Tuarascáil ar chomhairliúchán poiblí ar Ráiteas Straitéise 2025 Oifig an Ombudsman

Réamhrá

D’oscail an Oifig próiseas comhairliúcháin phoiblí ag deireadh mhí Iúil ar fhorbairt ár Ráiteas Straitéise 2022 - 2025. Foilsíodh leathanach comhairliúcháin phoiblí ar gach ceann de shuíomhanna Gréasáin na hOifige an 30 Iúil 2021. D’fhéadfadh daoine a n-aighneachtaí a dhéanamh ar líne. Glacadh le haighneachtaí trí ríomhphost nó i scríbhinn freisin. Socraíodh spriocdháta an 10 Meán Fómhair 2021 chun aighneachtaí a fháil. Leathnaíodh é seo ina dhiaidh sin go dtí 17 Meán Fómhair. Rinne an Oifig athleanúint freisin le roinnt comhlachtaí nár fhreagair i dtosach báire agus a mheasamar a d’fhéadfadh rannchuidiú go húsáideach le forbairt ár Ráiteas Straitéise.

Freagraí

  Chuir an fhoirm ar líne na ceisteanna seo a leanas ar fhreagróirí:

 • Oifigí indibhidiúil a bhí i dteagmháil leo roimhe seo
 • Cad iad na gníomhaíochtaí sonracha de chuid na hOifige a bhfuil luach ar leith ag baint leo?
 • Athruithe sa timpeallacht sheachtrach a bheidh tábhachtach sna 3 bliana amach romhainn agus ba cheart a bheith mar bhonn eolais don Ráiteas Straitéise
 • Gníomhartha straitéiseacha ar chóir iad a áireamh agus/nó tosaíocht a thabhairt dóibh sa Ráiteas Straitéise
 • Aon saincheisteanna ábhartha eile

Níor tugadh aghaidh ar na ceisteanna go léir thuas in aighneachtaí ríomhphoist.

Fuarthas 21 aighneachtaí san iomlán (13 ar líne agus 8 le ríomhphost). Tá sonraí na ndaoine a thug freagra in Aguisín 1.

Seo thíos achoimre ar na freagraí a fuarthas. Cuirtear na freagraí i láthair faoi na ceannteidil atá leagtha amach san fhoirm ar líne.

Oifigí indibhidiúil a bhí i dteagmháil leo roimhe seo

 • Oifig an Ombudsman (18 bhfreagróir)
 • OCF (11 fhreagróir)
 • CCOP (6 fhreagróir)
 • CCSP (5 fhreagróir)
 • OCFC (3 fhreagróir)
 • CoimReif (1 fhreagróir)
 • Níor luaigh 3 fhreagróir an raibh teagmháil déanta acu le haon cheann de na hoifigí.

Gníomhaíochtaí sonracha a thugann luach

OAO

 • Neamhspleáchas, trédhearcacht, oibiachtúlacht.
 • Feidhm maoirseachta na ngníomhaíochtaí agus na gcur chuige arna nglacadh ag comhlachtaí poiblí.
 • Dúshlán a thabhairt do chinntí riaracháin agus comhlachtaí poiblí a thabhairt cuntasach as drochghníomhartha agus as gníomhartha eisiata.
 • Scrúdú agus imscrúdú ar ghearáin thar ceann daoine; cuidiú le réiteach na ngearán sin; agus treoir a eisiúint do sholáthróirí bunaithe ar fhoghlaim ó ghearáin.
 • Athbhreithniú ar sheirbhísí míchumais
 • Cuidíonn gearáin le hardchaighdeán seachadta seirbhíse a chinntiú.
 • Cuireann OAO luach leis an bpróiseas gearán laistigh de thithe altranais agus cuireann sé bealach soiléir, neamhspleách, cothrom agus trédhearcach ar fáil do gach duine a bhfuil baint acu le réitigh a lorg. Is bealach úsáideach é chun daoine a threorú nuair a bheidh an próiseas gearán inmheánach ídithe.
 • Soláthraíonn foilsiú tuarascálacha bealach chun foghlaim ó obair na hoifige agus gearáin roinnte. Soláthraíonn foilsiú na tuarascála Wasted Lives sampla iontach den ról is féidir le taighde a imirt chun dul i bhfeidhm ar athrú beartais agus feabhas a chur ar sheirbhísí poiblí in Éirinn. Tá tuarascálacha Ombudsman tábhachtach chun feasacht a ardú faoi bhearnaí sa soláthar agus chun feabhsuithe agus foghlaim leanúnach a bhrú chun cinn.
 • Seirbhís a sholáthar atá saor in aisce, neamhspleách agus neamhchlaonta. Bíonn tacaíocht ag daoine má mhothaíonn siad gur caitheadh ​​go héagórach leo. Tá an tacaíocht seo inrochtana agus níl sé bunaithe ar tháillí.
 • Soláthraíonn OAO modh eadrána, ar ócáidí nuair a theip ar gach bealach réasúnach eile ceist a réiteach go sásúil.
 • Tá na treoirlínte foilsithe úsáideach go háirithe na treoirlínte do sholáthraithe seirbhíse poiblí ar nós an chórais agus an bheartais gearán eiseamláireach; an treoir chun córas a fhorbairt le haghaidh gearán; agus an treoir maidir le dea-riarachán poiblí.
 • Cinntí foilseacháin agus rannpháirtíocht líonra; tá cruinnithe míosúla agus ríomhphoist seachtainiúla le cinntí úsáideach.
 • An fhíric gur ionad ilfhreastail é a ligeann dó a bheith ina chomhlacht seachtrach chun saincheisteanna idir an pobal agus an t-údarás áitiúil a réiteach.

