Public Sector Duty Action Plan 2022 - 2025

Cuspóir Tasc Freagrach Gníomhartha Molta
Ionad oibre inrochtana 1)     Cinntigh go bhfuil an fhoireann ar an eolas go hiomlán faoi ghnéithe inrochtana ár nOifige nua. Seirbhísí Corparáideacha / QSEC / Oifigeach Idirchaidrimh Míchumais Foilsigh agus coinnigh suas chun dáta faisnéis ar an inlíon maidir le:
      Lúb éisteachta
      Leithris do dhaoine faoi mhíchumas
    Oifigeach rochtana agus oifigeach idirchaidrimh míchumais Teicneolaíochtaí cúnta ar fáil
      Measúnuithe riachtanas ar fáil
  2)     Cinntigh go bhfuil a fhios ag an bhfoireann ábhartha conas an lúb éisteachta agus suíomh na leithreas do dhaoine faoi mhíchumas a úsáid. Oifigeach rochtana agus oifigeach idirchaidrimh míchumais  
      Eolas/oiliúint curtha ar fáil don fhoireann fáilteachas agus d’fhoireann eile de réir mar is gá.
  3)     Seirbhísí cuí d’úsáid Theanga Chomharthaíochta na hÉireann a chur ar fáil agus a chur chun cinn.    
      Seirbhísí aistriúcháin TCE cuí a aithint is féidir a úsáid nuair is gá
      Scópáil seirbhísí breise TCE atá ar fáil (aip ateangaireachta ar éileamh)
      Beartais agus nósanna imeachta inmheánacha a dhréachtú le húsáid TCE san oifig
      Eolas a fhoilsiú ar shuímh ghréasáin faoin gcaoi ar féidir leis an bpobal leas a bhaint as seirbhísí TCE agus oiliúint a chur ar bhaill foirne de réir mar is cuí
Cumarsáid inrochtana 4)    Ag baint úsáide as aiseolas ó athbhreithniú an Údaráis Náisiúnta Míchumais (UNM) ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman, nuashonraigh an suíomh Gréasáin le go mbeidh sé níos inrochtana d’úsáideoirí. Oifigeach Rochtana agus QSEC An suíomh gréasáin a nuashonrú chun leibhéal ard inrochtaineachta a chinntiú de réir mholtaí an UNM.
  5)    Gníomh den chineál céanna a dhéanamh maidir le láithreáin ghréasáin eile na hOifige, tar éis athbhreithniú reachtúil a dhéanamh ar na suíomhanna gréasáin sin in am trátha.    
  6)    De réir roinn 27 den Acht um Míchumas 2005 a chinntiú go gcuirtear inrochtaineacht san áireamh mar chuid de nósanna imeachta soláthair oifige    
  7)    Dul i gcomhairle le raon úsáideoirí seirbhíse maidir le hinrochtaineacht cumarsáide agus for-rochtana.    
      Meabhrúchán don fhoireann maidir le riachtanais S27 agus iad sin a áireamh i dtreoirlínte soláthair oifige
    Oifigeach Rochtana / Oifigeach Soláthair  
      Suirbhé gan ainm ar úsáideoirí seirbhíse
    QSEC  
For-rochtain inrochtana 8)    For-rochtain OCF a fhorbairt QSEC agus OCF Déan teagmháil le gearáinaí ar ríomhphost le fiafraí díobh an bhféadfaidís suirbhé gairid gan ainm a chomhlánú.
      Rannpháirtíocht níos mó le IES maidir lena gcuid staitisticí/eolas féin
  9)    Gníomhartha a shainaithint a d’fhéadfadh cabhrú le hearnálacha den phobal a aithint nach bhféadfadh Oifig an Ombudsman a bheith ag baint amach QSEC Eolas a bhailiú ónár bhfoireann féin ar na hearnálacha atáimid/nach bhfuilimid ag baint amach
      Smaoinigh ar an bhféidearthacht cuideachta ghairmiúil taighde margaidh a fhostú chun anailís níos doimhne a dhéanamh orthu siúd ar a bhfuilimid agus nach bhfuilimid ag baint amach.
      Bealaí eile a aithint chun for-rochtain a fhógairt chun teacht ar lucht féachana níos leithne (m.sh. ceardlanna Ombudsman le heagraíochtaí neamhrialtasacha a oibríonn le pobail imeallaithe)
    QSEC  
Cinntí a thugann meas ar chearta daonna agus ar chomhionannas 10) Peirspictíocht chearta an duine a chur i bhfeidhm ar chásanna agus dualgas na hearnála poiblí a chur chun cinn mar chuid den dea-riarachán poiblí An bhainistíocht shinsearach / Ombudsman / Coiste PSD / Fochoiste Fochoiste den Choiste PSD a bhunú chun na saincheisteanna a scrúdú.
      Treoir agus oiliúint a fhorbairt d’fhoireann Ombudsman maidir le gearáin a scrúdú le lionsa cearta daonna
Ionad oibre a bhfuil meas aige ar chearta daonna agus ar chomhionannas 11)     Athbhreithniú agus sainmhíniú breise a dhéanamh ar ról an Oifigigh CEC san Oifig. Oifigeach Comhionannais agus Ilchineálachta/ AD /Coiste PSD Ról CEC in oifigí eile a scrúdú; ról a chomhaontú leis an gCoiste PSD/AD
    AD / Coiste PSD   
  12)     Oiliúint chearta an duine a nuashonrú don fhoireann ar fad   Foireann uile na hoifige le modúl oiliúna PSD athbhreithnithe an CECDC a chríochnú trí One Learning
      Sraith imeachtaí ‘lóin agus foghlama’ a chur le chéile don fhoireann ar raon de thopaicí a bhaineann le cearta daonna agus comhionannas
      Aiseolas ón bhfoireann maidir le taithí na mac léinn ar chlár na hidirbhliana.
      Smaoinigh ar fhor-rochtain chuig scoileanna Deis chun páirt a ghlacadh i gclár na hIdirbhliana
  13)     Beartas agus clár na hidirbhliana a athbhreithniú agus a nuashonrú   Smaoinigh ar chomhpháirtíocht le clár intéirneachta DoI chun taithí oibre a éascú do bhaill an Lucht Siúil / Romach
    AD/ Coiste PSD  
      Smaoinigh ar shocrúcháin oibre/intéirneachtaí do phobail mhionlaigh eile
      Smaoinigh ar rannpháirtíocht sa chlár WAM a athnuachan
      Smaoinigh ar rannpháirtíocht i gclár OWL an Oireachtais
  14)     Intéirneacht agus deiseanna oibre eile a aithint i dtreo ionad oibre níos éagsúla    
      Smaoinigh ar shuirbhé ar líne gan ainm ar an bhfoireann.
    AD/ Coiste PSD  
  15)     Iniúchadh a dhéanamh ar éagsúlacht reatha fhoireann na hOifige.    
    AD/ Coiste PSD  
Folláine san ionad oibre Tacaíocht leantach a shocrú don fhoireann a dhéileálann le custaiméirí ciaptha agus féinmharfach AD Cuir oiliúint ar fáil do “oifigigh treorach” ainmnithe.
  Coistí Sláinte & Folláine agus Sóisialta a athbhunú    
      Comhaltaí a lorg don dá choiste
  A chinntiú go bhfuil baill foirne reatha agus nua ar an eolas faoin Ráiteas um Chosaint Leanaí Feidhmeannach / AD  
    AD