Réamhrá

Ullmhaíodh an Scéim Foilseoireachta a leanas faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Tháinig an Scéim i bhfeidhm ar an 14 Aibreán 2016. Dearadh í le soláthar faisnéise a éascú a mhéid is féidir, ach amháin an fhaisnéis atá díolmhaithe faoin Acht SF. Tá an Scéim gréasánbhunaithe agus cuimsítear naisc chuig ábhar tagartha ar ár suíomh gréasáin leis. Nuashonrófar é mar a fhoráiltear dó faoin Acht. Beidh cóip chrua ar fáil le féachaint air ach coinne a dhéanamh.

Cé sinn agus cad a dhéanaimid

Is é príomhfheidhm Oifig an Ombudsman ná scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi sholáthraithe áirithe seirbhíse poiblí faoin Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú (an tAcht).

Bunú

Bunaíodh Oifig an Ombudsman (an Oifig) faoin Acht Ombudsman, 1980. Leasaíodh an tAcht Ombudsman roinnt uaireanta, go príomha leis an Acht Ombudsman (Leasú), 1984, agus leis an Acht Ombudsman (Leasú), 2012.

Tá an Oifig ina comhlacht poiblí chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise). Dá réir sin, féadfar rochtain a fháil ar a cuid taifid, faoi réir eisceachtaí áirithe, ach iarraidh Saoráil Faisnéise a dhéanamh.

Ról agus freagrachtaí

Is éard atá i gceist le ról agus freagrachtaí na hOifige ná na ceanglais a bunaíodh faoin Acht a chomhlíonadh. Scrúdaíonn an Oifig gearáin ó dhaoine a mheasann nár thug soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí cothrom na féinne dóibh. Áirítear na comhlachtaí seo leis na soláthraithe seirbhíse poiblí a bhféadfaidh an tOmbudsman a gcuid gníomhartha a scrúdú:

 • na Ranna Rialtais go léir
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Údaráis Áitiúla
 • ospidéil phoiblí
 • institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí
 • tithe altranais príobháideacha (le héifeacht ón 24 Lúnasa 2015, déantar tagairt in I.R. Uimh. 300/2015) agus
 • lear soláthraithe seirbhíse poiblí eile

Féach ar liosta iomlán de na comhlachtaí atá faoi shainchúram an Ombudsman.

Chomh maith leis sin, scrúdaíonn an tOmbudsman gearáin faoi chlistí comhlachtaí poiblí foirgnimh, seirbhísí agus faisnéis atá inrochtana a chur ar fáil, faoi mar a cheanglaítear le Cuid 3 den Acht um Míchumas 2005. I gcás na gcineálacha gearáin sin, áirítear leis an téarma ‘comhlacht poiblí’ Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, FSS, comhlachtaí leathstáit agus an chuid is mó de na heagraíochtaí eile stáit.

Feidhmeanna an Ombudsman

Is iad seo príomhfheidhmeanna an Ombudsman::

 • Gearáin faoi ghníomhartha riaracháin soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí a scrúdú
 • Sásamh cuí a chinneadh
 • Foghlaim a chinntiú agus ateagmhais a chosc
 • Feabhas i riarachán poiblí a bhrú chun cinn

Réamhscrúduithe agus Imscrúduithe

Foráiltear leis an reachtaíocht Ombudsman go bhféadann an tOmbudsman plé le gearán trí bhíthin réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh. Ní féidir leis an Ombudsman cinneadh foirmiúil a dhéanamh go ndearnadh míriarachán (gníomhartha míchuí, earráideacha nó míchothroma) ná moladh foirmiúil le haghaidh sásaimh a dhéanamh do sholáthraí seirbhíse poiblí faoin bpróiseas réamhscrúdaithe. Mar sin féin, ní chuireann sé sin bac ar chumas na hOifige formhór mór na ngearán a chur i gcrích go sásúil tríd an bpróiseas sin i gcomhar leis an soláthraí seirbhíse poiblí.

