Réamhrá

Ullmhaíodh an Scéim Foilseoireachta a leanas faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Tháinig an Scéim i bhfeidhm ar an 14 Aibreán 2016. Dearadh í le soláthar faisnéise a éascú a mhéid is féidir, ach amháin an fhaisnéis atá díolmhaithe faoin Acht SF. Tá an Scéim gréasánbhunaithe agus cuimsítear naisc chuig ábhar tagartha ar ár suíomh gréasáin leis. Nuashonrófar é mar a fhoráiltear dó faoin Acht. Beidh cóip chrua ar fáil le féachaint air ach coinne a dhéanamh.

Is é an 30 Lúnasa 2022 an uair dheireanach a nuashonraíodh an foilseachán seo

Cad a Dhéanaimid

Tá príomhfheidhmeanna an Ombudsman leagtha amach i mbileog faisnéise na hOifige Cad a dhéanann an tOmbudsman , atá ar fáil anseo.

Foras

Bunaíodh Oifig an Ombudsman (an Oifig) faoin Acht Ombudsman, 1980.  Leasaíodh an tAcht Ombudsman roinnt uaireanta, go príomha leis an Acht Ombudsman (Leasú), 1984 agus leis an Acht Ombudsman (Leasú), 2012. 

Oibleagáidí Reachtúla Eile

Is comhlacht poiblí í an Oifig chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise).  Dá réir sin, féadfar, faoi réir eisceachtaí áirithe, rochtain a fháil ar a thaifid trí iarraidh um Shaoráil Faisnéise.

Tá an Oifig faoi réir fhorálacha an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018. Is féidir Fógra Príobháideachta na hOifige a léamh anseo.

Tá an Oifig faoi réir fhorálacha na Treorach Eorpaí 2003/4/CE maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis chomhshaoil agus Rialacháin éagsúla AIE a achtaíodh in Éirinn dá bharr.

Róil agus freagrachtaí

Tá róil agus freagrachtaí na hOifige leagtha amach i mbileog faisnéise na hOifige Cad a dhéanann an tOmbudsman , atá ar fáil anseo.

Féach ar liosta táscach de chomhlachtaí faoi shainchúram an Ombudsman anseo.

Scrúdaíonn an tOmbudsman gearáin faoi mhainneachtain comhlachtaí poiblí foirgnimh, seirbhísí agus faisnéis inrochtana a sholáthar, mar a éilítear faoi Chuid 3 den Acht um Míchumas, 2005.  Maidir leis na cineálacha gearán seo, áirítear sa téarma ‘comhlacht poiblí’ Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, FSS agus comhlachtaí leath-stáit, chomh maith le mórchuid na n-eagraíochtaí stáit eile.

Cad iad na Torthaí ar Mian leis an Ombudsman a Bhaint Amach?

 • Sásamh iomchuí a fháil má sheasfar le gearán
 • Foghlaim a chinntiú agus atarlú a chosc
 • Feabhas a chur ar riarachán poiblí

Taifid atá i seilbh na hOifige

Tagann raon na dtaifead a choinnítear san Oifig faoi na catagóirí leathana seo a leanas (d’fhéadfadh roinnt forluí a bheith ann)

Taifid Riaracháin Inmheánaigh

 • Taifid Phearsanra
 • Taifid Chuntais
 • Clár Sócmhainní
 • Treoirlínte agus Imlitreacha na Státseirbhíse / Seirbhíse Poiblí
 • Cumhdach Meán Foilsithe, lena n-áirítear gearrthóga preasa
 • Óráidí agus Cur i Láthair ón Ombudsman / foireann na hOifige
 • Teagmhálacha le soláthraithe seirbhíse poiblí lena n-áirítear ainmneacha oifigigh idirchaidrimh do chomhlachtaí a chuimsítear faoin Acht
 • Nótaí agus miontuairiscí cruinnithe bainistíochta agus na cáipéisí gaolmhara
 • Taifid a bhaineann le tuarascálacha a fhoilsiú m.sh. tuarascálacha bliantúla, tuarascálacha imscrúdaithe speisialta, lena n-áirítear taifid a bhaineann le haistriúchán, tairiscintí, dearadh agus priontáil
 • Bainistiú de shuíomh gréasáin an Ombudsman
 • Bainistiú de chásanna
 • Staidrimh maidir le cásanna
 • Iarrataí um Shaoráil Faisnéise ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Iarrataí um an tAcht um Chosaint Sonraí ar rochtain ar thaifid atá i seilbh na hOifige
 • Fiosrúcháin ghinearálta agus comhfhreagras