OCF/OCFC

 • Tugann achomhairc ar chinntí SF/RFC soiléireacht do phróisis agus nósanna imeachta cinnteoireachta na heagraíochta.
 • Bhí ​​idirghníomhaíochtaí le OCF cuiditheach agus cabhrach i gcónaí.
 • Ceadaíonn an OCF d’athbhreithniú seachtrach ar achomhairc um Shaoráil Faisnéise agus féadann sé cead a thabhairt do thuairim neamhchlaonta ar infhaighteacht na dtaifead agus an réasúnaíocht atá leis.
 • I bprionsabal is féidir le OCF luach ollmhór a thabhairt trí chultúr trédhearcachta a chruthú a chothaíonn an daonlathas. Faoi láthair, ina staid reatha, ní dhéanann an OCF é seo.

CCSP

 • Teagmháil leanúnach le PAS maidir le forbairtí earcaíochta agus conas is féidir iad seo a thabhairt isteach de réir Cóid CCSP.
 • Foilseacháin ar dhea-chleachtas. Torthaí ó iniúchtaí agus athbhreithniú. Treoir maidir le conas is féidir le torthaí eolas a chur ar chleachtas.
 • Rannpháirtíocht dhearfach maidir le conas is féidir le CCSP agus PAS oibriú le chéile chun caighdeáin earcaíochta RP a ardú agus a chinntiú go ndéantar gach gné de CE&C (Comhionannas, Éagsúlacht & Cuimsiú) a mheas le linn na hearcaíochta.
 • Cinntíonn sé go bhfuil comhlacht amháin ann a leagann amach treoirlínte agus cóid chleachtais maidir le ceapacháin seirbhíse poiblí.

CCOP

 • Tá sé luachmhar go háirithe ó thaobh an dea-rialachais de agus soláthraítear treoir chuimsitheach maidir leis na céimeanna is gá chun comhlíonadh a áirithiú ar leibhéal eagraíochtúil.
 • Tá ríomhphoist meabhrúcháin a leagann amach na spriocdhátaí le haghaidh aighneachtaí luachmhar mar aon le seoladh ríomhphoist ar féidir teagmháil a dhéanamh leis maidir le haon cheisteanna ginearálta.
 • Ligeann sé do chomhlacht seachtrach imscrúdú a dhéanamh nuair is gá ar sháruithe féideartha ar reachtaíocht eitice ag comhaltaí Údaráis Áitiúil agus comhaltaí Oireachtais.

Athruithe ar an timpeallacht sheachtrach ar cheart a chur san áireamh

Gach Oifig

 • Athruithe ar chleachtais oibre lena n-áirítear méadú ar sheirbhísí digiteacha do thomhaltóirí agus an acmhainneacht le haghaidh cleachtais mhéadaithe cianoibre.
 • D’athraigh COVID-19 an chaoi a n-oibrímid, an chaoi a n-idirghníomhaíonn muid le daoine eile agus beidh tionchar marthanach aige ar gach earnáil, go háirithe ar an earnáil cúram sláinte.
 • Ciallaíonn úsáid sciobtha agus mhéadaithe na teicneolaíochta go bhfuil sé de dhualgas orainn go léir a chinntiú nach bhfágtar aon duine inár ndiaidh. Bhí cruinnithe fíorúla mar ghnáthchleachtas le linn COVID-19 agus leanfaidh go leor daoine/eagraíochtaí leis an gcleachtas seo. Tá sé tábhachtach an rogha maidir le modhanna cumarsáide traidisiúnta a choinneáil, do dhaoine nach mbíonn ag gabháil trí bhealaí digiteacha.
 • Beidh gá le iliomad freagraí a bheith ar fáil do raon páirtithe leasmhara na hOifige. Athruithe sa tseirbhís phoiblí/shibhialta, mar shampla méadú ar sheirbhísí digiteacha do thomhaltóirí agus cianobair. Fócas méadaithe ar chórais chun príobháideacht agus cruinneas sonraí pearsanta a chinntiú.
 • Beidh tionchar ag athrú reachtach ar chuspóirí straitéiseacha gníomhaireachtaí rialtais, m.sh. Athchóiriú Ceartas Teaghlaigh lena n-áirítear Bille na gCúirteanna Teaghlaigh.

