Sula dtosaíonn tú an fhoirm gearáin

Scrúdaímid gearáin a bhaineann le soláthraithe seirbhíse poiblí agus le tithe altranais príobháideacha.

 • Sula ndéanann tú teagmháil linn, ba cheart duit féachaint ar dtús le do ghearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse lena mbaineann. Mura bhfuil tú sásta leis an toradh, féadfaidh tú gearán a dhéanamh linn. Féach ár gcomhairle ar Conas Gearán a Dhéanamh le Soláthraí Seirbhíse Poiblí
 • Seachas i gcás cúinsí an-speisialta, ní fhéadfaimid gearán a scrúdú má tá níos mó ná 12 mhí imithe thart ón gcéad uair a rinne tú gearán faoin ngníomh nó a tháinig tú ar an eolas faoin ngníomh sin.
 • Má bhaineann do ghearán leis an Acht um Míchumas, lean na treoracha maidir le conas Gearán a dhéanamh faoin Acht um Míchumas.

Na nithe a theastóidh uait chun an fhoirm a chomhlánú

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm seo, seiceáil na nithe seo a leanas:

 • Féadfaidh an tOmbudsman gearán faoin soláthraí seirbhíse a scrúdú. Seiceáil ár liosta soláthraithe seirbhísedéan teagmháil linn chun é a sheiceáil.
 • Rinne tú gearán leis an soláthraí seirbhíse agus thug tú sé seachtaine dó freagra a thabhairt.
 • Fuair tú freagra deiridh ar do ghearán. (Féadfaidh tú gearán a dhéanamh linn má tá moill fhada ann ar fhreagra a fháil ón soláthraí).
 • Bhain tú úsáid as próiseas achomhairc an tsoláthraí seirbhíse (más ann dó).
 • Tá dea-chúis ann leis an moill ar theagmháil a dhéanamh linn más rud é go bhfuil níos mó ná 12 mhí imithe thart ó tharla an gníomh nó an cinneadh a chuaigh i bhfeidhm ort.

Urramaíonn an tOmbudsman na cearta atá ag gach duine a úsáideann ár seirbhísí ar líne agus tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinn. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid le do sonraí pearsante féach ar ár bhfógra príobháideachais.

Roghnaigh cé hé ar mhaith leat gearán a dhéanamh faoi

Más amhlaidh nach ar an liosta atá an eagraíocht ar mhaith leat gearán a dhéanamh fúithi, éan teagmháil linn chun a sheiceáil cé acu a fhéadfaimid nó nach bhféadfaimid do ghearán a scrúdú.

An bhfuil sé amhlaidh go ndearna tú gearán nó achomharc leis an Soláthraí Seirbhíse Poiblí nó leis an Teach Altranais Príobháideach cheana féin?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Ár leithscéal, ní fhéadfaimid cabhair a thabhairt duit maidir le do ghearán go fóill

Sula ndéanann tú gearán leis an Ombudsman, ní mór duit gearán a dhéanamh leis an soláthraí seirbhíse a ndeachaigh a ghníomh nó a chinneadh i bhfeidhm ort. I gcásanna áirithe, beidh córas foirmiúil áitiúil achomhairc ann ar cheart duit é a úsáid.

Tá cabhair maidir le conas gearán a dhéanamh le soláthraí seirbhíse poiblí ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo. Má tá dea-chúis ann nach féidir leat do ghearán a dhéanamh leis an soláthraí seirbhíse, déan teagmháil linn chun an t-ábhar a phlé.

Siar go dtí an leathanach baile

An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair tú freagra deiridh ar do ghearán/d’achomharc?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

An bhfuil sé seachtaine nó níos mó imithe thart ó rinne tú teagmháil leis?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Ár leithscéal, ní fhéadfaimid cabhair a thabhairt duit maidir le do ghearán go fóill

Sula bhféadfaimid do ghearán a scrúdú, iarraimid ort tréimhse réasúnach ama a thabhairt don soláthraí seirbhíse chun déileáil le do ghearán – thart ar shé seachtaine de ghnáth. Féadfaidh tú do ghearán a sheoladh chugainn más amhlaidh:

 • nach bhfuil freagra faighte agat ón soláthraí seirbhíse laistigh de shé seachtaine, nó
 • nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú

Má tá dea-chúis ann nach féidir leat fanacht sé seachtaine le freagra a fháil ón soláthraí seirbhíse, déan teagmháil linn chun an t-ábhar a phlé.

Siar go dtí an leathanach baile

Ós rud é go bhfuil an t-iarratas uait déanach, féadfaidh an tOmbudsman lánrogha a fheidhmiú maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart di glacadh leis an iarratas

Beimid in ann breithniú a dhéanamh ar do ghearán

Tá tú in ann anois do ghearán a chur isteach. Tógfaidh sé thart ar chúig nóiméad chun an fhoirm a chomhlánú.

Agus do ghearán á chur isteach agat, iarrfaimid ort na doiciméid seo a leanas a uaslódáil, má tá siad i do sheilbh.

 • An gearán nó an t-achomharc leis an soláthraí seirbhíse
 • An freagra a fuarthas ón soláthraí seirbhíse
 • Aon doiciméid eile a d’fhéadfadh cabhrú linn

Ní féidir an fhoirm gearáin a shábháil. Ba cheart duit an fhaisnéis agus na doiciméid ar fad a bhaineann le do ghearán a bheith ar láimh agat sula dtosaíonn tú ar an bhfoirm a chomhlánú

Nóta: Is é an méid uasta a cheadaítear d'aon cheangaltán amháin 10 MB. Níor cheart do mhéid iomlán na gceangaltán go léir 24 MB a shárú. Má tá do cheangaltaín níos mó, b'fhéidir go ndéanfar do ghearán a aithint ach b'fhéidir nach bhfaighfear é.