Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi ar scrúdaigh Oifig an Ombudsman do ghearán, is féidir leat iarraidh orainn ár gcinneadh a athbhreithniú. Féachaimid arís ar an gcaoi ar scrúdaigh an oifig seo do ghearán. Ní athbhreithniú é ar ghníomhartha nó ar chinneadh bunaidh an tsoláthraí seirbhíse poiblí a ndearna tú gearán faoi.

Ní úsáidtear an nós imeachta seo le haghaidh gearán faoi bhaill foirne. Tá nós imeachta ar leith ann dá leithéid de ghearáin.

Ní dhéanfar athbhreithniú ach amháin i gcás ceann de na cúig chás a liostaítear thíos. Ní thabharfar faoi athbhreithniú díreach mar gheall nach n-aontaíonn tú leis. 

Athbhreithniú a iarraidh

Mura bhfuil tú sásta le breith Oifig an Ombudsman maidir le do ghearán, is féidir leat athbhreithniú amháin a iarraidh laistigh de mhí amháin ón litir chinnidh a fháil uainn.
Ní mór foirm iarrata ar athbhreithniú a chomhlánadh agus é a sheoladh chuig an mbainisteoir athbhreithnithe. Ní mór dó/di a bheith sásta:

 • go bhfuil fianaise/faisnéis nua ábhartha ar fáil anois a mbeidh tionchar aige ar an gcinneadh bunaidh sa chás
 • gur theip ar an oifig seo saincheist ábhartha shubstainteach a scrúdú
 • gur theip ar an oifig seo faisnéis ábhartha riachtanach a fháil ón soláthraí seirbhíse a ndearna tú gearán faoi
 • go raibh míthuiscint nó míchiall ag an oifig seo faoin ngearán
 • go raibh cinneadh na hoifige mícheart nó míréasúnta i gcomhthéacs an ghearáin nó chúinsí áirithe an cháis

Prionsabail ghinearálta

 • Ní bheidh ach athbhreithniú amháin ar chinneadh gearáin
 • Déanfaidh an bainisteoir athbhreithnithe, nó imscrúdaitheoir, nó imscrúdaitheoir sinsearach, nach raibh baint aige/aici leis an gcás roimhe, athbhreithniú ar an gcinneadh bunaidh
 • Iompóidh gach ball den eagraíocht é/í féin go proifisiúnta agus go neamhchlaonta le gearánaigh agus le comhghleacaithe nuair a bheidh athbhreithniú ar siúl

Bainisteoir athbhreithnithe

Is é ról an bhainisteora athbhreithnithe a chinntiú go ndéantar athbhreithnithe de réir ár nós imeachta athbhreithnithe. Má iarrann tú athbhreithniú, scríobhfaidh an bainisteoir athbhreithnithe chugat le rá gur glacadh le d'iarraidh.

Iarraidh ar athbhreithniú a ghlacadh

Beartóidh an bainisteoir athbhreithnithe an nglacfar le hiarraidh ar athbhreithniú nó nach nglacfar.
De ghnáth, ní mór iarraidh ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh de mhí amháin ón gcinneadh a tugadh duit. I gcúinsí eisceachtúla, áfach, seans go gceadóidh an bainisteoir athbhreithnithe iarraidh dhéanach.
Ní dhéanfar athbhreithniú ach amháin i gcás ceann de na cúig chás a liostaítear thuas.
Uaireanta, in ionad an cinneadh a athbhreithniú, seans go gcinnfidh an bainisteoir athbhreithnithe go gcuirfear soiléiriú breise ar fáil duit. Más amhlaidh an scéal, iarrfaidh an bainisteoir athbhreithnithe ar an gcásoibrí an soiléiriú sin a thabhairt duit. Má tá tú míshásta fós, fillfidh an cás ar an mbainisteoir athbhreithnithe.
Láimhseálann cásoibrithe an chuid is mó de na cásanna le húdarás tarmligthe ón Ombudsman. I gcás gur láimhseáil an tOmbudsman cás é/í féin, ní ghlacfar le hiarraidh ar athbhreithniú. Áirítear orthu sin gearáin a rinne ionadaithe poiblí nó cás a cuireadh faoi bhráid an Ombudsman lena cheadú. Is amhlaidh an scéal toisc gur thug an duine is sinsearaí san oifig cinneadh ar an gcás cheana féin. Ina leithéid de chásanna, scríobhfaidh an bainisteoir athbhreithnithe chugat le hinsint duit nach mbeidh athbhreithniú ag tarlú.
Má ghlactar le d'iarraidh ar athbhreithniú, tabharfar sonraí teagmhála an duine a bhfuil an t-athbhreithniú á dhéanamh acu duit.

