochta Naomh Pádraig
Lárionad Cóiríochta Ocean View
Lárionad Cóiríochta Óstán an Montague
Lárionad Cóiríochta Óstán Eglinton
Lárionad Cóiríochta Óstán Eyre Powell
Lárionad Cóiríochta Óstán Hanratty
Lárionad Cóiríochta Óstán Thuamhan
Lárionad Cóiríochta Richmond Court
Lárionad Cóiríochta Shráid an Mhuilinn
Lárionad Cóiríochta Theach Atlantic 
Lárionad Cóiríochta Theach Atlas Chill Airne
Lárionad Cóiríochta Theach Atlas Thrá Lí
Lárionad Cóiríochta Theach Bridgewater 
Lárionad Cóiríochta Theach Chill Dhéagláin
Lárionad Cóiríochta Theach Globe 
Lárionad Cóiríochta Theach Great Western 
Lárionad Cóiríochta Theach Linden 
Lárionad Cóiríochta Theach Viking 
Lárionad Cóiríochta Thúir Chluain Dolcáin
Lárionad Faire um Chosaint Sláinte
Léargas - an Biúró Malartaithe
Lóiste Bhinn Éadair Ghrúpa Brymore
Lóiste Moorehall, Baile Átha Fhirdhia
Lóiste Moorehall, Droichead Átha
Mainéar Uachtar Ard 
Montague Accommodation Centre
Mount Trenchard 
Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann
Oifig Chláraitheoir na gCara-Chumann
Oifig Fiontair Áitiúil - An Cabhán
Oifig Fiontair Áitiúil - An Clár
Oifig Fiontair Áitiúil - An Iarmhí
Oifig Fiontair Áitiúil - An Longfort
Oifig Fiontair Áitiúil - An Mhí
Oifig Fiontair Áitiúil - Baile Átha Cliath Theas
Oifig Fiontair Áitiúil - Cathair Bhaile Átha Cliath
Oifig Fiontair Áitiúil - Cathair Chorcaí
Oifig Fiontair Áitiúil - Ceatharlach
Oifig Fiontair Áitiúil - Ciarraí
Oifig Fiontair Áitiúil - Cill Chainnigh
Oifig Fiontair Áitiúil - Cill Dara
Oifig Fiontair Áitiúil - Corcaigh Theas
Oifig Fiontair Áitiúil - Corcaigh Thuaidh agus Thiar
Oifig Fiontair Áitiúil - Dún Laoghaire-Ráth an Dúin
Oifig Fiontair Áitiúil - Dún na nGall
Oifig Fiontair Áitiúil - Fine Gall
Oifig Fiontair Áitiúil - Gaillimh
Oifig Fiontair Áitiúil - Laois
Oifig Fiontair Áitiúil - Liatroim
Oifig Fiontair Áitiúil - Loch Garman
Oifig Fiontair Áitiúil - Lú
Oifig Fiontair Áitiúil - Luimneach
Oifig Fiontair Áitiúil - Maigh Eo
Oifig Fiontair Áitiúil - Muineachán
Oifig Fiontair Áitiúil - Port Láirge
Oifig Fiontair Áitiúil - Ros Comáin
Oifig Fiontair Áitiúil - Sligeach
Oifig Fiontair Áitiúil - Tiobraid Árann
Oifig Fiontair Áitiúil - Uíbh Fhailí
Oifig Luachála
Oifig na bPaitinní
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil Mhaigh Nuad
Ollscoil na hÉireann
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ospidéal an Aonaigh
Ospidéal an Rotunda
Ospidéal Beaumont
Ospidéal Ceantair Chill Rois
Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh
Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Páirc Mheirlinne
Ospidéal Chromadh
Ospidéal Contae Lú, Dún Dealgan
Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath
Ospidéal Dhairbhre
Ospidéal Ginearálta an Chabháin
Ospidéal Ginearálta an Nás
Ospidéal Ginearálta Bheanntraí
Ospidéal Ginearálta Loch Garman
Ospidéal Ginearálta Mhala
Ospidéal Ginearálta Naomh Lúcás, Cill Chainnigh
Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas
Ospidéal Máithreachais na hOllscoile Corcaigh
Ospidéal Mhuineacháin
Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha
Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn
Ospidéal Mhuire, an Uaimh
Ospidéal na hInse
Ospidéal na hOllscoile Corcaigh
Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin
Ospidéal Náisiúnta Máithreachais
Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí
Ospidéal Naomh Colmcille
Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach
Ospidéal Naomh Iosaef
Ospidéal Naomh Lúcás
Ospidéal Naomh Mícheál
Ospidéal Naomh Mícheál, Dún Laoghaire
Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc
Ospidéal Ollscoile agus Ospís Marymount
Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin
Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae
Ospidéal Ollscoile Chiarraí
Ospidéal Ollscoile Chiarraí
Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn
Ospidéal Ollscoile Luimnigh
Ospidéal Ollscoile Máithreachais Luimnigh
Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo
Ospidéal Ollscoile na Trócaire
Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann
Ospidéal Ollscoile Phort Láirge
Ospidéal Ollscoile Shligigh
Ospidéal Ollscoile Thamhlachta
Ospidéal Ollscolaíochta na Leanaí, Sráid Temple
Ospidéal Ortaipéideach Ionchorpraithe na hÉireann
Ospidéal Ortaipéideach Lourdes, an Choill Chríon, Cill Chainnigh
Ospidéal Peamount
Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar
Ospidéal Pobail Chathair Cheallaigh Teo.
Ospidéal Pobail Chóbh
Ospidéal Pobail Ros Mhic Thriúin
Ospidéal Portiuncula
Ospidéal Ros Comáin
Ospidéal San Séamas
Ospidéal Simpson
Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga
Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir
Pobal
Rásaíocht Capall na hÉireann agus Bord Rialála Capall na hÉireann
Rehab
Riverside Accommodation Centre
Roinn an Taoisigh
Rosary Hill
Sábháilteacht Uisce na hÉireann
Saoráid Cúraim agus Sráidbhaile Cónaithe Lóiste na Feá
Saoráid Cúraim Altranais agus Chónaithe Chuil Didin
Saoráid Cúraim Altranais agus Sráidbhaile Lucht Scoir Havenwood
Saoráid Cúraim Mhuire Lourdes
Saoráid Cúraim Pháirc Hamilton
Saoráid Cúraim Sínte Redwood
Saotharlann an Stáit
Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann
Seirbhísí Cáirde na Carraige Léithe
Seirbhísí Eoin Dé
Seirbhísí Theach Sunbeam 
Seribhís na bPasanna
Skillnets
Solas
Sráidbhaile Carroll (Iostas Féinfhreastail)
Sráidbhaile Lucht Scoir Phort Omna
St Patrick's Missionary Society
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Summerville Healthcare
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)
Teach Airglinne
Teach Altranais Abbeybreaffy
Teach Altranais Abbot Close
Teach Altranais agus Aonad Alzheimer Fhearann na Mainistreach
Teach Altranais agus Lucht Scoir Altadore
Teach Altranais agus Lucht Scoir Ocean View
Teach Altranais agus Lucht Scoir Thearmainn Bhríde
Teach Altranais agus Scoir na Blarnan 
Teach Altranais agus Scoir Príobháideach Hillview
Teach Altranais agus Sráidbhaile Lucht Scoir Knightsbridge
Teach Altranais agus Sráidbhaile Lucht Scoir Mhainistir Ghabhráin
Teach Altranais agus Téarnaimh Harvey, Gleann na gCaorach
Teach Altranais agus Téarnaimh Harvey, Tír an Iúir
Teach Altranais agus Téarnaimh Hillview  
Teach Altranais agus Téarnaimh Príobháideach San Remo Teo
Teach Altranais agus Téarnaimh Theach Padre Pio, Corcaigh
Teach Altranais agus Téarnaimh Theach Padre Pio, Mala
Teach Altranais Ailesbury
Teach Altranais Amberley
Teach Altranais an Airdín
Teach Altranais an Chnoicín
Teach Altranais an Chorrbhaile
Teach Altranais an Chotáiste
Teach Altranais an Churraigh Mhóir
Teach Altranais an Croft
Teach Altranais an Fhéir Bháin 
Teach Altranais an Marlay
Teach Altranais an Mhóta
Teach Altranais an Rois
Teach Altranais an Teaghlaigh Naofa
Teach Altranais Áras Mhic Suibhne
Teach Altranais Áras Mhuire
Teach Altranais Ard na Rí
Teach Altranais Ardsley
Teach Altranais Áth Dara agus Dúiche
Teach Altranais Atlanta
Teach Altranais Ave Maria
Teach Altranais Bailey (Teach Ócham)
Teach Altranais Bhaile an Doire
Teach Altranais Bhaile an Róistigh
Teach Altranais Bhéal an Átha Móir
Teach Altranais Bhéal Átha Ghártha Teo.
