Thosaigh an chéad Ombudsman, Michael Mills nach maireann, san oifig sa bhliain 1984. Bhí sé ina Ombudsman go dtí 1994 nuair a ceapadh Kevin Murphy, nach maireann, ina Ombudsman. Tháinig Emily O'Reilly i gcomharbacht ar Kevin i mí an Mheithimh 2003. D'fhan sí san oifig go dtí 2013.

Níl an focal ombudsman dírithe ar inscne. Is focal Sualainnise é a chiallaíonn 'gníomhaire' nó 'ionadaí' na ndaoine. Scrúdaíonn ombudsman gearáin ó bhaill den phobal a cheapann gur caitheadh go míchothrom leo ag eagraíochtaí áirithe. Tá an oifig neamhchlaonta agus neamhspleách. Má fhaigheann ombudsman go bhfuil gearán bailí, glacfaidh sé/sí bearta chun gníomh nó cúiteamh a fháil don duine a rinne an gearán.

Tá an-chuid cineálacha difriúla ombudsman ann. Scrúdaíonn cuid acu gearáin faoin rialtas agus scrúdaíonn cuid eile acu gearáin faoi thionscail áirithe, mar shampla bainc agus cuideachtaí árachais.

Cheap Rí na Sualainne an chéad ombudsman in 1809 chun gearáin in aghaidh airí an rí a scrúdú. Níor tugadh aird ghinearálta ar ombudsman mar nóisean i dtíortha lasmuigh de Chríoch Lochlann go dtí gur bunaíodh oifig ombudsman sa Danmhairg sa bhliain 1954. In 1962, ba é an Nua-Shéalainn - tír le córas riaracháin atá cosúil le córas na hÉireann - an chéad tír ina labhraítear Béarla chun ombudsman a cheapadh. Rinne an Ríocht Aontaithe amhlaidh ina dhiaidh sin le ceapachán coimisinéara parlaiminte um riarachán in 1967. Ceapadh coimisinéir ar leith le haghaidh Tuaisceart Éireann in 1969.

Tá borradh as cuimse feicthe ar an institiúid le 30 bliain anuas ar fud an domhain agus tá tuairim is 120 oifig ombudsman ann anois ar domhan.

 

Peter Tyndall (2013-2021)

Bhí Peter Tyndall ina Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise d'Éirinn ó 2013 go 2021.

Is as Baile Átha Cliath do Peter agus ba é Ombudsman Seirbhísí Poiblí é sa Bhreatain Bheag. Ba Phríomh-Fheidhmeannach é ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus Ceann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige. D'oibrigh Peter i bpoist shinsearacha éagsúla maidir le tithíocht agus cúram sóisialta. Go háirithe, d'fhorbair sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta do dhaoine faoi mhíchumas intleachta.

Emily O'Reilly (2003-2013)

Bhí Emily O'Reilly ina Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise d'Éirinn ó 2003 go 2013 nuair a toghadh í mar Ombudsman Eorpach ag Parlaimint na hEorpa.

I mBealtaine na bliana 2007, le tabhairt isteach na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, a thrasuigh Treoir 2003/4/EC i ndlí na hÉireann, sannadh an ról breise do Emily mar an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Sular ceapadh í mar Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise i Meitheamh na bliana 2003, ba iriseoir agus údar inniúil í. I measc na ról a bhí aici, chaith sí an-chuid blianta mar chomhfhreagraí polaitíochta le meáin chló agus craoltóireachta mór le rá..

Kevin Murphy (1994-2003)

Ba é Kevin Murphy an dara hOmbudsman in Éirinn, ó 1994 go 2003. Sular ceapadh é mar Ombudsman, ba ard-rúnaí é i gceannas ar an tseirbhís phoiblí ag an Roinn Airgeadais. Ba chathaoirleach é freisin ar Choiste na gCeapachán Ardleibhéil, a thugann comhairle don rialtas ar cheapacháin chuig na leibhéil is airde de státseirbhís na hÉireann.

Ceapadh é freisin mar Choimisinéir Faisnéise nuair a tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998.

Fuair Kevin bás ar an 6 Márta 2012 ag aois a 75 tar éis tinnis.

Michael Mills (1984 - 1994)

An chéad Ombudsman in Éirinn, bhí an post ag Michael Mills ó 1984 go 1994. Bhí ardmheas air mar chomhfhreagraí polaitiúil le The Irish Press ar feadh breis is 20 bliain sular ceapadh é mar Ombudsman. Thosaigh sé san oifig in 1984 nuair a cheap an tUachtarán Patrick Hillary é mar an chéad Ombudsman in Éirinn. Rinne sé dhá théarma sula ndeachaigh sé ar scoir in 1994 ag aois a 67.

Le linn na 10 mbliana mar Ombudsman dó, láimhseáil agus scrúdaigh Michael na mílte gearán poiblí faoi ranna rialtais, údaráis áitiúla agus boird sláinte.

Sa tuarascáil bhliantúil dheireanach uaidh don bhliain 1993, d'athbhreithnigh Michael na 10 mbliana roimhe agus d'aibhsigh sé gur glacadh agus aithníodh Oifig an Ombudsman ag cách faoin tráth sin mar ghníomhaireacht neamhspleách a scrúdaigh gearáin go neamhchlaonta agus a ghlac gach céim indéanta chun cás gearáin dáiríre a réiteach. Chuir sé in iúl gur éirigh leis an oifig na mílte gearán a réiteach, gearáin nach mbeadh aon réiteach ar an gcuid is mó díobh gan an oifig a bheith ann. Dhírigh sé aird freisin ar na hathruithe suntasacha i gcóras reachtaíochta agus riaracháin na hÉireann ar chuir an oifig s'aige leo.

Fuair Michael bás ag aois a 80 ar an 13 Aibreán 2008 tar éis tinneas gearr.