Is é ról an Ombudsman gearáin ó bhaill den phobal a chreideann gur caitheadh go míchothrom leo ag soláthraithe poiblí áirithe a scrúdú. 
Áirítear orthu sin:

  • Ranna Rialtais
  • údaráis áitiúla
  • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
  • gníomhaireachtaí, ar nós carthanas agus comhlachtaí deonacha, a sheachadann seirbhísí sláinte agus sóisialta ar son FSS
  • ospidéil phoiblí 
  • comhlachtaí oideachais tríú-leibhéil a fhaigheann maoiniú poiblí
  • tithe altranais poiblí agus príobháideacha

Scrúdaíonn an tOmbudsman freisin gearáin faoi chomhlachtaí poiblí ar theip orthu foirgnimh inrochtana, seirbhísí agus eolas a chur ar fáil, mar a cheanglaítear faoi Chuid 3 den Acht um Míchumas 2005. Maidir lena leithéid de ghearáin, áirítear le 'comhlacht poiblí' ranna rialtais, údaráis áitiúla, FSS agus comhlachtaí fo-stáit, mar aon leis an gcuid is mó d'eagraíochtaí stáit eile.
Is féidir ár sonraí teagmhála a fháil ar an leathanach Déan Teagmháil Linn.