An tAcht Airgeadais 1981

Le hAlt 52 den Acht seo, áirithítear nach mbeidh na ceanglais atá sa reachtaíocht chánach lena bhforchuirtear oibleagáid rúndachta ar na Coimisinéirí Ioncaim mar chosc ar eolas a nochtadh don Ombudsman, lena n-áirítear cáipéisí chun críocha an Achta Ombudsman, 1980.

Rialacháin an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 (Srian ar Alt 4), 1989 (IR Uimh 81 de 1989)

Foráiltear leis na Rialacháin seo go leanfaidh na srianta ar nochtadh faisnéise faoin Acht Ombudsman 1980 de bheith i bhfeidhm d'ainneoin an ceart rochtana ar shonraí pearsanta a thugtar le hAlt 4 den Acht um Chosaint Sonraí 1988..

An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999

De réir Chomhaontú Bhéal Feirste 1998, bunaíodh sé Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas nua. Feidhmíonn na comhlachtaí sin sna réimsí a leanas: sábháilteacht bia, forbairt trádála agus gnó, teanga, dobharshaothrú agus mara, cláir speisialta AE agus uiscebhealaí intíre. Le hAlt 50 den Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999, lena bhforáiltear do bhunú na gcomhlachtaí sin, tugtar na Comhlachtaí Forfheidhmithe faoi chuimsiú de dhlínse Oifig an Ombudsman. Tá dlínse ag an Oifig seo agus ag Oifig an Choimisinéara Gearáin agus Ombudsman an Chomhthionóil do Thuaisceart Éireann araon i ndáil leis na Comhlachtaí Forfheidhmithe, agus foráiltear leis an Acht go mbeidh idirchaidreamh agus comhoibriú idir Oifig an Ombudsman agus a chontrapháirt i dTuaisceart Éireann maidir le gearáin in aghaidh na gcomhlachtaí sin a láimhseáil. Clúdaítear i ndlínse Oifig an Ombudsman "gníomhartha arna ndéanamh sa Stát" ag ceann de na comhlachtaí "nó thar a cheann" agus tá foráil dá leithéid i bhfeidhm i gcás Ombudsman Thuaisceart Éireann.
Seo a leanas na Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas;

  • Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann
  • Idir-Thrádáil Éireann
  • An Foras Teanga (Gníomhaireacht na hUltaise / Foras na Gaeilge)
  • BiaSlán
  • Comhlacht na gClár Speisialta AE
  • Uiscebhealaí Éireann
  • Turasóireacht Éireann

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide (Leasú), 1999

Le hAlt 10 den Acht seo baineadh Telecom Éireann ó shainchúram an Ombudsman. Tháinig sé i bhfeidhm ar an 15 Iúil 1999.

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2011

Faoi théarmaí an Achta um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2011 baineadh freagracht reachtúil as gearáin a bhaineann le seirbhísí poist An Post a scrúdú ó Oifig an Ombudsman le héifeacht ón 2 Lúnasa 2011. Faoin Acht, aistríodh freagracht as gearáin maidir le seirbhísí poist a scrúdú chuig an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).
Faoin Acht Ombudsman (Leasú) 2012, a ritheadh ar an 31 Deireadh Fómhair 2012, sannadh An Post mar "gníomhaireacht dhíolmhaithe". Ní féidir leis an Ombudsman gníomh a dhéanann gníomhaireacht dhíolmhaithe nó a dhéantar ar a son a imscrúdú.

An tAcht um Ombudsman do Leanaí 2002

I measc nithe eile, foráladh leis an Acht seo d'Ombudsman do Leanaí a bhunú arb fhéidir leis/léi gearáin a imscrúdú maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí áirithe a bhféadfadh drochthionchar a bheith acu ar leanaí. Áirítear ar na comhlachtaí poiblí sin Ranna agus Oifigí Rialtais, Údaráis Áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Comhlachtaí Fo-Stáit srl. Le hAlt 12 den Acht leasaíodh Alt 5 den Acht Ombudsman, 1980 sa chaoi is nach féidir Oifig an Ombudsman ábhar a imscrúdú atá faoi réir imscrúdaithe ag an Ombudsman do Leanaí.

An tAcht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann) 2004

I measc nithe eile, foráiltear leis an Acht seo go gceapfar Ombudsman d'Óglaigh na hÉireann le gearáin a imscrúdú a dhéanann baill reatha nó iarbhaill Óglaigh na hÉireann faoi ghníomhartha a dhéanann baill reatha nó iarbhaill Óglaigh na hÉireann nó státseirbhísigh a raibh drochthionchar acu orthu. Faoi Alt 4(7) den Acht maidir le ball Óglaigh na hÉireann (a) a dhéanann gearán leis an Ombudsman d'Óglaigh na hÉireann a bhaineann le gníomh a rinne státseirbhíseach nó a rinneadh thar a c(h)eann, ní dhéanfaidh an ball sin gearán faoin gceist chéanna leis an Ombudsman a ceapadh faoi Acht 1980 ina dhiaidh sin, nó (b) a dhéanann gearán leis an Ombudsman a ceapadh faoin Acht 1980 maidir le gníomh a rinne státseirbhíseach nó a rinneadh thar a c(h)eann, ní dhéanfaidh an ball sin gearán faoin gceist chéanna leis an Ombudsman d'Óglaigh Éireann ina dhiaidh sin.

An tAcht um Míchumas 2005

I measc nithe eile, ceanglaítear leis an Acht seo go gcinnteoidh comhlachtaí poiblí go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar fhoirgnimh agus seirbhísí poiblí. Le héifeacht ón 31 Nollaig 2005, síntear dlínse an Ombudsman leis an Acht sa chaoi is gur féidir leis an Oifig, ón dáta sin ar aghaidh, gearáin a láimhseáil a líomhnaíonn gur teipeadh rochtain a chur ar fáil faoi réir na reachtaíochta. Ina theannta sin, caithfidh roinnt ranna rialtais pleananna earnála a ullmhú ina dtugtar faisnéis faoi na bearta a dheartar chun seirbhísí a sheachadadh ar dhaoine faoi mhíchumas mar a shamhlaítear leis an Acht, laistigh de thréimhsí bunaithe. Is féidir leis an Ombudsman gearáin faoi theip sa réimse sin a scrúdú freisin.
Sa chuid den suíomh gréasáin seo faoin Acht um Míchumas 2005  cuirtear achoimre ar fáil d'fhorálacha Chuid 3 den Acht um Míchumas agus leagtar amach conas gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.