Straitéis

Leagtar amach príomhchuspóirí straitéiseacha na hoifige inár Plean Straitéiseach. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Plean Straitéiseach 2019 - 2021 (PDF)

Rialachas corparáideach

Baineann rialachas corparáideach leis na córais, na prionsabail agus na próisis lena rialaítear eagraíochtaí.

Tá prionsabail an rialachais chorparáidigh bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú le:

  • hionracas agus cothroime
  • trédhearcacht
  • gach nochtadh riachtanach
  • géilleadh don dlí

Le rialachas maith, cabhraítear le bainistíocht éifeachtúil, éifeachtach.

Creatchlár maidir le Rialachas Corparáideach (PDF)

Nochtaí Cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 cosaintí ar fáil d'oibrithe a chuireann ábhair imní dlisteanacha in iúl maidir le héagóir a tharla nó éagóir a d'fhéadfadh a bheith tarlaithe san áit oibre. D'fhorbair an Oifig nósanna imeachta i gcomhréir leis an Acht 2014 nósanna imeachta a d'fhaomh an Fhoireann Bainistíochta. Tugtar eolas faoin méid seo a leanas sna nósanna imeachta:

  • conas is féidir le baill foirne nochtaí cosanta a dhéanamh
  • cad a tharlóidh tar éis nochtadh cosanta a dhéanamh
  • cad a dhéanfaidh an Oifig chun an nochtóir a chosaint

Aithníonn an Oifig an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go mothaíonn baill foirne go dtacaítear leo san áit oibre. Tacaíonn an próiseas le tiomantas na hOifige do chinntiú go spreagann agus go n-éascaíonn a chultúr agus timpeallacht oibre baill foirne 'labhairt amach' faoi aon cheist a chuireann isteach ar chumas na hOifige a dhualgais a chur chun críche.

Éilítear le hAlt 22 den Acht 2014 go n-ullmhóidh gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil agus go bhfoilseoidh siad í maidir leis na nochtaí cosanta a fhaightear faoi fhorálacha an Achta sin. Léirítear cúrsaí maidir leis sin sa tábla thíos:

Bliain Nochtaí Cosanta a Fuarthas
2016 Nialas
2017 Nialas
2018 Nialas
2019 Nialas
2020 Nialas