De ghnáth, bíonn an próiseas imscrúdaithe níos foirmiúla, áit nach mór roinnt ceanglais nós imeachta a leanúint ar fhorais an cheartais náisiúnta agus nósanna imeachta cothroma, e.g. ceanglas chun eolas a thabhairt do gach páirtí ábhartha, ceanglas chun cead a thabhairt d’oifigigh agus do sholáthraithe seirbhíse poiblí barúil a thabhairt i dtaobh aon drochráiteas i ndréacht-tuarascáil etc. Is faoi rún atá imscrúduithe Ombudsman agus ní dhéantar go poiblí iad. Ina theannta sin, más gá déanamh amhlaidh i gcás ar leith, féadfaidh an tOmbudsman teorainn a chur leis an méid faisnéise a chuirtear ar fáil don phobal ina thuarascáil imscrúdaithe agus anaithnideacht daoine aonair a chaomhnú. Tar éis dó imscrúdú a thionscnamh, féadfaidh an tOmbudsman a chinneadh é a chur ar fionraí má thugann an soláthraí seirbhíse poiblí réiteach sásúil le linn an phróisis imscrúdaithe.

I gcásanna ina bhfuil imscrúdú curtha i gcrích, is gnách a fhoilsíonn an tOmbudsman tuarascáil ar an imscrúdú agus an toradh a bhí air. Más rud é go ndéanann an tOmbudsman moladh foirmiúil do sholáthraí seirbhíse poiblí tar éis imscrúdaithe, ní bheidh feidhm dlí ag moladh den sórt sin agus ní bheidh ceangal ar an soláthraí seirbhíse poiblí cloí leis. Más rud é nach dtugann soláthraí seirbhíse poiblí freagra sásúil ar mholadh, féadfaidh an tOmbudsman, faoina rogha féin, Tuarascáil Speisialta ar an ábhar a leagan os comhair Thithe an Oireachtais.

Taifid atá i seilbh na hOifige

Tagann an raon taifead atá i seilbh na hOifige faoi na catagóirí leathana seo a leanas (d’fhéadfadh forluí de phointe éigin a bheith ann):

Taifid Riaracháin Inmheánaigh

 • Taifid Phearsanra
 • Taifid Chuntasaíochta
 • Clár Sócmhainní
 • Treoirlínte agus Ciorcláin ón Státseirbhís/ón tSeirbhís Phoiblí
 • Clúdach Foilsithe na Meán, lena n-áirítear gearrthóga nuachtáin
 • Óráidí agus Láithreoireachtaí arna dtabhairt ag an Ombudsman/foireann na hOifige
 • Teagmhálacha le soláthraithe seirbhíse poiblí, lena n-áirítear ainmneacha na n-oifigeach idirchaidrimh do chomhlachtaí a gclúdaíonn an tAcht iad
 • Nótaí agus miontuairiscí chruinnithe an lucht bainistíochta agus doiciméid ghaolmhara
 • Taifid a bhaineann le tuarascálacha a fhoilsiú e.g. tuarascála bliantúla, tuarascálacha imscrúdaithe speisialta, lena n-áirítear taifid a bhaineann le haistriúchán, le tairiscintí, le dearadh agus le priontáil
 • Bainistíocht shuíomh Gréasáin an Ombudsman
 • Bainistíocht cásanna
 • Staitisticí faoi chásanna
 • Iarrataí Saoráil Faisnéise ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Iarrataí faoin Acht um Chosaint Sonraí ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Fiosruithe ginearálta agus comhfhreagras ginearálta

Beartas

 • Teagmhálacha leis an Roinn Airgeadais
 • Teagmhálacha le Coistí Oireachtais
 • Comhfhreagras/Meabhrán Tuisceana le hoifigí coibhéiseacha
 • Taifid faoi bheartas inmheánach

Reachtaíocht agus ábhar gaolmhar

 • Plé leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le hoibriú an Achta

Treoracha/Treoirlínte Foirne

 • Taifid faoi nósanna imeachta inmheánacha
 • Socruithe idirchaidrimh le soláthraithe seirbhíse poiblí