Teach Altranais Bhun an Ghaoith
Teach Altranais Bridhaven
Teach Altranais Brooklodge
Teach Altranais Bushmount
Teach Altranais Bushy Park Teo.
Teach Altranais Cairnhill, Bré
Teach Altranais Care Choice, Dún Garbhán
Teach Altranais CareChoice, Baile Uí Bhuaigh
Teach Altranais CareChoice, Cloch na Coillte 
Teach Altranais CareChoice, Maigh Chromtha
Teach Altranais CareChoice, Montenotte
Teach Altranais Catherine McAuley
Teach Altranais Central Park
Teach Altranais Chairlinn
Teach Altranais Chaiseal Geal
Teach Altranais Charna
Teach Altranais Charraig an tSionnaigh
Teach Altranais Chathair Easa
Teach Altranais Cherrygrove
Teach Altranais Chill Airne
Teach Altranais Chill Bhrú
Teach Altranais Chill Cholgáin
Teach Altranais Chill Eallóg
Teach Altranais Chill Eithleann Teo.
Teach Altranais Chill Mhaighneann
Teach Altranais Chill Rois
Teach Altranais Chill Tormóir
Teach Altranais Chluain Dolcáin (Tower Nursing Home)
Teach Altranais Chnoc an Bhláraigh
Teach Altranais Chnocán an Chláir
Teach Altranais Choill Bhaile Mhic Gormáin
Teach Altranais Choill na Feá
Teach Altranais Chonaithe
Teach Altranais Chrainn na Feá
Teach Altranais Chroí Ró-Naofa
Teach Altranais Chuan an tSrutháin
Teach Altranais Chuan Chaitríona
Teach Altranais Chúirt Cramers 
Teach Altranais Cloverlodge
Teach Altranais Cónaithe Chor an Dola
Teach Altranais Cónaithe Coral Haven
Teach Altranais Corpus Christi
Teach Altranais Costello (Teach Altranais Vale View)
Teach Altranais Darraglynn
Teach Altranais Dhroichead an Chláirín 
Teach Altranais Dhroichead Chill Iúir
Teach Altranais Dhroimnín
Teach Altranais Dhúglas
Teach Altranais Dhún Búinne
Teach Altranais Dhún Carúin
Teach Altranais Dhún Uabhair
Teach Altranais Drumderrig
Teach Altranais Eanach Beag
Teach Altranais Elmhurst
Teach Altranais Eochaill agus Dúiche
Teach Altranais Fhaiche an Leamháin
Teach Altranais Fhine Gall
Teach Altranais Fhothair na Raithní
Teach Altranais Flannery Teoranta
Teach Altranais Ghairdíní an Chaisleáin
Teach Altranais Gharrán Chill Iníon Léinín
Teach Altranais Ghleann Aisling
Teach Altranais Ghleann Álainn Teo.
