An jab atá againn ná gearáin ó bhaill an phobail, a chreideann gur caitheadh go míchothrom leo ag soláthraithe seirbhíse áirithe, a scrúdú.

Scrúdaíonn an tOmbudsman comhlachtaí poiblí ar theip orthu foirgnimh inrochtana, seirbhísí agus eolas a chur ar fáil freisin, mar a cheanglaítear faoi Chuid 3 den Acht um Míchumas 2005.

Cuirimid seirbhís phoiblí shaor ar fáil atá oscailte agus cuntasach. Scrúdaímid gearáin ar bhealach cothrom, neamhspleách agus neamhchlaonta.

Ár bhfoireann

In éineacht leis an Ombudsman agus leis an Ard-Stiúrthóir, tá foirne againn a bhfuil beirt imscrúdaitheoirí sinsearacha i gceannas orthu. Faighimid tacaíocht bhreise ónár seirbhísí roinnte, lena n-áirítear bainistíocht acmhainní daonna, airgeadas, cumarsáid, agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.

Foireann bhainistíochta shinsearaí

Ombudsman Ger Deering
Ard-Stiúrthóir Elaine Cassidy
Imscrúdaitheoirí Sinsearacha  
Aonad Luath-Réitigh

Jennifer Hanrahan

Aonad Scrúdaithe

Jennifer Hanrahan

Tom Morgan

Seirbhísí Roinnte Liam Duffy
Ceann Cáilíochta, Rannpháirteachais le Páirtithe Leasmhara agus Cumarsáide David Nutley

Ombudsman

Cheap an tUachtarán Michael D. Higgins Ger Deering ina Ombudsman agus ina Choimisinéir Faisnéise d’Éirinn i mí Eanáir 2022.

Tá roinnt comhlachtaí poiblí bunaithe agus á stiúradh ag Ger agus tá an-taithí aige ar chearta tomhaltóirí agus fostaíochta.

Ceapadh é ina Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais in 2015 agus ina Ombudsman um Pinsin in 2016. Rinneadh Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean de nuair a cumasaíodh an dá oifig in 2018. Sa ról seo bhí sé i gceannas ar chlár athraithe suntasach as a dtáinig i bhfad níos mó gearán in aghaidh soláthraithe seirbhísí airgeadais á réiteach trí idirghabháil.

Ba é Ger an chéad Choimisinéir um Rialáil Tacsaithe, áit ar thug sé isteach raon leasuithe ar an tionscal. Bhí sé ina Stiúrthóir bunaithe ar an Údarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta (NERA) áit ar chuir sé comhlíonadh cearta fostaíochta chun cinn agus áit a bhfuair sé cúiteamh d’fhostaithe ar diúltaíodh a gcuid teidlíochtaí reachtúla íosta.

Bhí príomhról ag Ger i gceannas ar an gClár Athchóirithe um Chaidreamh san Áit Oibre a chruthaigh seirbhís náisiúnta caidrimh san ionad oibre dhá leibhéal atá dírithe ar an úsáideoir a tháinig in ionad na gcúig chomhlacht a bhí ann roimhe sin.

Tá taithí fhairsing aige ag obair ar fud an rialtais áitiúil, na forbartha pobail, na státseirbhíse agus na hearnála príobháidí.

Ard-Stiúrthóir

D’oibrigh Elaine Cassidy i ról bainistíochta idirnáisiúnta san earnáil TF ilnáisiúnta ar feadh 15 bliana sula ndeachaigh sí isteach sa tseirbhís phoiblí sa bhliain 2008 mar Cheann Stádas Chomhionann agus mar Cheann Idirghabhála sa Bhinse Comhionannais.

Ina dhiaidh sin, chuaigh Elaine isteach sa Roinn Fiontar, Post agus Fostaíochta chun maoirseacht a dhéanamh ar achtú agus tosú Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ionstraimí reachtúla gaolmhara.  Ceapadh í mar Leas-Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean in Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, atá mar chuid den chreat cosanta tomhaltóirí in Éirinn.

Tá céim Máistreachta i mBeartas Poiblí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag Elaine. Chomh maith leis sin, chuir sí Scrúduithe FE1 de chuid Dhlí-Chumann na hÉireann i gcrích agus tá sí ina Breithneoir cáilithe, ina hIdirghabhálaí deimhnithe agus ina ball d’Institiúid Idirghabhálaithe na hÉireann. Anuas air sin, sealbhaíonn sí céim LLB sa Dlí ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus céim BA i Margaíocht Idirnáisiúnta agus Teangacha ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.