Scrúduithe/Imscrúduithe arna ndéanamh ag an Ombudsman

 • Cástaifid, lena n-áirítear taifid faoi chumarsáidí le soláthraithe seirbhíse poiblí agus le gearánaigh
 • Aighneachtaí arna ndéanamh ag soláthraithe seirbhíse poiblí agus ag gearánaigh
 • Taifid faoi chomhairle dlí a iarradh agus a fuarthas
 • Cinntí an Ombudsman
 • Taifid eile a bhaineann le scrúduithe/le himscrúduithe, lena n-áirítear sonraí faoi dhúnadh cásanna, imscrúduithe, anailís agus ráitis arna dtabhairt ag oifigigh na hOifige

Treoir do Sholáthraithe Seirbhíse Poiblí

Córais inmheánacha ghearáin

Sásamh a sholáthar

Leithscéal dáiríre a ghabháil

Caighdeáin dea-chleachtais

Treoir maidir le dea-riarachán poiblí

Preaseisiúintí maidir le torthaí agus moltaí

Feidhmeanna agus dualgais eile an Ombudsman faoin Acht

 • Tuarascálacha bliantúla
 • Tuarascálacha Imscrúdaithe/Féintionscnaimh

Pleananna Corparáideacha agus Straitéisí Corparáideacha

Tá Beartais agus Straitéisí na hOifige ar fáil anseo: Beartais agus Straitéisí

Is féidir Plean Gnó Straitéiseach na hOifige a fháil anseo: Doiciméid Straitéise

Tuarascáil Bhliantúil

Tá Tuarascálacha Bliantúla na hOifige ar fáil ar an suíomh Gréasáin ag Tuarascálacha Bliantúla

Struchtúr Eagrúcháin

Struchtúr na hOifige

An tOmbudsman: Peter Tyndall
An tArd-Stiúrthóir: Elaine Cassidy

An Fhoireann Bhainistíochta: David Nutley (Ceann Cumarsáide agus Cáilíochta), Liam Duffy (Ceann TFC), Madeleine Delaney (Comhairleoir Dlí), Tom Morgan agus Seán Garvey (Imscrúdaitheoirí Sinsearacha)

Tá 17 nImscrúdaitheoir (Príomhoifigigh Chúnta), 7 Ardoifigeach Feidhmiúcháin, 8 Oifigeach Feidhmiúcháin, 1 Oifigeach Foirne agus 10 Oifigeach Cléireachais ag obair mar chásoibrithe san Oifig.

Cuireann an Oifig feidhm seirbhísí corparáideacha na hOifige ar fáil freisin. Cuimsíonn sí acmhainní daonna, airgeadas, riarachán agus teicneolaíocht faisnéise..

Grádú Pá

Feidhmíonn an tOmbudsman mar Choimisinéir Faisnéise agus mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil freisin. Chomh maith leis sin, tá sé ina chomhalta de bhrí oifige den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, den Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, den Choimisiún Reifrinn agus den Choimisiún um Thoghlaigh. Tá a thuarastal coibhéiseach le tuarastal Ard-Rúnaí III sa Státseirbhís.

Mar an gcéanna, gníomhaíonn an tArd-Stiúrthóir mar Ard-Stiúrthóir d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil. Is ionann a tuarastal agus tuarastal Rúnaí Chúnta sa Státseirbhís.

Is féidir scálaí tuarastail státseirbhíseach a fháil sna ciorcláin atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Tuarastail ó Ard-Rúnaí go Príomhoifigeach Cúnta

Tuarastail ó Oifigeach Riaracháin (AO) go hOifigeach Cléireachais (CO)

Tuarastal Ardoifigeach Feidhmiúcháin (HEO)

Láthair na hOifige

Tá an Oifig suite ag 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Uaireanta oscailte: idir 9.15 agus 5.00 Luan go Dé hAoine