Teach Altranais Ghleann an Ghrífín
Teach Altranais Ghleann na Bóinne
Teach Altranais Ghleann na Carraige
Teach Altranais Ghleann na Deargaile
Teach Altranais Ghleanntán na hAbhann
Teach Altranais Ghort an Aonaigh
Teach Altranais Glendale
Teach Altranais Good Counsel
Teach Altranais Grange Con
Teach Altranais Greenhill
Teach Altranais Greenpark
Teach Altranais Halla an Leamháin
Teach Altranais Halla Hazel
Teach Altranais Harbour Lights
Teach Altranais Heather Lee
Teach Altranais Heatherfield
Teach Altranais Hillside
Teach Altranais La Verna
Teach Altranais Lakes
Teach Altranais Lir
Teach Altranais Little Flower
Teach Altranais Loch Coirib
Teach Altranais Loch Oirill
Teach Altranais Lóiste an Bhaile Aird
Teach Altranais Lóiste an tSratha Mhóir
Teach Altranais Lóiste Archview 
Teach Altranais Lóiste Asgard 
Teach Altranais Lóiste Ashborough 
Teach Altranais Lóiste Ashley 
Teach Altranais Lóiste Bhinn Aoibhinn
Teach Altranais Lóiste Bramleigh 
Teach Altranais Lóiste Chill Mhinsí
Teach Altranais Lóiste Dearcáin 
Teach Altranais Lóiste Dheilginse
Teach Altranais Lóiste Dhroim Biúir
Teach Altranais Lóiste Eliza 
Teach Altranais Lóiste Ghort na Silíní
Teach Altranais Lóiste Innis Ree 
Teach Altranais Lóiste Labhrais 
Teach Altranais Lóiste Leamhcáin
Teach Altranais Lóiste Lystoll 
Teach Altranais Lóiste Milbrae
Teach Altranais Lóiste Mountpleasant 
Teach Altranais Lóiste na Bléine Rua
Teach Altranais Lóiste na Buiríse
Teach Altranais Lóiste na hEascrach
Teach Altranais Lóiste na mBráthar
Teach Altranais Lóiste na Sionainne
Teach Altranais Lóiste Newbrook 
Teach Altranais Lóiste Seimre
Teach Altranais Lóiste Suncroft 
Teach Altranais Lóiste Talbot 
Teach Altranais Lóiste Thuamhan
Teach Altranais Lóiste Willowbrook 
Teach Altranais Lourdesville
Teach Altranais Maplecourt Teo.
Teach Altranais Maria Goretti
Teach Altranais Maryborough
Teach Altranais Maryfield
Teach Altranais Melview Care Sonas
Teach Altranais Mhaigh Cuilinn
Teach Altranais Mhaigh gCláir
Teach Altranais Mhainéar an Aonaigh
Teach Altranais Mhainéar an Chaisleáin
Teach Altranais Mhainéar Bhré
Teach Altranais Mhainéar Blake 
Teach Altranais Mhainéar Eyrefield 
Teach Altranais Mhainéar Fhearna
Teach Altranais Mhainéar Ghort na Feá
Teach Altranais Mhainéar Mhuire, Baile Átha Cliath
Teach Altranais Mhainéar Mhuire, Longfort
Teach Altranais Mhainéar Mill Brook 
Teach Altranais Mhainéar Ráth Tó
Teach Altranais Mhainistir na Carraige Duibhe
Teach Altranais Mhuire Fatima
Teach Altranais Milbury
Teach Altranais Mill Race
Teach Altranais Millhouse
Teach Altranais Mont Vista
Teach Altranais Moy Ridge
Teach Altranais Mystical Rose
Teach Altranais na gCloch Liath
Teach Altranais na hEascrach Rí
Teach Altranais na hInse
Teach Altranais na Lisíní
Teach Altranais na Páirce
Teach Altranais na Rátha Léithe
Teach Altranais Naomh Antaine
Teach Altranais Naomh Attracta
Teach Altranais Naomh Caitríona, Cill Chainnigh
Teach Altranais Naomh Caitríona, Luimneach
Teach Altranais Naomh Ciarán
Teach Altranais Naomh Colmcille
Teach Altranais Naomh Columban
Teach Altranais Naomh Dominic Savio
Teach Altranais Naomh Elizabeth
Teach Altranais Naomh Féilim
Teach Altranais Naomh Gabriel
Teach Altranais Naomh Gladys
Teach Altranais Naomh Gobnaid
Teach Altranais Naomh Iosaef Cill Eoghain
Teach Altranais Naomh Iosaef, an Cabhán
Teach Altranais Naomh Iosaef, Cill Orglan
Teach Altranais Naomh Iosaef, Muineachán
Teach Altranais Naomh Iosaef, Port Láirge
Teach Altranais Naomh Iosaef, Séipéal Iosóid
Teach Altranais Naomh Iosaef, Trá Lí
Teach Altranais Naomh Martha
Teach Altranais Naomh Martha
Teach Altranais Naomh Mícheál
Teach Altranais Naomh Monica Teo.
