Ní féidir leat taifid a iarraidh uainn má tá siad i seilbh aon duine eile seachas Oifig an tOmbudsman.

Más mian leat taifid a fháil ó sholáthraí seirbhíse, ní mór duit iad a iarraidh ón gcomhlacht sin. Mar shampla, má theastaíonn taifid uait faoi do ghnóthaí cánach, ní mór duit iad a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim. Ní féidir a leithéid de thaifid a lorg uainn.

Is comhlacht leathdhíolmhaithe é Oifig an Ombudsman chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (mar a fhoráiltear i Sceideal 1, Alt 6, Cuid 1 den Acht sin). Ciallaíonn sin nach gceanglaítear de réir an dlí go ndéantar taifid atá i seilbh Oifig an Ombudsman agus a bhaineann le gearáin shonracha (murab ionann is taifid a bhaineann le riarachán ginearálta fheidhmeanna an Ombudsman) a chur ar fáil don phobal. Is féidir leat taifid a bhaineann le riarachán ginearálta Oifig an Ombudsman a iarraidh.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014

Tá fáil ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Acht SF 2014) ach cliceáil ar an nasc seo: http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2014/a3014.pdf

Is féidir faisnéis áirithe atá ina seilbh a iarraidh ó Oifig an Ombudsman, ach tá teorainn ar na taifid is féidir a scaoileadh leis an Acht SF 2014.

Conas iarraidh a dhéanamh

Scríobh chugainn ag rá go bhfuil tú ag déanamh iarrata faoin Acht SF 2014. Ba chóir duit d'iarraidh a sheoladh chuig an Oifigeach SF, Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773, nó le ríomhphost foi@ombudsman.ie.

Conas is féidir leat cabhrú linn d'iarraidh a láimhseáil

Ba chóir duit a mhéid faisnéise is féidir a chur ar fáil dúinn chun cabhrú linn í a aimsiú. Má theastaíonn formáid ar leith uait (m.sh. fótachóip, tras-scríbhinn nó diosca ríomhaire) nó más mian leat í a scrúdú, ba chóir duit é sin a rá go soiléir i d'iarraidh.
Má tá tú ag lorg leasú ar thaifead, ba chóir go sainaithneofaí i d'iarraidh an taifead ábhartha agus an leasú a theastaíonn, agus go gcuirfí fianaise ar fáil go dteastaíonn an leasú.

Conas a chabhróimid leat d'iarraidh a dhéanamh

San Acht SF, deirtear gur chóir go gcabhródh an comhlacht poiblí le duine atá ag lorg taifid faoin Acht SF. Deirtear ann go sonrach gur chóir cabhair a chur ar fáil i gcás go bhfuil an t-iarrthóir faoi mhíchumas.
Ina theannta sin, d'fhéadfaí go ndéanfaidh an oifig seo teagmháil leat chun d'iarraidh a shoiléiriú.

An bhfuil orm táille a íoc?

I gcúinsí áirithe, gearrtar táillí faoin Acht SF 2014. Níl aon táille ann chun iarraidh bhunaidh SF a dhéanamh. An táille le haghaidh athbhreithnithe inmheánaigh ná €30 (nó €10 do shealbhóirí cártaí leighis). Má tá táille i gceist, is féidir leat íoc le seic, dréacht bainc nó ordú poist.

Níl aon táille i gceist chun iarraidh a dhéanamh ar rochtain ar do thaifid phearsanta.

B'fhéidir go ngearrfar táillí €20 in aghaidh na huaire as an am a chaitear ag aimsiú agus ag aisghabháil taifead. B'fhéidir go ngearrfar táillí ort as costas cóipeála a thagann aníos agus an t-ábhar a iarradh á chur ar fáil duit freisin. É sin ráite:

  • más rud é go mbíonn costas €100 ann chun cuardach, aisghabháil agus cóipeáil a dhéanamh, ní ghearrtar táille
  • má sháraíonn an costas €100, tá táillí iomlána i gceist suas go €500
  • más rud é go meastar go gcosnóidh an cuardach, aisghabháil agus cóipeáil os cionn €700, is féidir leis an oifig seo diúltú do d'iarraidh a phróiseáil mura n-athraíonn tú d'iarraidh chun na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a thabhairt faoin teorainn sin

Má tá an táille mheasta os cionn €100, beidh éarlais 20% ar a laghad de dhíth.

Gearrtar €0.04 an leathanach ar fhótachóipeáil.

Cá fhad a thógfaidh sé?

Nuair a fhaighimid iarraidh SF, tá ceithre seachtaine ar a mhéid againn chun cinneadh a thabhairt. Cuirfear ár gcinneadh chugat i scríbhinn agus sonróimid ar géilleadh, ar géilleadh i bpáirt nó ar diúltaíodh do d'iarraidh. Tabharfar an fáth/na fáthanna lenár gcinneadh freisin.

Cad a dhéanfaidh mé má tá mé míshásta leis an gcinneadh?

Má tá tú míshásta leis an gcinneadh nó, tar éis ceithre seachtaine, mura bhfuair tú cinneadh (ar a dtugtar diúltú do d'iarraidh SF gan fhreagra a thabhairt), is féidir leat athbhreithniú inmheánach a iarraidh.

Is sásra achomhairc é athbhreithniú inmheánach laistigh dár n-oifig. Déanfar é ag oifigeach atá níos sinsearaí ná an duine a thug an cinneadh bunaidh ar d'iarraidh bhunaidh.

Chun athbhreithniú inmheánach a iarraidh, ní mór duit scríobh chugainn agus tagairt a dhéanamh don chinneadh a fuarthas (má tugadh breith) agus a lua go bhfuil achomharc athbhreithnithe inmheánaigh á dhéanamh agat. Ní féidir leat aon saincheisteanna breise a ardú i d'achomharc athbhreithnithe inmheánaigh. An t-aon chuspóir atá ag an athbhreithniú ná go ndéanfaidh oifigeach eile athmhachnamh ar an gcinneadh a tugadh ar d'iarraidh bhunaidh. Tá trí seachtaine ag an oifig seo chun cinenadh a thabhairt ar d'iarraidh ar athbhreithniú inmheánach.

Ní féidir leis an gCoimisinéir Faisnéise athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh SF a thug an tOmbudsman maidir le taifid atá i seilbh na hoifige seo. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh nó mura bhfuil cinneadh faighte agat faoi cheann trí seachtaine (a mheastar mar dhiúltú gan fhreagra a thabhairt), is féidir leat an cinneadh a achomharc ar phointe dlí chun na hArd-Chúirte. Go ginearálta, ní mór go ndéanfar achomharc laistigh de cheithre seachtaine ón uair ar tugadh fógra an chinnidh duit. I gcás gurb é cinneadh na hoifige seo géilleadh do rochtain ar roinnt taifead (codanna de thaifid san áireamh) ach ní ar na taifid ar fad a iarradh, foráiltear le hAlt 24(4)(b)(i) go mbeidh ocht seachtaine ag an iarrthóir tar éis dáta fhógra an chinnidh chun tús a chur le hachomharc chun na hArd-Chúirte.