Is féidir treoracha chuig an Oifig a fháil anseo: Treoracha

Sonraí teagmhála

Post: Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97

Teileafón: +353-1-639 5600

Íosghlao: 1890 223 030

Facs: +353-1-639 5674

Ríomhphost: info@ombudsman.ie

Ceisteanna ó na Meáin

Déan teagmháil le David Nutley, Cumarsáid, Oifig an Ombudsman

Teil.: 01 639 5610 nó 086 023 1420

Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.ie

Meabhrán Tuisceana

Tá meabhrán tuisceana ag an Oifig le hOifig an Ombudsman do Leanaí (OCO). Is é an meabhrán tuisceana sin an bonn le haghaidh comhar feabhsaithe chun aghaidh a thabhairt ar chásanna ina ndearnadh dochar do leanbh agus do dhuine fásta araon agus chun déileáil leis na cásanna sin. An Meabhrán Tuisceana le hOifig an Ombudsman do Leanaí

Tá meabhrán tuisceana ag an Oifig leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) freisin. Leis an meabhrán tuisceana, tugtar creat le haghaidh comhair agus comhroinnt faisnéise maidir leis na gnéithe sin de sheirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta a thagann faoinár sainchúraimí faoi seach agus le haghaidh nósanna imeachta éifeachtacha a bhunú chun baill den phobal a atreorú chuig seirbhísí na hoifige eile. An Meabhrán Tuisceana le HIQA

Cairt Chustaiméirí

Tá Cairt Chustaiméirí na hOifige ar fáil ag Cairt Seirbhíse do Chliaint

Cód Cleachtais

Tá baill foirne na hOifige ina státseirbhísigh i Státseirbhís an Stáit agus, dá bhrí sin, tá siad faoi cheangal ag Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse

An tseirbhís a sholáthraímid

Gníomhaíonn an Oifig mar chomhlacht neamhspleách gearáin do dhaoine atá míshásta le freagra a thug/cinneadh a rinne soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí. Féadfaidh an tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh ar aon ghníomh a rinne soláthraí seirbhíse poiblí nó a rinneadh thar a cheann agus é ag comhlíonadh a fheidhmeanna riaracháin má d’eascair drochéifeacht as an ngníomh sin.
Ina theannta sin, baineann na nithe seo leis an ngníomh:

 • is gá go ndearnadh é, nó b’fhéidir go ndearnadh é, gan údarás cuí
 • is gá go ndearnadh é, nó b’fhéidir go ndearnadh é, ar fhoras neamhábhartha
 • is gá gur tháinig sé as neamart nó as neamh-aire nó b’fhéidir gur tháinig sé as neamart nó as neamh-aire
 • is gá go raibh sé bunaithe, nó b’fhéidir go raibh sé bunaithe, ar fhaisnéis earráideach nó neamhiomlán
 • is gá go raibh sé, nó b’fhéidir go raibh sé, idirdhealaitheach go míchuí
 • is gá go raibh sé bunaithe, nó b’fhéidir go raibh sé bunaithe, ar chleachtas míchuibhiúil riaracháin
 • mura gclóitear le halt 4A, ina dtugtar breac-chuntas ar an dualgas ar sholáthraithe seirbhíse poiblí cabhair agus treoir réasúnach a thabhairt do dhaoine in aon déileálacha atá acu leis an soláthraí seirbhíse poiblí, nó
 • is gá go raibh sé, nó b’fhéidir go raibh sé, thairis sin contrártha do riarachán cóir nó fónta

Ní fhéadfaidh an tOmbudsman, áfach, scrúdú a dhéanamh ar ghearán más rud é gur thionscain duine imeachtaí cúirte cheana féin nó go bhfuil ceart aige chun achomharc a dhéanamh chuig comhlacht eile agus ní fhéadfaidh sé scrúdú a dhéanamh ar ghearáin maidir le slándáil náisiúnta ná le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ná i gcás nach ndearnadh an gearán laistigh de 12 mhí tar éis an gníomh a dhéanamh. I roinnt cásanna, féadfaidh an tOmbudsman gníomh a imscrúdú fós má tá sé den tuairim go bhfuil cúinsí speisialta ann le déanamh amhlaidh, e.g. i gcás ina ndearnadh gearán lasmuigh de thréimhse 12 mhí.