Ombudsman

 • Leasú ar na seirbhísí Sláinte - Sláintecare. Foirmiú Limistéir Sláinte Réigiúnacha. ‘Beart cothrom’ a fhorbairt do chúram baile.
 • Forbairt an ASA (Aitheantóir Sláinte Aonair) agus an tábhacht mhéadaithe a bhaineann le faisnéis íogair othar a aistriú trasna seirbhísí ospidéil agus pobail.
 • Bhí ​​seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine gan mhíchumas bocht, cuireadh moill orthu nó ní raibh siad ann le linn na paindéime, agus mar sin tháinig meath ar níos mó daoine nó beidh siad faoi mhíchumas dá bharr.
 • Daonra atá ag dul in aois mar sin níos mó míchumais.
 • Daoine ar a bhfuil Covid fada acu faoi mhíchumas den chéad uair.
 • Le leathnú ar fhreagracht an RLCMIO (An Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Imeascadh & Óige) (go háirithe Míchumas agus SCSA), beidh an dualgas ar thrédhearcacht agus ar chomhionannas acmhainní laistigh de agus trasna réimsí. Teastóidh breis tacaíochtaí ó chomhlachtaí poiblí chun aghaidh a thabhairt ar raon agus ar chastacht na n-ábhar casaoidí a bhíonn rompu. D’fhéadfaí ról OAO a leathnú chun seirbhís de chineál rapóirtéir a sholáthar don stát, ionas go mbeadh tuiscint níos fearr ag an stát ar na dúshláin agus na constaicí atá roimh chomhlachtaí poiblí agus a n-úsáideoirí seirbhísí agus iad ag dul i ngleic le gearáin agus imní.
 • Admháil gurbh é an tionchar mortlaíochta is mó a bhí ag COVID-19 ná daoine scothaosta, go háirithe iad siúd i dtithe altranais.
 • Comhtháthaíonn Straitéis Náisiúnta na Roinne Oideachais ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 téamaí agus prionsabail SFI na NA ar fud an churaclaim ag gach leibhéal den chóras oideachais. Príomhthosaíocht atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas is ea na 17 SFI na NA a bhaint amach agus is dócha go n-éileoidh an chéad atriall eile den Phlean Náisiúnta Forfheidhmithe SFI gealltanas ar gach Roinn agus Gníomhaireacht Rialtais tiomantas do bhaint amach clár oibre SFI 2030 a chur san áireamh. Is cosúil go bhfuil na haidhmeanna atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise reatha ailínithe go soiléir leis na SFIanna, m.sh. SFI 16 - Síocháin, Ceartas agus Institiúidí Láidre agus SFI 10 - Éagothroime Laghdaithe. Tá ról lárnach ag OAO maidir le haiseolas agus tuairimí a sholáthar i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm na straitéisí seo.
 • D’fhéadfadh ról a bheith ag an Oifig mar thoradh ar chreat rialála a fhorbairt chun seirbhísí cúram baile a sholáthar agus maoiniú a leithdháileadh le haghaidh uaireanta cúnaimh phearsanta, pacáistí cúnaimh baile agus cúraim baile agus tacaíochtaí breise do dhaoine faoi mhíchumas. Agus mar gheall ar dhaoine scothaosta atá ina gcónaí sa phobal d’fhéadfadh go mbeadh ról le himirt ag an Oifig i láimhseáil gearán i leith soláthraithe seirbhíse den sórt sin
 • D’fhéadfadh ról a bheith ag an Oifig mar thoradh ar chreat rialála a fhorbairt chun seirbhísí cúram baile a sholáthar agus maoiniú a leithdháileadh le haghaidh uaireanta cúnaimh phearsanta, pacáistí cúnaimh baile agus cúraim baile agus tacaíochtaí breise do dhaoine faoi mhíchumas. Agus mar gheall ar dhaoine scothaosta atá ina gcónaí sa phobal d’fhéadfadh go mbeadh ról le himirt ag an Oifig i láimhseáil gearán i leith soláthraithe seirbhíse den sórt sin
 • Ceapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise - Tá an tábhacht lárnach a bhaineann le tionchar a imirt ar chleachtas ar fud na seirbhísí agus na ngníomhaireachtaí don Lucht Siúil ríthábhachtach chun cuimsiú an Lucht Siúil a fheabhsú agus chun éagothroime a shárú agus tá ról OAO riachtanach ina leith seo.
 • Easpa Maoirseachta Lárnach ar chóiríocht an Lucht Siúil.
 • Easpa Maoirseachta Lárnach agus Gan Sásamh ar Bhacainní Struchtúrtha lena n-áirítear Teip Caiteachais.
 • Plódú agus faillí - Ní mór breathnú ar dhroch-bhail na láithreán i gcomhthéacs an phlódaithe agus an easpa seachadta go ginearálta, go háirithe Grúpscéimeanna Tithíochta, chomh maith leis an dímhothú struchtúrach a chuireann cosc ​​ar chothabháil níos géire láithreán, agus easpa cáilíochta foirgneamh.

OCF

 • Tá méadú as cuimse tagtha ar líon na SF san Aonad Tithíochta (Comhairle Contae Chorcaí) le dhá bhliain anuas, go háirithe ó thosaigh COVID-19. Ní mór an méid ama a thógann sé comhaid a ullmhú agus a chur in eagar a bhreithniú i bhfianaise an mhéadaithe seo.
 • Imní atá ag dul i méid faoi éifeachtúlacht OCF agus ciall cheannaithe mhéadaitheach leis an bpróiseas um Shaoráil Faisnéise i gcoitinne.

CCSP

 • Tá príomhról ag an CCSP maidir le caighdeáin a fhorbairt agus a threisiú chun cur chuige comhsheasmhach agus cuimsitheach a chinntiú ar fud na Seirbhíse Poiblí i leith CE&C.
 • Is deis é grinnscrúdú poiblí méadaithe ar cheapacháin SP chun caighdeáin ar fud an SP a mhéadú agus a thabhairt chun rialtachta.
 • Forbairtí ar mhodhanna (lena n-áirítear úsáid an dhigitigh) earcaíochta agus roghnóireachta. Is gá a chinntiú gur féidir leis na Cóid coinneáil suas leis an athrú seo nó nach gcuireann an cur chuige bunaithe ar phrionsabail srian ar úsáid cur chuige nua a d’fhéadfadh a bheith ina chleachtas is fearr san earcaíocht go ginearálta.
 • Comhdhearcadh leathan maidir le feabhas a chur ar éagsúlacht sa tseirbhís phoiblí.
 • Gá le cur chuige comhsheasmhach ar fud an SP i ngach gné mar mhealladh, roghnú, bordáil agus coinneáil.

CCOP

 • Bheadh ​​tairbhe le baint as modhanna leictreonacha le haghaidh aighneachtaí CCOP trí thairseach shlán agus an fórsa saothair ag bogadh i dtreo cianobair san fhadtéarma.
 • Mar thoradh ar Thoghcháin Rialtais Áitiúil atá sceidealaithe do 2024, agus Olltoghchán atá sceidealaithe do 2025, beidh méadú ar ghníomhaíocht teachtaireachtaí agus ceapadh beartais ag comhaltaí tofa agus páirtithe polaitíochta.
 • Úsáid mhéadaithe na meán sóisialta ag ionadaithe tofa agus eagraíochtaí.

Gníomhartha Straitéiseacha le breithniú lena gcuimsiú sa Ráiteas Straitéise

Gach Oifig

 • Feabhsuithe i gComhlachtaí SP a thiomáint/tionchar a imirt.
 • An tseirbhís phoiblí a chumasú agus a thacú chun caighdeáin dea-chleachtais a bhaint amach agus a chothabháil.
 • Coinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas a thabhairt isteach i do ghníomhaíochtaí uile trí bheith cuimsitheach.
 • Teicneolaíocht, tuilleadh forbartha ar chearta an duine.
 • Tagairt a dhéanamh don ghá atá le cultúr láidir cianoibre a chur chun cinn gan tionchar a bheith aige ar leibhéil seachadta seirbhíse.
 • An riachtanas a bhaineann le comharbas a phleanáil, le haistriú faisnéise agus le forbairt scileanna a thabhairt chun suntais lena chinntiú go bpleanáiltear le haghaidh bearnaí in acmhainn eagraíochtúil agus go dtugtar aghaidh orthu ar bhealach straitéiseach.
 • Is dúshlán atá ag méadú i gcónaí d’eagraíochtaí poiblí agus don earnáil phoiblí feasacht a mhéadú ar ár róil agus conas rochtain a fháil ar ár seirbhísí, ag cur san áireamh chastacht na seirbhísí atá á seachadadh agus éileamh méadaitheach ón bpobal ar na seirbhísí sin.
 • Aghaidh a thabhairt ar úsáid mhéadaithe na Meán Sóisialta agus bealaí eile ar líne mar leibhéal cumarsáide agus na dúshláin a bhaineann le dul i ngleic leis an méid faisnéise a fhaightear trí na bealaí sin agus na riachtanais freagartha a bhaineann leis an bpobal.
 • Ba cheart SFIanna na NA a chur san áireamh agus Ráiteas 2022 - 2024 á dhréachtú, go háirithe SFI 16 - Síocháin, Ceartas agus Institiúidí Láidre agus SFI 10 - Neamhionannais Laghdaithe.
 • Ba cheart go mbeadh RGCS mar thosaíocht leanúnach don oifig.
 • Ba cheart go bhféachfadh Straitéis For-rochtana Oifige le cur chuige lúfar agus nuálaíoch a fhorbairt i leith a clár for-rochtana.

