Measúnú ar Dhualgas na hEarnála Poiblí 2022 - 2025

Réamhrá

Oifig neamhghnách í ár nOifig, a chuimsíonn seacht bhfeidhm reachtúla éagsúla. Roinnimid spás oifige, foireann agus córais TFC, tacaíocht dlí & AD chomh maith le foireann soláthair agus airgeadais. Tagraíonn “An Oifig” le chéile do na comhlachtaí reachtúla aonair a liostaítear thíos.

 • Oifig an Ombudsman [OAO];
 • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí [CCOP];
 • Oifig an Choimisinéara Faisnéise [OCF];
 • Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ​​[OCFC];
 • An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí [CCSP]
 • An Coimisiún Reifrinn aon uair a bhunaítear é [CoimReif]
 • An Coimisiún um Nochtadh Cosanta (nuair a bunaíodh é) [CNC]

Is é cuspóir an nóta seo ár n-athmheasúnú ar thiomantais Dhualgas Earnála Poiblí (DEP) na hOifige a leagan amach. Agus an t-athmheasúnú seo á dhéanamh agus á dhoiciméadú againn rinneamar measúnú ar a bhfuil déanta go dtí seo agus ar a bhfuil fós le déanamh ó phleananna gníomhaíochta DEP roimhe seo agus tá réimsí nua aitheanta againn inar féidir saincheisteanna cearta daonna agus comhionannais a fheabhsú tuilleadh. Léirítear é seo san athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta 2022-2025.

Cúlra

Bhunaigh an Oifig Grúpa Oibre DEP (GO) in 2018 chun measúnú a dhéanamh ar na saincheisteanna cearta daonna agus comhionannais a thagann chun cinn maidir le feidhmeanna na gcúig chomhlacht reachtúla (na huaire) sin, chomh maith lenár bhfeidhmeanna corparáideacha mar fhostóir agus cheannaitheoir earraí agus seirbhísí. Bunaíodh Coiste DEP ag tarraingt ar ghrúpa éagsúil daoine ó na feidhmeanna reachtúla éagsúla. D’fhorbair an Coiste plean gníomhaíochta tosaigh, a d’fhaomh MAC (Deireadh Fómhair 2018) agus a ionchorpraíodh i ráiteas straitéise na hOifige do 2019-2021.

Mar gheall ar athruithe foirne, brúnna oibre agus fócas ar ghníomhaíochtaí lárnacha le linn COVID-19 agus tromlach na foirne ag obair ón mbaile, tháinig Coiste DEP na hOifige le chéile go hannamh le linn 2020/2021. Rinneadh an Coiste a athnuachan i Ráithe 1, 2022 chun cur leis an obair atá ar siúl cheana féin chun Cearta Daonna, Comhionannas agus Éagsúlacht a chur chun cinn san Oifig.

Ár (Ath)-Mheasúnú

Cuireann Alt 42(2) den Acht um Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 oibleagáid ar ár nOifig mar Chomhlacht Earnála Poiblí (DEP) i measc nithe eile:

 1. Déan measúnú - leagtar amach inár bplean straitéiseach measúnú ar na saincheisteanna cearta daonna agus comhionannais a chreideann sé a bheith ábhartha d’fheidhmeanna agus cuspóirí an chomhlachta;
 2. Aghaidh a thabhairt - leagtar amach inár bplean straitéiseach na beartais, na pleananna agus na gníomhartha atá i bhfeidhm nó atá beartaithe a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin; agus
 3. Tuarascáil - tuairisc a thabhairt ar fhorbairtí agus ar ghnóthachtálacha inár dtuarascáil bhliantúil.

Agus athmheasúnú á dhéanamh againn ar ár nDualgas Earnála Poiblí, tá na gníomhartha seo a leanas curtha i gcrích againn:

 • Measúnú criticiúil ar phlean gníomhaíochta 2019-2021 na hOifige ag sainaithint cad iad na gníomhartha ábhartha atá fós le cur i gcrích;
 • Ag féachaint d’fhorbairtí ón bPlean Straitéiseach deireanach ((2019-2021) m.sh. suíomh nua na hOifige [an 16 Nollaig 2019]); ar feitheamh bunú Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta mar chuid dár nOifig; agus forbairtí ar reachtaíocht chearta an duine, comhionannais agus éagsúlachta ónár ndeireadh tá roinnt gníomhartha nua aitheanta againn le cur san áireamh sa chéad phlean eile;
 • Mar chuid d’fhorbairt ár bplean straitéiseach 2025, reáchtáil an Oifig sraith ceardlann idirghníomhach leis an bhfoireann ar fad chun a aithint cad a bhí ag éirí go maith leis an Oifig, réimsí feabhsúcháin, bearnaí srl. lena n-áirítear maidir le cearta daonna agus saincheisteanna comhionannais. Mar chuid d’fhorbairt Ráiteas Straitéise 2025 rinneamar próiseas comhairliúcháin seachtrach lenár bpáirtithe leasmhara;
 • Bhuaileamar le Ceannaire ár nAonad Seirbhísí Corparáideacha chun aon ghníomhartha a d'fhéadfaimis (mar 1 de roinnt tionóntaí i bhfoirgneamh faoi úinéireacht tráchtála) a dhéanamh le réasún chun inrochtaineacht ár dtimpeallachta tógtha a fheabhsú tuilleadh;
 • Bhuaileamar lenár nAonad Cumarsáide chun aon ghníomhartha a d’fhéadfaimis le réasún a dhéanamh chun earnálacha den phobal a aithint nach bhfuilimid ag baint amach leo;
 • Bhuaileamar le CECDC chun ár nDualgas DEP a phlé agus conas a d’fhéadfaimis é a chomhlíonadh.

Ár bPlean Gníomhaíochta 2025

Tá cuid de na gníomhartha is casta a aithníodh mar chuid den Phlean Gníomhaíochta deiridh á dtabhairt ar aghaidh chuig ár bPlean Gníomhaíochta 2025. Príomhchuspóir dár bPlean Gníomhaíochta 2025 is ea cur chuige bunaithe ar chearta an duine a thabhairt isteach in obair láimhseála gearán Oifig an Ombudsman. Tá Fochoiste DEP tiomnaithe bunaithe chun scrúdú a dhéanamh ar conas a d’fhéadfaí cur chuige cearta daonna a thabhairt isteach agus chun Lámhleabhar um Chearta an Duine agus oiliúint a fhorbairt d’oibrithe cásanna leithleacha Oifig an Ombudsman.

Tá ár bPlean Gníomhaíochta curtha faoi bhráid Fhoireann Ardbhainistíochta na hOifige agus tá sé ionchorpraithe i Ráiteas Straitéise na hOifige 2022 - 2025. Buailfimid le chéile go rialta chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn ar na gníomhartha a sainaithníodh agus tabharfaimid tuairisc air sin i ngach ceann de Thuarascáil Bhliantúil na hOifige.

Tabhair cuairt ar ár bPlean Gníomhaíochta