Féadfaidh an tOmbudsman diúltú do ghlacadh le gearán más rud é go meastar an gearán a bheith fánach nó cráiteach, go bhfuil suim neamhleor san ábhar ag an duine atá ag déanamh an ghearáin nó nach ndearna an duine atá ag déanamh an ghearáin iarrachtaí réasúnacha sásamh a lorg i leith ábhar an ghearáin nó nár diúltaíodh sásamh dó.

Chomh maith leis sin, scrúdaíonn an tOmbudsman gearáin faoi chlistí comhlachtaí poiblí foirgnimh, seirbhísí agus faisnéis atá inrochtana a chur ar fáil, faoi mar a cheanglaítear le Cuid 3 den Acht um Míchumas 2005.

Conas is féidir ár seirbhís a rochtain

Ba cheart do dhuine atá ag déanamh gearán faoi sholáthraí seirbhíse poiblí dul i dteagmháil leis an Ombudsman laistigh de theorainn ama shonraithe. De ghnáth, ba cheart gearán a dhéanamh leis an Ombudsman laistigh de 12 mhí ón uair a rinneadh an gníomh nó ón uair a tháinig an duine ar an eolas faoin ngníomh. Tá rogha ag an Ombudsman an teorainn ama sin a shíneadh - ar feadh aon tréimhse is mian leis - i gcásanna ina measann sé go bhfuil cúinsí speisialta ann le déanamh amhlaidh.

De ghnáth, ba cheart gearáin a dhéanamh i scríbhinn (sa phost nó trí ríomhphost) ach úsáid a bhaint as ár bhFoirm Gearáin Ombudsmannó ba cheart iad a dhéanamh ar líne. Más rud é go bhfuil duine faoi mhíchumas agus go dteastaíonn cabhair uaidh chun seirbhísí an Ombudsman a úsáid, féadfaidh sé dul i dteagmháil lenár nOifigeach Rochtana. Is féidir le gearánaigh dul chuig an Oifig freisin chun a ngearán a dhéanamh. Is féidir le tríú páirtithe gearán a dhéanamh thar ceann gearánach ar choinníoll gur tugadh toiliú cuí.

Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann baill foirne ón Oifig cuairt gach mí ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh chun gearáin a fháil ó bhaill den phobal. Is féidir sonraí faoi na hionaid a dtabharfar cuairt orthu agus faoi amanna agus dhátaí na gcuairteanna a fháil ar leathanach baile ár suímh Ghréasáin.

An costas a ghearrtar i leith ár seirbhís a rochtain

Soláthraíonn an tOmbudsman seirbhís saor in aisce..

An ceart chun achomharc a dhéanamh maidir leis an tseirbhís a sholáthraímid

Cuirtear ár scrúdú ar do ghearán i gcrích le cinneadh an Ombudsman. I gcúinsí teoranta áirithe, féadfaimid cinneadh a athbhreithniú i gcás inar tháinig fianaise nua chun solais nó ina bhfuil fianaise ann go ndearnamar mainneachtain. Ní dhéanfaimid athbhreithniú ar chás má tá sé á iarraidh mar go n-easaontaíonn tú lenár gcinneadh.

Ní mór aon iarrataí ar athbhreithniú a chur isteach ach an fhoirm chuí a úsáid laistigh de mhí amháin ónár litir chinnidh a fháil.

Is féidir iarrataí ar athbhreithniú a sheoladh mar seo a leanas:

An Bainisteoir Athbhreithnithe, Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: review@ombudsman.ie

Conas a dhéanaimid cinntí ar bheartais

Comhlacht a phléann le gearáin is ea an Oifig seo. Dá bhrí sin, ní cheapann sí beartas poiblí. Mar sin féin, is amhlaidh go ndéanann an tOmbudsman plé leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar oibriú an Achta agus go gcuireann sé aighneachtaí faoi bhráid na Roinne ina leith.

Cuirtear ár scrúdú ar do ghearán i gcrích le cinneadh an Ombudsman. I gcúinsí teoranta áirithe, féadfaimid cinneadh a athbhreithniú i gcás inar tháinig fianaise nua chun solais nó ina bhfuil fianaise ann go ndearnamar mainneachtain. Ní dhéanfaimid athbhreithniú ar chás má tá sé á iarraidh mar go n-easaontaíonn tú lenár gcinneadh.