Oifig Ombudsman

 • Athbhreithniú ar threo straitéiseach na seirbhísí sláinte mar atá beartaithe ag Sláintecare chun a chinntiú go n-ullmhaítear na próisis san OAO.
 • Imeascadh, éagsúlacht agus comhsheasmhacht i soláthar seirbhíse.
 • Dul i dteagmháil le CP chun cabhrú leo a straitéisí féin a fhorbairt chun líon na ngearán agus na n-ábhar imní a fhaightear a laghdú. D’fhéadfadh an straitéis seo díriú ar chabhrú le CP pleanáil feabhsúcháin seirbhíse bliantúil a fhorbairt bunaithe ar anailís ar ábhair imní a fuarthas.
 • Tosaíocht a thabhairt don phobal agus do sholáthraithe seirbhíse poiblí a chur ar an eolas faoi ról na hoifige; na bearta le glacadh agus na bealaí le leanúint maidir le gearáin a dhéanamh. Bí soiléir faoi na cineálacha gearán a thagann faoin sainchúram.
 • Staitisticí maidir le hobair an OAO a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin, b’fhéidir i bhfoirm ‘mol sonraí’ inrochtana.
 • Soláthair treoracha tagartha in-íoslódáilte.
 • Ba cheart don Oifig leanúint de bheith ag díriú ar chumasú agus tacaíocht a thabhairt don earnáil phoiblí trí fhoghlaim óna cuid oibre agus trí threoir a sholáthar ar bhealach íogair agus bríoch a roinnt.
 • Cumas samplaí dea-chleachtais a roinnt, ionas gur féidir le húdaráis áitiúla foghlaim óna chéile.
 • Ba cheart go leagfaí béim ar chuspóirí amach anseo ar an ngá atá le méadú ar chumarsáid agus ar ardú feasachta.
 • Aird a thabhairt ar thrédhearcacht níos fearr agus ar rochtain ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí mar is léir ón méadú ar líon na n-iarratas SF agus na n-iarratas ar Chosaint Sonraí.
 • Ba cheart tosaíocht a thabhairt d’fhócas ar thithe altranais Poiblí agus Príobháideacha.
 • Breathnú ar cháilíocht na seirbhísí a sholáthraíonn FSS.
 • An gá atá le tionchar a imirt ar fheabhsuithe ar sheirbhísí trí lionsa an úsáideora deiridh. Cur chun cinn cultúir ina bhfuil foghlaim agus feabhsú ó úsáideoirí seirbhíse leabaithe i gcleachtas, rialachas agus córais eagraíochtúla. Ba cheart go n-áireofaí ar phrionsabail dearaidh seirbhísí poiblí a dhearadh maidir le riachtanais úsáideoirí, gach páirtí leasmhar a bheith páirteach iontu agus turas an chustaiméara chun sreabhadh agus éifeachtúlacht a chruthú a thuiscint.
 • Chun an t-eisiamh digiteach a laghdú (agus mar sin tríd an eisiamh sóisialta a leathnú), ní mór don tseirbhís phoiblí roghanna iolracha a sholáthar maidir le cumarsáid le húsáideoirí. Ní mór dóthain acmhainní a chur ar fáil do roghanna agus iad a chur chun cinn go gníomhach.
 • Ba cheart don Oifig freisin comhoibriú iomchuí a lorg le geallsealbhóirí chun feabhas a chur ar an mbealach a idirghníomhaíonn seirbhísí poiblí le húsáideoirí seirbhísí agus chun déileáil le saincheisteanna go héifeachtach.
 • Leathnú ar dhlínse na hOifige i bhfeidhmiú breithiúnas cliniciúil; gearáin príosúin; agus beidh riaradh an phróisis tearmainn agus inimirce tábhachtach.
 • Fócas téamach a bhreithniú agus gníomh tiomanta a dhéanamh i dtreo glacadh le monatóireacht ar chomhionannas eitneach ar fud na seirbhíse poiblí, chun seachadadh poiblí agus éifeachtúlachtaí a fheabhsú, ag cinntiú comhionannas agus comhleanúnachas buiséid.
 • Tuigtear go lárnach d’fhoireann cásoibre na hOifige sa réimse aird ar leith agus feasacht ar na bacainní sistéamacha agus ar na heasnaimh atá leagtha amach i dtuarascálacha an rialtais agus ar chearta an duine ag ÚA.
 • I bhfianaise na heaspa doshéanta atá ar na húdaráis áitiúla maidir le cóiríocht a sholáthar don Lucht Siúil, chuirfeadh an Oifig a húdarás i bhfeidhm maidir le sásamh a thabhairt dóibh siúd in imscrúdú téamach.
 • Cuirtear oiliúint ar an bhfoireann in inniúlacht an Lucht Siúil agus sainaithnítear cinnirí cás-oibrithe chun déileáil le gearáin a bhaineann go sonrach leis an Lucht Siúil.
 • Tuiscint níos fearr ar Chlár For-Rochtana OAO don Lucht Siúil. Bheadh ​​fáilte roimh rannpháirtíocht fheabhsaithe pobail agus ENR chun tacú le straitéisí cumarsáide agus chun tuiscint agus feasacht pobail a dhoimhniú.
 •  D’fhéadfaí an tsamhail reatha dí-chomhbhailithe sonraí a tugadh faoi deara i dtuarascálacha bliantúla an OAO a chomhthiomsaítear trasna suíomhanna seirbhíse, a oiriúnú chun faisnéis riachtanach faoi thaithí an Lucht Siúil laistigh de na seirbhísí sin a chur leis. Aitheantóir eitneach uilíoch a chur i bhfeidhm chun an Lucht Siúil a áireamh ag pointí bailithe.
 • Feabhas a chur ar an rannpháirtíocht idir OAO agus earnáil an Lucht Siúil chun a chinntiú gur féidir freastal níos fearr ar chonstaicí agus ar chúrsaí atá ag teacht chun cinn sa tseirbhís phoiblí chun freastal ar riachtanais fhrithpháirteacha.
 • Dhéanfaí fócas ar thuarascálacha téamacha a mheas i gcomhréir le fasach an OAO, agus go ndéanfaí iad seo a mheas i gcomhairle le heagraíochtaí an Lucht Siúil.
 • Earcaíocht ilghnéitheach a shamhaltú agus a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar scéim intéirneachta chun an Lucht Siúil a chuimsiú laistigh d’fhórsa saothair an OAO.
 • Fócas ar trasnachais an Lucht Siúil agus iad siúd faoi mhíchumas.
 • Chuirfeadh tuairisciú míchumais na hOifige aitheantóir eitneach i bhfeidhm.
 • Dhéanfaí sampláil cohórt den Lucht Siúil in aon tuarascálacha OAO sa todhchaí i réimse an mhíchumais.
 • Dhéanfaí tuilleadh machnaimh ar thuarascáil shonrach ar an tionchar a bheadh ​​ag soláthar cóiríochta neamhleor don Lucht Siúil faoi mhíchumas.