Teach Altranais Naomh Muire
Teach Altranais Naomh Pádraig
Teach Altranais Naomh Pappins
Teach Altranais Naomh Peadar 
Teach Altranais Naomh Pól
Teach Altranais Naomh Proinsias, Cill Choirín
Teach Altranais Naomh Proinsias, Mount Oliver
Teach Altranais Naomh Treasa
Teach Altranais Naomh Treasa, an Clár
Teach Altranais Naomh Treasa, Tiobraid Árann
Teach Altranais Naomh Ursula
Teach Altranais Neidín - Tír na nÓg
Teach Altranais Newbrook
Teach Altranais Nightingale
Teach Altranais Norwood Grange
Teach Altranais Oakdale
Teach Altranais Oaklands
Teach Altranais Oaklodge
Teach Altranais Oakview
Teach Altranais Oakwood, Bealach an Doirín
Teach Altranais Oakwood, Ros Comáin 
Teach Altranais Oghill
Teach Altranais Órán Mór
Teach Altranais Our Lady of Consolation
Teach Altranais Patterson
Teach Altranais Pháirc Ghleann Garaidh
Teach Altranais Pháirc Ghort na Learóige
Teach Altranais Pháirc Líosain
Teach Altranais Pháirc na bhFianna
Teach Altranais Pháirc Sailí
Teach Altranais Phlásóg an Churraigh
Teach Altranais Phort Láirge
Teach Altranais Pilgrims Rest
Teach Altranais Portiuncula
Teach Altranais Powdermill
Teach Altranais Príobháideach an Chreagáin
Teach Altranais Príobháideach Chluain Tarbh
Teach Altranais Príobháideach Mhainéar Beach Hill 
Teach Altranais Príobháideach Mhainéar Brentwood 
Teach Altranais Príobháideach Mhainéar Brindley 
Teach Altranais Príobháideach Mhainéar Brookvale 
Teach Altranais Príobháideach Mhainéar Lána an Mhuilinn
Teach Altranais Príobháideach Mhaolla
Teach Altranais Príobháideach Mount Hybla
Teach Altranais Príobháideach Moyne
Teach Altranais Príobháideach na bPlásóg Aoibhinn
Teach Altranais Príobháideach Naomh Áine
Teach Altranais Príobháideach Naomh Eunan
Teach Altranais Príobháideach Theach Mhullaigh na hInse
Teach Altranais Príobháideach Tí Aire
Teach Altranais Queen of Peace 
Teach Altranais Radharc an Choláiste
Teach Altranais Radharc an Teampaill
Teach Altranais Radharc Chéide Gharbhaile
Teach Altranais Ráth an Áirséaraigh
Teach Altranais Rathkeevan
Teach Altranais Retreat
Teach Altranais Riverside
Teach Altranais Riverside
Teach Altranais Rivervale
Teach Altranais Ros Aoibhinn
Teach Altranais Roselodge
Teach Altranais Roseville
Teach Altranais Rushmore
Teach Altranais Ryevale
Teach Altranais Sacre Coeur
Teach Altranais Sancta Maria, an Clár
Teach Altranais Sancta Maria, Cionn Átha Gad
Teach Altranais Scoir Príobháideach Blackrocks
Teach Altranais Shalom
Teach Altranais Shannagh Bay
Teach Altranais Sheelin
Teach Altranais Shliabh Chairmeil
Teach Altranais Shliabh Chairmeil
Teach Altranais Shligigh
Teach Altranais Shoird
Teach Altranais Silver Grove Teo.
