Tá beartais agus straitéisí curtha i bhfeidhm ag Oifig an Ombudsman chun a ceanglais féin mar chomhlacht poiblí faoin Acht um Míchumas 2005 a shásamh.

Is é an tOmbudsman an Coimisinéir Faisnéise freisin agus is ball é den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Roinneann Oifig an Ombudsman oifigí le hOifig an Choimisinéara Faisnéise agus leis an gCoimisiún um Chaighdeáin.  Sa chuid seo den suíomh gréasáin, cuimsítear Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus an Coimisiún um Chaighdeáin i dtagairtí don "eagraíocht".

Faoin Acht um Míchumas 2005, tá ról sonrach ag an Ombudsman gearáin faoi chomhlachtaí poiblí agus eile faoi chuid 3 den Acht um Míchumas a fhiosrú. Tá sonraí maidir le ról an Ombudsman faoin Acht um Míchumas le fáil sa chuid den suíomh gréasáin seo faoin Acht um Míchumas.

Ceanglais ar an eagraíocht faoin Acht um Míchumas 2005

Mar chomhlacht poiblí, ní mór don eagraíocht cloí le hAilt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas 2005.
Caithfidh an eagraíocht a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar limistéir dá foirgneamh/foirgnimh atá ar oscailt don phobal.

Ní mór don eagraíocht a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar a seirbhísí príomhshrutha poiblí a mhéid is indéanta agus is cuí. Más gá, caithfidh an eagraíocht cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar a seirbhísí. Ní mór go mbeadh duine leis na scileanna riachtanacha san eagraíocht chun an comhlacht poiblí a chomhairliú faoi inrochtaineacht, más cuí.

Caithfidh an eagraíocht Oifigeach Rochtana a cheapadh chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar a cuid seirbhísí.

Caithfidh an eagraíocht a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar earraí nó seirbhísí a cheannaíonn an eagraíocht.

Ní mór don eagraíocht a chinntiú freisin go gcuirtear eolas ar fáil i bhformáid inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

  • Ráiteas inrochtaineachta suímh ghréasáin
  • Riachtanais inrochtaineachta a áireamh mar chuid de nósanna imeachta soláthair 
  • Gearán a dhéanamh maidir le teip na heagraíochta seo cloí leis an Acht um Míchumas 2005
  • Tionscnaimh inrochtaineachta Oifig an Ombudsman
  • Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana le ríomhphost chuig accessofficer@ombudsman.ie