Straitéis 2022-2025

Leagtar amach príomhchuspóirí straitéiseacha na hoifige inár Plean Straitéiseach. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Plean Straitéiseach 2022 - 2025

Rialachas corparáideach

Baineann rialachas corparáideach leis na córais, na prionsabail agus na próisis lena rialaítear eagraíochtaí.

Tá prionsabail an rialachais chorparáidigh bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú le:

 • hionracas agus cothroime
 • trédhearcacht
 • gach nochtadh riachtanach
 • géilleadh don dlí

Le rialachas maith, cabhraítear le bainistíocht éifeachtúil, éifeachtach.

Creatchlár maidir le Rialachas Corparáideach (PDF)

Nochtaí Cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 cosaintí ar fáil d'oibrithe a chuireann ábhair imní dlisteanacha in iúl maidir le héagóir a tharla nó éagóir a d'fhéadfadh a bheith tarlaithe san áit oibre. D'fhorbair an Oifig nósanna imeachta i gcomhréir leis an Acht 2014 nósanna imeachta a d'fhaomh an Fhoireann Bainistíochta. Tugtar eolas faoin méid seo a leanas sna nósanna imeachta:

 • conas is féidir le baill foirne nochtaí cosanta a dhéanamh
 • cad a tharlóidh tar éis nochtadh cosanta a dhéanamh
 • cad a dhéanfaidh an Oifig chun an nochtóir a chosaint

Aithníonn an Oifig an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go mothaíonn baill foirne go dtacaítear leo san áit oibre. Tacaíonn an próiseas le tiomantas na hOifige do chinntiú go spreagann agus go n-éascaíonn a chultúr agus timpeallacht oibre baill foirne 'labhairt amach' faoi aon cheist a chuireann isteach ar chumas na hOifige a dhualgais a chur chun críche.

Éilítear le hAlt 22 den Acht 2014 go n-ullmhóidh gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil agus go bhfoilseoidh siad í maidir leis na nochtaí cosanta a fhaightear faoi fhorálacha an Achta sin. Léirítear cúrsaí maidir leis sin sa tábla thíos:

Bliain Nochtaí Cosanta a Fuarthas
2016 Nialas
2017 Nialas
2018 Nialas
2019 Nialas
2020 Nialas
2021 Nialas

Ballraíocht eagraíochtaí

Tá an tOmbudsman ina bhall dInstitiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman agus Cumann na nOmbudsman.

‘Foireann Glas’ Ár n-Oifig

Bunaíodh Foireann Glas san Oifig in 2020 ar a raibh saorálaithe díograiseacha. Is iad príomhaidhmeanna na Foirne Glas bearta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt isteach san Oifig i réimsí an fhuinnimh, na dramhaíola, an iompair agus an uisce, chomh maith le cáilíocht na timpeallachta oibre a fheabhsú. Chuir an Fhoireann Ghlas tús le sraith clár feasachta míosúil téamaí chun cabhrú le baill foirne cinntí atá níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil a dhéanamh san obair agus sa bhaile. I measc na mbeart a rinne an Oifig tá:

 • monatóireacht ar úsáid fuinnimh agus cáilíocht aeir san Oifig
 • cupáin choimeád a sholáthar don fhoireann
 • líon na taisceadáin a mhéadú chun athrú ar nósanna comaitéireachta a spreagadh
 • cláir feasachta dramhaíola agus athchúrsála
 • sconnaí uisce óil scagtha a sholáthar in ionad uisce i mbuidéil
 • ríomhairí glúine níos tíosaí ar fhuinneamh a chur in ionad ríomhairí deisce.

Déanfaidh an Fhoireann Ghlas, le tacaíocht na bainistíochta sinsearaí, a dícheall tuilleadh tionscnamh a thabhairt isteach a chuirfidh inbhuanaitheacht chomhshaoil chun cinn do dhaoine aonair agus don eagraíocht araon.

Plean Gnímh don Aeráid 2019