Teach Altranais Sonas, an Chorr Ghlas
Teach Altranais Sonas, an Clochán Buí
Teach Altranais Sonas, Ard na Gréine
Teach Altranais Stella Maris, Áth Luain
Teach Altranais Stella Maris, Gaillimh
Teach Altranais Sunhill
Teach Altranais Thalamh na Coille, Tiobraid Árann
Teach Altranais Theach Aclare 
Teach Altranais Theach Aisling 
Teach Altranais Theach Altra
Teach Altranais Theach Ashford 
Teach Altranais Theach Belmont 
Teach Altranais Theach Bhinn Aoibhinn
Teach Altranais Theach Brabazon 
Teach Altranais Theach Brymore 
Teach Altranais Theach Céadar
Teach Altranais Theach Chaisleán Tuirbhin
Teach Altranais Theach Chill Chárthaigh
Teach Altranais Theach Chinn Mhara
Teach Altranais Theach Choill na Feá
Teach Altranais Theach Chorrán Bhréadaí
Teach Altranais Theach Dealgan 
Teach Altranais Theach Dhairbhre
Teach Altranais Theach Earlsbrook 
Teach Altranais Theach East Ferry 
Teach Altranais Theach Elmgrove 
Teach Altranais Theach Ghleanntán na hAbhann
Teach Altranais Theach Gléibe 
Teach Altranais Theach Hillcrest 
Teach Altranais Theach Lake
Teach Altranais Theach Lawson 
Teach Altranais Theach Marian, Glas Naíon
Teach Altranais Theach Marian, Mainéar Chamaí
Teach Altranais Theach na Coille Móire
Teach Altranais Theach Nazareth, Baile Átha Cliath
Teach Altranais Theach Nazareth, Corcaigh
Teach Altranais Theach Nazareth, Dún na nGall
Teach Altranais Theach Orwell 
Teach Altranais Theach Padre Pio, Ceapach Choinn
Teach Altranais Theach Padre Pio, Cluain Dolcáin
Teach Altranais Theach Padre Pio, Durlas
Teach Altranais Theach Parke
Teach Altranais Theach Pháirc May 
Teach Altranais Theach Pháirc na bhFianna
Teach Altranais Theach Phlásóg na Feá 
Teach Altranais Theach Phlásóg na Fuinseoige
Teach Altranais Theach Ráth Chluainte
Teach Altranais Theach Ráth Eanaigh
Teach Altranais Theach Rosemount 
Teach Altranais Theach Roseville 
Teach Altranais Theach Shrewsbury Teo.
Teach Altranais Theach Thalamh na Coille
Teach Altranais Theach Windmill 
Teach Altranais Thorpe
Teach Altranais Villa Marie
Teach Altranais Willowbrook
Teach Altranais Wygram
Teach Alzheimer Maryfield
Teach Alzheimer Theach Marian  
Teach Assisi
Teach Áth Longfoirt
Teach Bailey 
Teach Bethany 
Teach Catherine McAuley 
Teach Charraig Odhráin
Teach Chathair Maothail 
Teach Cónaithe an Chroí Ró-Naofa
Teach Cónaithe an Spioraid Naoimh
Teach Cónaithe an Teaghlaigh Naofa
Teach Cónaithe Chroí Ró-Naofa
Teach Craddock 
Teach Gheata an Uisce (Féinfhreastail)
Teach Lucht Scoir agus Altranais Oakfield
Teach Lucht Scoir Naomh Columban 
Teach Lucht Scoir Naomh Dáithí
Teach Naomh Eoin
Teach Naomh Lúcás
Teach Naomh Micheál
Teach Pháirc an Bhaile Nua 
Teach Santa Sabina
Teagasc
Temple Accommodation Centre
The Grand Hotel Accommodation Centre
The International Protection Accommodation Service 
The Irish Refugee Protection Programme (IRPP)
The Towers Accommodation Centre
TLC Carton
Turasóireacht Éireann (*NS)
TUSLA - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Údarás na Gaeltachta
Údarás Rialála Táirgí Sláinte
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
Uiscebhealaí Éireann (NS)*