OCF

 • D’fhéadfaí am a shábháil do na páirtithe go léir agus an toradh inmhianaithe a bhaint amach don iarrthóir ar bhealach níos éifeachtúla dá ndéanfaí machnamh ar fhócas níos mó ar réiteach neamhfhoirmiúil cairdiúil ag tús athbhreithnithe SF.
 • Ní mór don OCF a bheith faoi réir iniúchadh randamach bliantúil ag Abhcóidí Sinsearacha (mar a tharla leis an OOSA) chun a chinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú mar ba chóir.

CCSP

 • Níos mó teagmhála aghaidh le aghaidh maidir le caighdeáin agus dea-chleachtas.
 • Oibriú féideartha le CSP chun a chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí riachtanacha ar fáil d’earcóirí na Seirbhíse Poiblí agus chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le caighdeáin, trí úsáid a bhaint as líonraí agus tacaíochtaí dea-chleachtais maidir le hoiliúint agus treoir.
 • Iniúchadh méadaithe ar úsáid na gceadúnas earcaíochta i dtéarmaí “ord sa mhargadh”, cuir chuige a glacadh i leith earcaíochta, agus an úsáid is fearr a bhaintear as cistí poiblí (i gcomhar le RCPA/an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, b’fhéidir).
 • Bogadh chuig sainriachtanais earcaíochta na gcliant agus na n-iarrthóirí, agus a chinntiú go gceadaíonn na Cóid dó seo, ó fheachtais de chineál speisialaithe agus de chineál ginearálta. Chun dul i ngleic le rannpháirtíocht mhéadaithe le hiarrthóirí ionchasacha ar róil shonracha chun ionchais a chomhlíonadh bunaithe ar an margadh earcaíochta seachtrach, tá gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar earcaíocht SP agus an bhfuil gá le haon athruithe chun freagairt don mhargadh níos leithne.
 • Idirchaidreamh leis an RCPA maidir le hathruithe reachtaíochta féideartha a theastaíonn chun na réimsí a aithníodh thuas a léiriú agus maidir le tionscnaimh a bhaineann le CE&C.
 • Tacú le cur chuige comhsheasmhach agus cuimsitheach chun CE&C a chur chun cinn ar fud an SP agus teagmháil a dhéanamh le RCPA & CSP maidir le bacainní féideartha.

