Ba chóir iarratais RFC a dhéanamh chuig:

Oifigeach Faisnéise
Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 HE97.

Agus iarraidh á déanamh agat ar fhaisnéis faoi na Rialacháin RFC, beidh ort:

  • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin RFC agus é a sheoladh i scríbhinn chuig an seoladh thuas nó é a chur i ríomhphost chuig info@ombudsman.ie
  • do shonraí teagmhála a chur ar fáil
  • an fhaisnéis comhshaoil a theastaíonn a lua i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir agus foirm agus modh na rochtana a theastaíonn a shonrú

De ghnáth, cuirfear an cinneadh ar d'iarraidh in iúl duit laistigh de mhí amháin tar éis í a fháil.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura bhfuilim sásta le cinneadh faoi m'iarraidh?

Má chreideann tú gur diúltaíodh do d'iarraidh ar fhaisnéis comhshaoil (go hiomlán nó i bpáirt) nó murar láimhseáladh i gceart é ar aon dul le Rialacháin RFC, is féidir leat a iarraidh go ndéanfaidh ár n-oifig athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh i bpáirt nó go hiomlán. Ní mór duit an t-athbhreithniú sin a iarraidh laistigh de mhí amháin ón gcinneadh a fháil. Déanfaidh ball foirne níos sinsearaí an t-athbhreithniú.

Ní ghearrfar táille ar an bpróiseas athbhreithnithe inmheánaigh.

Laistigh de mhí amháin ó d'iarraidh ar athbhreithniú a fháil, scríobhfaimid chugat leis an gcinneadh agus le fáth an chinnidh sin. Tabharfaimid comhairle duit freisin faoin gceart atá agat achomharc a dhéanamh chun an choimisinéara um fhaisnéis comhshaoil, na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann lena leithéid d'achomharc san áireamh.

Táillí

Mar a fhoráiltear dó sna Rialacháin RFC, níl aon táille bhunaidh ag teastáil agus iarraidh ar fhaisnéis faoi RFC á cur isteach chuig an oifig seo. D'fhéadfaí go ngearrfaidh údarás poiblí táille, áfach, as faisnéis comhshaoil a chur ar fáil de réir na rialachán.
Tá na táillí sin socraithe ag an oifig seo mar a leanas:

  • Má theastaíonn cóipeanna crua ó iarratasóir, seans go mbeidh táille €0.04 an leathanach, ag brath ar an méid faisnéise atá san iarraidh
  • baineann táille €10.16 le faisnéis a chuirtear ar fáil ar CD-ROM

Beidh sonraí na dtáillí, más ann dóibh, ar fáil sa litir chinnidh deiridh.

Cathain a chuirfidh an oifig faisnéis ar fáil saor in aisce?

  • Seans nach ngearrfar táillí i gcás ina mheastar go mbeidh an costas a bhaineann le faisnéis a chur ar fáil níos lú ná €10.00.
  • Más féidir leat féachaint ar na doiciméid a theastaíonn ar an láthair ag an oifig seo, ní bheidh aon chostas i gceist as na taifid sin a fheiceáil - ní bhaineann sin leis na táillí a luaitear thuas áfach
  • Is féidir rochtain leictreonach a sholáthar saor in aisce trí ríomhphost - ní bhaineann sin leis na táillí a luaitear thuas áfach

Cabhair agus iarrataí á ndéanamh

Tá scéim foilseoireachta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014lena cuimsítear treoir faoi fheidhmeanna na hoifige seo agus faoi na taifid atá ina seilbh ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Má tá aon cheist agat, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach faisnéise ar an bhfón ag +353 639 5600 nó le ríomhphost chuig aie@ombudsman.ie

Pointe faisnéise

Is pointe faisnéise é an suíomh gréasáin seo chun críocha na treorach RFC. Má theastaíonn tuilleadh faisnéis comhshaoil uait, is féidir iarraidh RFC a sheoladh nó teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach faisnéise mar a imlínítear thuas.

Tuilleadh faisnéise

Tá tuilleadh faisnéis ghinearálta ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007-2011, lena n-áirítear faisnéis chúlra maidir leis an reachtaíocht, foilseacháin úsáideacha agus naisc chuig comhlachtaí ábhartha eile ar fáil sa chuid RFC de shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil www.housing.gov.ie/ga/node/8210.