Baile  /  Gearán a dhéanamh  /  An chaoi a ndéileálaimid le do ghearán
 

AN Dóigh a nDéilealainid le do Ghearán

Do ghearán a scrúdú

Tá breithniú á dhéanamh ar do ghearán ag cásoibrí inár n-oifig. Más cosúil gur gearán simplí é do ghearán, is féidir go n-iarrfaimid ar an soláthraí seirbhíse poiblí a ndearna tú gearán faoi tuairisc a thabhairt ar do ghearán. Is féidir go n-iarrfaimid í le haghaidh do cháschomhaid. Má dhéanaimid é sin, ba cheart duit freagra a thabhairt dúinn laistigh de thrí seachtaine. Breithneoimid an fhaisnéis a sheolann an soláthraí seirbhíse chugainn maidir le do chás. Más féidir linn cinneadh a dhéanamh ar do ghearán ina dhiaidh sin, déanfaimid amhlaidh. Scríobhfaimid chugat chun eolas a thabhairt duit faoinár gcinneadh agus faoin dóigh ar thángamar air. Más gearán níos casta é do ghearán, is féidir go mbeidh orainn tuilleadh faisnéise a fháil uait agus ón soláthraí seirbhíse. Is féidir go mbeidh orainn comhaid ón soláthraí seirbhíse a scrúdú nó bualadh leis na baill foirne lena mbaineann freisin. Is féidir leat tuilleadh faisnéise, tuairimí agus nótaí tráchta ábhartha a sheoladh nuair atáthar ag déanamh an scrúdaithe agus breithneoimid iad. Tar éis dúinn an scrúdú ar do ghearán a chur i gcrích, scríobhfaimid chugat chun eolas a thabhairt duit faoinár gcinneadh agus faoin dóigh ar thángamar air.

Coinneáil i dteagmháil


Déanfaimid iarracht an scrúdú ar do ghearán a chur i gcrích laistigh de thréimhse a bheidh idir trí mhí agus sé mhí ar fad. Más cás níos casta é do chás, is féidir go mbeidh níos mó ama ag teastáil uainn. Coinneoimid ar an eolas thú faoina bhfuil ag tarlú le do ghearán. Tá fáilte romhat freisin glao a chur orainn nó scríobh chugainn am ar bith chun eolas a fháil ar a bhfuil ag tarlú.

Cinneadh ar do ghearán


Seasann an tOmbudsman le 15-20% de ghearáin de ghnáth. Faigheann 25-30% sa bhreis de ghearánaigh cineál éigin cúnaimh as gearán a dhéanamh leis an Ombudsman. Más i d'fhabhar atá an cinneadh a dhéanaimid, is féidir go molfaimid don soláthraí seirbhíse dul i mbun birt chun nithe a chur ina gceart. Uaireanta, cinnimid gur leor leithscéal agus míniú a fháil ón soláthraí seirbhíse. I gcásanna eisceachtúla, molaimid go dtabharfaí cúiteamh airgeadais as an am agus an trioblóid a bhaineann le gearán a dhéanamh agus a phlé. Ní féidir linn iallach a chur ar sholáthraithe seirbhíse poiblí glacadh lenár gcuid moltaí. Glacfaidh siad leo i bhformhór na gcásanna, áfach.
I roinnt mhaith cásanna, cinnimid gur ghníomhaigh an soláthraí seirbhíse i gceart. Más amhlaidh atá, cuirfimid an méid sin in iúl duit agus míneoimid cén dóigh ar thángamar ar an gcinneadh sin.

 

Cinneadh an Ombudsman a athbhreithniú


Cuirtear ár scrúdú ar do ghearán i gcrích le cinneadh an Ombudsman. I gcúinsí teoranta áirithe, féadfaimid cinneadh a athbhreithniú i gcás inar tháinig fianaise nua chun solais nó ina bhfuil fianaise ann go ndearnamar mainneachtain. Ní dhéanfaimid athbhreithniú ar chás má tá sé á iarraidh mar go n-easaontaíonn tú lenár gcinneadh.
Ní mór aon iarrataí ar athbhreithniú a chur isteach ach an fhoirm chuí a úsáid laistigh de mhí amháin ónár litir chinnidh a fháil.

Is féidir iarrataí ar athbhreithniú a sheoladh mar seo a leanas:

An Bainisteoir Athbhreithnithe
Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
Nó seol d'iarraidh ar athbhreithniú le ríomhphost chuig review@ombudsman.ie


A chinntiú go gcuirimid seirbhís ardchaighdeáin ar fáil duit


Bímid i gcónaí ag iarraidh ár seirbhís a fheabhsú. Nuair atá do chás curtha i gcrích, is féidir go n-iarrfaimid ort do thuairimí a thabhairt faoin dóigh ar dhéileálamar le do ghearán. Fáiltímid i gcónaí roimh do thuairimí faoin dóigh ar chaitheamar leat.


Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil ar ár suíomh Gréasáin ag www.ombudsman.ie faoin obair a dhéanaimid.

Related Files:

pdf

AN DOIGH A nDEILEALAIMID LE DO GHEARAN

(Format: Adobe PDF, Size: 71KB)