Saincheisteanna Eile

Gach Oifig

 • Seirbhísí poiblí a choinneáil ar ardchaighdeán agus seiceálacha cáilíochta gnáthaimh chun a chinntiú go gcoimeádtar caighdeáin agus go ndírítear ar chearta lárnach an duine.
 • Seirbhísí a chur chun tosaigh tríd an suíomh gréasáin agus foirmeacha gréasáin ar líne mar gheall ar chianoibriú agus tosaíocht a thabhairt do sheirbhísí digiteacha.
 • Ba cheart go mbeadh próisis laistigh den cheamara chun cabhrú le trédhearcacht. D'ordaigh na cúirteanna a leithéid ar an gcaidreamh san ionad oibre. Cabhróidh próiseas den sórt sin le trédhearcacht agus cuntasacht.

Oifig Ombudsman

 • Ní chuireann an chuid is mó de shainmhínithe reachtúla nó de chreataí scóipeála cosc ​​ar ghearáin roimhe seo a chur isteach nó ar ghearáin a scrúdaigh páirtithe eile cheana féin a chur isteach. D’fhéadfaí smaoineamh ar choincheap urbhac chun cosc ​​a chur ar ghearáin a bhí dúnta cheana féin ag an gcomhlacht poiblí nó ag tríú páirtí eile a chur isteach. Fadhb athfhillteach do chomhlachtaí poiblí is ea athscrúdú a dhéanamh ar ábhair imní dúnta.
 • Ba cheart go scrúdódh OAO rochtain ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta go háirithe laistigh de shuíomhanna cúraim phríomhúil, lena n-áirítear tithe altranais. Ní mór moltaí ó Thuarascáil an Phainéil Saineolaithe ar Thithe Altranais COVID-19 a bhreithniú. Rud atá ábhartha go háirithe ná moladh 15.5 den tuarascáil (maidir le hincháilitheacht iomlán cárta leighis).
 • Ba cheart treoir fheabhsaithe a sholáthar do chónaitheoirí tithe altranais, do chuairteoirí agus do sholáthraithe chun a áirithiú go dtuigtear go soiléir ról an OAO. Ba cheart go nglacfadh an teach altranais eolas faoin nós imeachta gearán faoi na Rialacháin Cúraim agus Leasa, lena chinntiú go leantar na céimeanna cuí nuair a thagann ceisteanna imní chun cinn agus go ndéantar teagmháil le OAO ag an gcéim chuí.
 • Cur chuige comhsheasmhach a chinntiú maidir le gearáin a bhaineann go sonrach leis an Lucht Siúil a chuirtear faoi bhráid an OAO.
 • Tá na critéir maidir le “síothlú na meicníochtaí achomhairc áitiúla go léir”, ró-throm nuair is léir teipeanna córasacha, go háirithe ar fud sheachadadh na nÚdarás Áitiúil de chóiríocht don Lucht Siúil.
 • Bíonn teorainneacha ag go leor cliant de chuid na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh (SFS) ar cosúil go bhfuil siad ina gcuid bhunúsach de chóras sochar casta.
 • Léiríonn go leor de na fiosrúcháin a ndéileálann foireann an SFS leo ar bhonn laethúil neamhéifeachtúlachtaí riaracháin amhail dúbailt líonadh foirmeacha; an fhaisnéis chéanna a lorgaítear arís agus arís eile, úsáid raon tástálacha acmhainne éagsúla; eolas neamhleor agus doiléir faoi chinntí; moilleanna ar iarratais, ar athbhreithniú nó ar achomhairc; easpa neamhspleáchais agus neamhchlaontachta braite; droch-chaighdeán seirbhíse do chustaiméirí; agus droch-chleachtais chumarsáide. Tá gá le cleachtais níos fearr maidir le cinntí a chur in iúl d'iarratasóirí agus d'iarratasóirí ionchasacha agus tá gá le táscaire níos soiléire ar an scéim ábhartha, ar íocaíochtaí agus ar mheicníochtaí gearáin agus achomhairc.
 • Tá fadhb ag baint leis an bpróiseas iarratais ar líne do chliaint a bhfuil teorainneacha leathanbhanda acu, fadhbanna TFC agus inacmhainneacht agus litearthacht ríomhaireachta theoranta (más ann dóibh) agus freisin dóibh siúd a bhfuil drochscileanna Béarla agus litearthachta acu. Agus rochtain ar líne á dhearadh agus á seachadadh, ní mór do sheirbhísí poiblí a bheith eolach ar dhaoine a mbeidh cainéil dhigiteacha chuidithe de dhíth orthu i gcónaí lena n-áirítear cóip chrua foirmeacha iarratais shochair agus tacaíochtaí saincheaptha do chustaiméirí.
 • Tá deacrachtaí do chliaint agus d’fhoireann CIS níos measa i go leor cásanna mar gheall ar nádúr na tacaíochta custaiméara atá ar fáil ó roinnt seirbhísí poiblí. Ní thaispeántar rogha líne chabhrach gutháin go forleathan nó go príomha ar leathanaigh ghréasáin agus is minic go mbíonn teorainn le tacaíocht ríomhphoist.
 • Léiríonn aiseolas ó sheirbhísí go bhfuil gá le feabhsuithe i soláthar faisnéise spriocdhírithe; cumarsáid fhreagrach le húsáideoirí seirbhíse; trédhearcacht níos fearr; cinnteoireacht níos fearr ar an gcéad dul síos; agus dóthain acmhainní a chur ar fáil do sheirbhísí poiblí agus oiliúint a chur ar bhaill foirne maidir le seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar agus faisnéis a sholáthar.
 • Tá aiseolas comhsheasmhach faighte ag BFS maidir leis na dúshláin shuntasacha atá roimh dhaoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta maidir le tacaíochtaí a fháil chun cónaí sa bhaile (nó aistriú ó fanacht san ospidéal go dtí filleadh abhaile). Áirítear leis seo seirbhísí pobalbhunaithe FSS agus deontais Údaráis Áitiúla le haghaidh oiriúnuithe tithíochta. Is féidir le dúshláin dá leithéid daoine scothaosta (agus roinnt daoine óga faoi mhíchumas) a bhrú chun rochtain a fháil ar chúram fadtéarmach tí altranais.
 • Maidir le costais soghluaisteachta do dhaoine faoi mhíchumas, leanann aiseolas ar aghaidh ag tabhairt le fios go bhfuil bearna cruthaithe d’iarratasóirí nua nuair a baineadh an Liúntas Soghluaisteachta (agus an Deontas Mótariompair) in 2013.
 • Cé go bhfuil roinnt struchtúir achomharc ag feidhmiú mar aonáin ar leith, tá siad laistigh de théarmaí tagartha a máthair-ranna in ainneoin gur chuir na ranna seo nó a ngníomhaireachtaí cinntí seirbhíse achomharc ar fáil. Ba cheart modhanna éifeachtacha soláimhsithe chun aghaidh a thabhairt ar ghearáin agus achomhairc a chur ar bhonn fónta laistigh de gach eagraíocht seirbhíse poiblí.
 • Ba chóir go mbeadh fócas láidir sa straitéis nua ar threochtaí ar leith a aithint agus a thabhairt le chéile laistigh den phróiseas gearán a thagann isteach san Oifig agus aon saincheisteanna córasacha bunúsacha a thagann chun cinn a aithint.