Ní mór aon iarrataí ar athbhreithniú a chur isteach ach an fhoirm chuí a úsáid laistigh de mhí amháin ónár litir chinnidh a fháil.

Is féidir iarrataí ar athbhreithniú a sheoladh mar seo a leanas:

An Bainisteoir Athbhreithnithe, Oifig an Ombudsman, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: review@ombudsman.ie

What we spend

Details of the Office’s Appropriation Account for 2014 is located at: www.audgen.gov.ie/documents/annualreports/2016/appacc/en/vote%2019.pdf.

Conas a chaithimid an t-airgead sin

Procurement Procedures for Model Publications Scheme (2016)

Tá sé geallta ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise go gcuirfidh sí tús le sonraí faoi orduithe ceannaigh ar fiú €20,000 nó níos mó iad a fhoilsiú ar líne faoi dheireadh na bliana 2012.

Loga Nochta Saoráil Faisnéise

Iarrataí Saoráil Faisnéise ar an Oifig

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá gach duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil don phobal ar shlí eile. Tríd is tríd, tá duine i dteideal na nithe seo a leanas:

 1. Rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 2. Go gceartófaí faisnéis phearsanta, a bhaineann leis féin, agus atá i seilbh na hOifige, i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach
 3. Rochtain a fháil ar chúiseanna le breitheanna a thug an Oifig agus a chuaigh i bhfeidhm go díreach air.

Ní faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise a thagann gach taifead atá i seilbh na hOifige. Níl feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le taifid a bhaineann le scrúdú nó le himscrúdú atá déanta ag an Ombudsman, seachas taifid a cruthaíodh sular tosaíodh an scrúdú nó an t-imscrúdú lena mbaineann, nó taifead a bhaineann le riarachán ginearálta na hOifige.

D’fhéadfadh go mbeadh taifid eile ar fáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (faoi réir na ngnáthdhíolúintí) – e.g. taifid a bhaineann le riarachán na hOifige, amhail cúrsaí pearsanra nó teagmhálacha ginearálta le soláthraithe seirbhíse poiblí.

Ba cheart iarrataí Saoráil Faisnéise a bhaineann le taifid na hOifige a sheoladh chuig:

Ciarán O'Donohoe

Oifigeach Idirchaidrimh um Shaoráil Faisnéise

Oifig an Ombudsman

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: (01) 6395600 Facs: (01) 6395674 Ríomhphost: info@ombudsman.ie

Ba cheart iarrataí a dhéanamh i scríbhinn agus ba cheart a shonrú iontu go bhfuil an iarraidh á déanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba cheart an fhoirm a bhfuiltear ag iarraidh na taifid a fháil inti – e.g. fótachóipeanna/diosca – a lua san iarraidh freisin. Ionas go mbeifear in ann na taifid atá á n-iarraidh a shainaithint, ba cheart d’iarrthóirí cur síos atá chomh mionsonraithe agus is féidir a dhéanamh ar na taifid. Más féidir é, ba cheart uimhir theagmhála is féidir a úsáid le linn uaireanta oifige a sholáthar ionas go mbeifear in ann na sonraí faoi iarraidh Saoráil Faisnéise a shoiléiriú. Cabhróidh foireann na hOifige le hiarraidh Saoráil Faisnéise a chur le chéile, más gá.

Admhóidh an Oifig iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise laistigh de dhá sheachtain ón iarraidh sin a fháil. Luafar san admháil sin go mbeidh sé de cheart ag an iarrthóir athbhreithniú inmheánach ar an mbreith a iarraidh sa chás nach mbeidh sé sásta leis an mbreith Saoráil Faisnéise a eisíodh. Eiseofar an bhreith laistigh de cheithre seachtaine.

Faisnéis arna foilsiú ag an Oifig

Is é an aidhm atá leis an Acht um Shaoráil Faisnéise rochtain a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí agus nach gcuirtear ar fáil don phobal mar chúrsa gnáthaimh ar shlí eile, faoi réir díolúintí, nósanna imeachta agus teorainneacha ama áirithe. Tá an fhaisnéis seo a leanas faoi ghníomhaíochtaí agus faoi fheidhmeanna na hOifige ar fáil gan dul i muinín an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Tuarascálacha Bliantúla

Cuireann an tOmbudsman tuarascáil faoi bhráid an Oireachtais gach bliain maidir le gníomhaíochtaí na hOifige le linn na bliana roimhe. Is féidir tuarascálacha bliantúla a fháil sna háiteanna seo a leanas:

 • An Oifig ag 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.
 • Ar ár suíomh Gréasáin anseo
 • Oifig Foilseachán an Rialtais. Cuireann an oifig sin Seirbhís Trádála Poist ar fáil. Is é seoladh na hOifige: Oifig na nOibreacha Poiblí, Foilseacháin an Rialtais, 52 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2. Glactar le horduithe thar an teileafón, trí ríomhphost agus tríd an bpost. Bíonn Ionad Glaonna ar oscailt idir 09.30 agus 13.00 agus 14.00 agus 17.00 Luan go hAoine chun cabhrú le glaoiteoirí agus chun glacadh le híocaíochtaí ordaithe le cárta, le seic nó le hordú poist. Tá seoladh tiomnaithe ríomhphoist ann freisin agus tabharfar freagra ar gach ceist ar an gcéad lá oibre eile. Cuir glao ar 01 647 6834 nó seol ríomhphost chuig publications@opw.ie

Tuarascálacha Imscrúdaithe

Foilsíonn an tOmbudsman a thuarascálacha imscrúdaithe freisin. Áirítear sna tuarascálacha sin na torthaí foirmiúla a thagann as an imscrúdú agus, uaireanta, leagtar amach iontu na moltaí ón Ombudsman maidir le sásamh a thabhairt don ghearánach, mar aon le moltaí maidir le cleachtas a fheabhsú.

Tá na tuarascálacha is déanaí agus roinnt tuarascálacha níos sine ar fáil sa rannán Cás-Staidéir den suíomh Gréasáin seo.

Cásleabhair

Foilsíonn an Oifig Cásleabhar ráithiúil ina gcuirtear achoimrí ar fáil ar chásanna ar dhéileáil an tOmbudsman leo sna míonna roimhe. Is áis úsáideach é do sholáthraithe seirbhíse, áit ar féidir leo foghlaim ón scrúdú a rinneamar ar ghearáin agus ar féidir leo a fháil amach cad atá á dhéanamh go maith agus nach bhfuil á dhéanamh go maith ag eagraíochtaí den chineál céanna.

Déantar cur síos sa Chásleabhar ar ghearáin (idir chinn ar seasadh leo agus chinn nár seasadh leo) ar fud na réimsí go léir a ndéileálann an tOmbudsman leo, e.g. Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, an Rialtas Áitiúil (lena n-áirítear Pleanáil, Tithíocht, Bóithre, agus Soláthar Uisce), an Comhshaol, Talmhaíocht, Comhionannas, Cánachas, agus íocaíochtaí/sochair a fhaigheann an pobal.

Suíomh Gréasáin

Tá tuilleadh faisnéise faoin Oifig ar fáil ar ár suíomh Gréasáin (www.ombudsman.ie). Áirítear leis an bhfaisnéis sin:

 • Faisnéis faoin Ombudsman agus faoin ról atá aige
 • An téacs iomlán de na hAchtanna Ombudsman, 1980 agus 2014, agus leasuithe eile ar an Acht Ombudsman
 • Faisnéis faoin ról atá ag an Ombudsman maidir leis an Acht um Míchumas 2005
 • Sonraí faoi Sheirbhísí For-Rochtana na hOifige
 • Faisnéis faoi conas gearán a dhéanamh leis an Oifig maidir le seirbhís phoiblí
 • Óráidí agus Láithreoireachtaí ón Ombudsman agus ó fhoireann na hOifige
 • Bileoga faisnéise arna bhfoilsiú ag an Ombudsman maidir lenár seirbhísí agus maidir leis na scrúduithe a rinneamar ar ghearáin faoi chomhlachtaí éagsúla