D'athbhreithniú a dhéanamh

Má iarrann tú athbhreithniú, féachfaimid:

 • ar an ngearán bunaidh
 • ar gach tuairisc/faisnéis a chuir an soláthraí seirbhíse poiblí ar fáil
 • ar chinneadh/litir dúnta an chásoibrí
 • ar d'fhoirm iarrata ar athbhreithniú

Cinntí athbhreithnithe

Tá sé mar aidhm againn cinneadh ar athbhreithniú a thabhairt laistigh de 90 lá. Murar féidir linn athbhreithniú a chur i gcrích laistigh den tréimhse sin, inseoimid duit.
Má aimsímid fadhb leis an gcaoi ar scrúdaíomar do ghearán nó má chuir tú fianaise/faisnéis nua ábhartha ar fáil, inseoidh an duine atá ag déanamh d'athbhreithnithe duit go scrúdóidh an oifig do ghearán arís. Osclóimid cás nua.
Mura n-aimsímid aon fhadhb le scrúdú na hoifige ar do ghearán, inseoidh an duine atá ag déanamh an athbhreithnithe duit agus míneoidh sé/sí an fáth. Dúnfar an cás ansin agus ní ghlacfar aon ghníomh eile.

Athbhreithnithe ar chinneadh gan do ghearán a scrúdú

Is féidir athbhreithniú a iarraidh ar chinneadh gan do ghearán bunaidh a scrúdú. Mar shampla, má tá an gearán nó an soláthraí seirbhíse lasmuigh dár sainchúram nó mura ndearnadh an gearán laistigh de 12 mhí.
Má fhaigheann an duine atá ag féachaint ar d'iarraidh go raibh cinneadh na hoifige seo mícheart, inseoidh sé/sí duit go scrúdóidh an oifig do ghearán. Osclóimid cás nua.
Ina leithéid de chásanna, ceadófear athbhreithniú eile duit mura seastar le do ghearán.

Cumarsáid dhígeanta

Má leanann tú ort ag dul i gcumarsáid faoi ghearán ar tugadh breith air cheana trí nós imeachta athbhreithnithe, cuirfear do chumarsáid ar aghaidh chuig an mbainisteoir athbhreithnithe.
Sa chuid is mó de na cásanna, seolfaidh an bainisteoir athbhreithnithe litir chaighdeánach ag rá go ndearnadh athbhreithniú agus nach nglacfaidh an oifig aon ghníomh breise.
I roinnt cásanna, seans go mbeartóidh an bainisteoir athbhreithnithe gur chóir soiléiriú breise a thabhairt duit agus socróidh sé/sí go gcuirfear é sin ar fáil duit.
Má leanann tú ar aghaidh le do chomhfhreagras, ullmhóidh an bainisteoir athbhreithnithe nóta ar an athbhreithniú nó ar an ngearán don Ombudsman. Beartóidh an tOmbudsman má theastaíonn gníomh breise nó más cóir tú a chur ar an eolas go gcuirfear an comhfhreagras is déanaí agus gach comhfhreagras ina dhiaidh sin ar comhad gan aon ghníomh breise.

Le do thoil, seol d' fhoirm iarrata ar athbhreithniú chuig:

Bainisteoir Athbhreithnithe
Oifig an Ombudsman

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773

É sin, nó is féidir d'iarraidh a sheoladh ar ríomhphost chuig review@ombudsman.ie

 

Íoslódáil an fhoirm iarrata ar athbhreithniú (Doiciméad Word)