Ombudsman & OCF

 • Ba mhór an buntáiste é líne cumarsáide níos láidre a bheith ann le hÚdaráis Áitiúla. Sampla a d’fhéadfadh a bheith ann ná comhdháil bhliantúil leis na hÚdaráis Áitiúla ionas go mbeadh tuiscint shoiléir ag an dá struchtúr ar phróisis Oifig an Ombudsman, OCF agus próisis na nÚA.

OCF

 • Tá forfheidhmiú an nochta trí Logaí Nochta SF in easnamh, mar is minic a fhoilsíonn oifigigh SF na logaí fada i riaráiste (go ráithiúil go minic i riaráiste) agus i bhfoirm achomair gan an bunchóipeáil iomlán nó na doiciméid iarbhír a nochtar a nochtadh.

Aguisín 1 – Daoine/Eagraíochtaí a sholáthraíonn aighneacht

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
 • Grúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta
 • Gary Kearney (Duine Aonair)
 • Olivia Shiel (Duine Aonair)
 • Comhairle Cathrach na Gaillimhe
 • An tÚdarás um Ard-Oideachas
 • Tusla
 • Tithe Altranais Éireann
 • Comhairle Contae Chorcaí
 • An Roinn Oideachais
 • Seirbhís Phríosúin na hÉireann
 • An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
 • Comhairle Contae Chiarraí
 • An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
 • Ashley Glover (Duine Aonair)
 • Michelle Strauss (Duine Aonair)
 • Caroline Joyce (Duine Aonair)
 • Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann
 • Cumann Tomhaltóirí na hÉireann
 • An Bord Faisnéise do Shaoránaigh