Ordú an Achta Ombudsman 1980 (Uimh 300 de 2015)

An tAcht Ombudsman (Leasú) 2012

An tOrdú um an Acht Ombudsman, 1980 (An Lá Ceaptha) 1983 (I.R. Uimh 424 de 1983) (Leagan Gaeilge amháin ar fáil)

Ceapadh leis an ordú seo gurb é an 7ú lá d'Iúil, 1983 an lá a thiocfadh an tAcht Ombudsman, 1980 (Uimh. 26 de 1980) i ngníomh

Ordú Tarmligean dár dáta an 23 Bealtaine 1984

Faoin Ordú seo, tharmlig an tAire um Sheirbhís Phoiblí, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugadh dó faoi Alt 10(4) den Acht Ombudsman, cumhachtaí ar an Ombudsman a d'fhéadfadh sé a úsáid faoin Acht um Choimisinéirí Státseirbhíse, 1956 agus Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 agus 1958 mar 'an t-údarás cuí' maidir le hoifigigh agus seirbhísigh an Ombudsman.

An tAcht Ombudsman (Leasú) 1984 (Uimh 19 de 1984)

Leis an Acht seo, leasaíodh Alt 4 (10)(c) den Acht Ombudsman 1980. Faoin alt seo den Acht, d'fhéadfaí leasuithe a dhéanamh ar Sceidil an Achta ina liostaítear na comhlachtaí a bhí agus nach raibh faoi réir imscrúdaithe an Ombudsman. Tugadh feidhm do leasú na Sceideal seo trí Ordú Rialtais (1ú Sceideal) agus Ordú ón Aire (2ú Sceideal) a cuireadh faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais ar feadh 21 lá suí.  Foráladh leis an Acht leasaithe go mbeadh feidhm ag Ordú nuair a ghlacfadh dhá Theach an Oireachtais le rún é a cheadú.

Ordú an Achta Ombudsman (An Cheád Sceideal) (Leasú) 1984 (IR Uimh 332 de 1984)

Leis an Ordú seo, síneadh cumhachtaí imscrúdaithe an Ombudsman chuig Boird Sláinte, Údaráis Áitiúla, Bord Telecom Éireann agus An Post le héifeacht ón 1 Aibreán 1985. Chuir an tOrdú cosc go sonrach ar an Ombudsman ó imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin i ndáil le gníomhaíochtaí arna ndéanamh "i bhfeidhmiú breithiúnas cliniciúil amháin i gceangal le diagnóis tinnis nó cúram nó cóireáil othair...”.  Chuir an tOrdú cosc chomh maith ar an Ombudsman ó imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin i ndáil le húdaráis áitiúla “agus feidhmeanna forchoimeádta á ndéanamh acu laistigh de bhrí na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1955, nó feidhmeanna forchoimeádta laistigh de bhrí aon Achta a bhaineann le bainistiú Contaebhuirge.”

Ordú an Achta Ombudsman 1980 (An Chéad Sceideal) (Leasú), 1985 (IR Uimh 66 de 1985)

Leis an ordú seo, cuireadh Comhairle Úsáideoirí na Seirbhísí Poist, Comhairle Úsáideoirí na Seirbhísí Teileachumarsáide, an Binse Cíosa, an Bord Mianadóireachta agus Rúnaíocht leis an gCoimisiún ar Leas Sóisialach i measc na gcomhlachtaí nach bhfuil faoi réir imscrúdaithe ag an Ombudsman

Ordú an Achta Ombudsman 1980 (An Dara Sceideal) (Leasú) 1985 (IR Uimh 69 de 1985)

Scriosadh Boird Sláinte agus Údaráis Áitiúla ón Dara Sceideal den Acht Ombudsman 1980 leis an ordú seo, agus cuireadh na comhlachtaí a leanas leis an Dara Sceideal i.e. níl siad faoi réir imscrúdaithe ag an Ombudsman:-

 • Sábháilteacht Uisce na hÉireann
  An Príomh-Bhord Iascaigh
  Comhairle na Seirbhísí Dóiteáin
  An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe
  Bord Scannán na hÉireann
  Cuideachta an Cheolárais Náisiúnta
  An Bord Míochaine agus Déidliachta Iarchéime
  An Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg