Déanann daoine teagmháil linn go minic faoi eagraíochtaí nó faoi shaincheisteanna nach féidir linn cabhrú leo. Seans go mbeidh na heagraíochtaí a leanas in ann comhairle a thabhairt duit maidir le do ghearán a thabhairt chun cinn.

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean (OSAP)

Cumascadh oifig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus oifig an Ombudsman do Phinsin in 2017 chun an OSAP a bhunú. Bunaíodh an OSAP leis an Acht um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean 2017.  Is oifig neamhspleách í a chabhraíonn i dtreo gearáin le soláthraithe pinsean agus soláthraithe rialaithe seirbhísí airgeadais a réiteach.

An tOmbudsman do Leanaí

Is é príomhfheidhm an Ombudsman do Leanaí ná cearta agus leasa leanaí agus daoine óga faoi 18 bliain a chosaint agus a chur chun cinn. San Acht um Ombudsman do Leanaí, déantar cur síos mion ar an méid is féidir leis an Ombudsman a dhéanamh.

Ombudsman d'Óglaigh na hÉireann

Déanann an tOmbudsman d'Óglaigh na hÉireann scrúdú ar ghearáin atá déanta ag baill atá ar seirbhís nó ag iarbhaill Óglaigh na hÉireann faoi ghníomhartha a rinne baill atá ar seirbhís nó iarbhaill Óglaigh na hÉireann nó státseirbhísigh, i gcás ina bhfuil drochthionchar ann.

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

Is gníomhaireacht neamhspleách dhlíthiúil é Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána atá freagrach as gach gearán a dhéanann an pobal faoi iompar bhaill an Gharda Síochána a fháil agus a láimhseáil.

An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Is comhlacht neamhspleách reachtúil í an Oifig Achomhairc Talmhaíochta a chuireann seirbhís achomhairc ar fáil d'fheirmeoirí má tá siad míshásta le cinntí a dhéanann an Roinn Talmhaíochta agus Bia faoi iarratais ar dheontas.

Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc (Cáin)

Tá na Coimisinéirí Achomhairc freagrach as na dualgais dhlíthiúla a shanntar faoin Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus reachtaíocht lena mbaineann a chur i gcrích, ag éisteacht den chuid is mó le hachomhairc ó íocóirí cánach in aghaidh chinntí na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le cánacha agus dleachtanna.

An Bord Pleanála

Is comhlacht neamhspleách dlíthiúil é an Bord Pleanála a láimhseálann achomhairc in aghaidh údarás áitiúil faoi chinntí cead pleanála a bhronnadh nó a dhiúltú, i measc nithe eile. Ní féidir leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar chinntí an Bhoird Phleanála.

An Oifig um Achomhairc Leasa Shóisialaigh

Feidhmíonn an Oifig um Achomhairc Leasa Shóisialaigh go neamhspleách ón Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh agus ó Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh. Is é Príomh-Oifigeach na nAchomharc, ar Stiúrthóir na hOifige freisin é, atá i gceannas uirthi. Mura n-aontaíonn tú le cinneadh Oifigeach Cinnidh na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh maidir le do chuid teidlíochtaí, is féidir leat achomharc a dhéanamh faoi chuig an Oifig um Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

An Coimisinéir Teanga

Is sealbhóir oifige neamhspleách dlíthiúil é an Coimisinéir Teanga a dhéanann faireachán ar chomhlíonadh chleanglais Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ag na comhlachtaí poiblí, agus a scrúdaíonn gearáin maidir le neamhchomhlíonadh.

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Is sealbhóir oifige neamhspleách reachtúil é an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus an phríomhfheidhm atá aige ná cearta daoine a chosaint maidir le sonraí pearsanta a choimeádtar fúthu, ar ríomhaire nó i gcórais láimhe.

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg)

Is é ComReg an comhlacht dlíthiúil atá freagrach as an earnáil cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáid, radachumarsáid agus tarchur craolta) agus an earnáil poist a rialáil. Faoi théarmaí an Achta um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2011, baineadh an fhreagracht as gearáin faoi sheirbhísí poist an Post a scrúdú ó Oifig an Ombudsman le héifeacht ón 2 Lúnasa 2011. Faoin Acht, aistríodh an fhreagracht as gearáin faoi sheirbhísí poist a scrúdú chuig ComReg.

An Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF)

Rialálaí neamhspleách fuinnimh agus uisce na hÉireann is ea CRF. Tugadh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh air roimhe seo. Tá réimse leathan d'fhreagrachtaí eacnamaíocha, cosanta custaiméirí agus sábháilteachta maidir le fuinneamh agus uisce ag CRF. An misean atá aige ná uisce, fuinneamh agus sábháilteacht fuinnimh a rialáil chun leas an phobail.

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS)

Is údarás neamhspleách é an ÚFCS atá freagrach as cáilíocht, sábháilteacht agus cuntasacht i seirbhísí cónaithe do leanaí, do sheandaoine agus do dhaoine faoi mhíchumas in Éirinn. Tá sé freagrach as feabhsaithe i gcaighdeán agus i sábháilteacht an chúraim sláinte a chur chun cinn ar son na n-othar. Forbraíonn an ÚFCS caighdeáin, déanann sé faireachán ar chomhlíonadh na gcaighdeán agus déanann sé imscrúduithe i gcás go bhfuil forais réasúnta ann é sin a dhéanamh.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise Éireann

Faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003, is féidir leis an gCoimisinéir Faisnéise athbhreithnithe a dhéanamh ar chinntí na gcomhlachtaí poiblí faoi iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis. Is féidir leo freisin imscrúduithe a dhéanamh aon am ar na cleachtaí agus ar na nósanna imeachta a ghlacann comhlachtaí poiblí chun cloí leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Déanann an Coimisiún um Chaighdeán in Oifigí Poiblí maoirsiú ar chomhlíonadh na nAchtanna um Eitic mar a bhaineann siad le sealbhóirí oifige (m.sh. an Taoiseach, Airí agus Airí Stáit), an tArd-Aighne, comhairleoirí speisialta Airí, státseirbhísigh sinsearacha, agus stiúrthóirí agus feidhmeannaigh comhlachtaí poiblí ar leith. Síníodh ról an Choimisiúin um Chaighdeáin leis na hAchtanna Toghcháin, lena dtugtar ról faireacháin don Choimisiún um Chaighdeáin maidir le teorainneacha ar shíntiúis pholaitíochta agus iad a nochtadh, caiteachas ar thoghcháin a theorannú, maoiniú poiblí de pháirtithe cáilithe polaitiúla, costais a thabhaíonn iarrthóirí toghcháin áirithe a chúiteamh agus tríú páirtithe a chlárú.

Faisnéis do Shaoránaigh

Cuireann Faisnéis do Shaoránaigh faisnéis ar fáil maidir le seirbhísí poiblí agus cearta in Éirinn. Tacaítear leis ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CICT)

Is comhlacht neamhspleách dlíthiúil é an CICT le sainchúram dúbailte chun dlí na hiomaíochta agus na cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú in Éirinn. An misean atá aige ná margaí a chur ag obair níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnóthais. Bunaíodh an CICT ar an 31 Deireadh Fómhair 2014 tar éis don Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí agus an tÚdarás Iomaíochta a chumasc.

The Ombudsman Association

Cumann d'ombudsman agus d'eagraíochtaí eile ón Ríocht Aontaithe agus ó Phoblacht na hÉireann is é The Ombudsman Association. Tá sé mar aidhm aige ról agus teideal an Ombudsman san earnáil phoiblí agus phríobháideach araon a spreagadh, a fhorbairt agus a chosaint.

An tOmbudsman Eorpach

Bunaíodh Oifig an Ombudsman Eorpaigh in 1992 le Conradh Maastricht chun gearáin faoi dhrochriarachán institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh a láimhseáil. Is é ról an Ombudsman Eorpaigh ná cearta bunúsacha na saoránach a chónaíonn san Eoraip a chosaint trí riarachán oscailte cuntasach a chinntiú san Aontas Eorpach.

International Ombudsman Institute

Tá sé mar aidhm ag an International Ombudsman Institute coincheap an Ombudsman a chur chun cinn agus forbairt an choincheapa sin a spreagadh ar fud an domhain. Tá leathanach úsáideach de naisc ag an eagraíocht lena liostaítear na baill idirnáisiúnta atá aici.