Beartas

 • Teagmhálacha leis an Roinn Airgeadais
 • Teagmhálacha le Coistí an Oireachtais
 • Comhfhreagras / Meamram Tuisceana le hoifigí coibhéiseacha
 • Taifid ar bheartas inmheánach

Reachtaíocht agus ábhar gaolmhar

 • Plé agus comhfhreagras leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le feidhmiú an Achta

Treoracha/Treoirlínte Foirne

 • Taifid ar nósanna imeachta inmheánacha
 • Socruithe idirchaidrimh le soláthraithe seirbhíse poiblí

Taifid ar chásobair an Ombudsman

 • Taifid cháis, lena n-áirítear taifid ar chumarsáid le soláthraithe seirbhíse poiblí agus gearánaigh
 • Aighneachtaí a rinne soláthraithe seirbhíse poiblí agus gearánaigh
 • Taifid de chomhairle dlí ar iarradh uirthi agus a bhfuarthas
 • Cinntí an Ombudsman
 • Taifid eile a bhaineann le taifid chásobair an Ombudsman, lena n-áirítear sonraí maidir le dúnadh cásanna, imscrúduithe, anailís agus trácht ó oifigigh na hOifige

Treoir do Sholáthraithe Seirbhíse Poiblí

Córais ghearáin inmheánacha

Sásamh a sholáthar

Pardún bríoch a dhéanamh

Caighdeáin dea-chleachtais

Treoir maidir le dea-riarachán poiblí

Preaseisiúintí ar thorthaí agus ar mholtaí

Feidhmeanna agus dualgais eile an Ombudsman faoin Acht

 • Tuarascálacha Bliantúla
 • Tuairiscí Imscrúdaithe / Tionscnaimh Féin
 • Tuairiscí Tráchtaireachta

Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha

Tá Polasaithe agus Straitéisí na hOifige ar fáil anseo.

Féadtar Plean Gnó Straitéiseach na hOifige a fháil anseo.

Tuarascáil Bhliantúil

Tá Tuarascálacha Bliantúla na hOifige ar fáil ar an suíomh Gréasáin anseo.

Struchtúr Eagrúcháin agus Socruithe Rialachais

Struchtúr na hOifige

Ombudsman:

Ard-Stiúrthóir: Elaine Cassidy

Foireann Bhainistíochta: David Nutley (Ceann Cumarsáide agus Cáilíochta), Liam Duffy (Ceann na Seirbhísí Corparáideacha), Madeleine Delaney (Comhairleoir Dlí), Jennifer Hanrahan, Tom Morgan agus Seán Garvey (Imscrúdaitheoirí Sinsearacha)

Tá 20 Imscrúdaitheoir (Príomhoifigigh Chúnta), 1 Oifigeach Riaracháin, 7 nOifigeach Feidhmiúcháin Ardleibhéil, 10 nOifigeach Feidhmiúcháin, agus 10 nOifigeach Cléireachais ag obair mar chás-oibrithe san Oifig.

Soláthraíonn an Oifig feidhm seirbhísí corparáideacha na hOifige - acmhainní daonna, airgeadas, riarachán agus teicneolaíocht faisnéise - agus féadtar na socruithe rialachais ábhartha a fháil anseo.

Grádú Pá

Feidhmíonn an tOmbudsman freisin mar Choimisinéir Faisnéise agus mar Choimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil.  Is ball ex officio é freisin den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, an Coimisiún Reifrinn agus an Coimisiún Toghcheantair.  Is ionann a thuarastal agus tuarastal Ard-Rúnaí III sa Státseirbhís.

Ar an gcaoi chéanna, gníomhaíonn an tArd-Stiúrthóir mar Ard-Stiúrthóir d’Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil, na rúnaíochtaí don Choimisiún Reifrinn, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  Is ionann a tuarastal agus tuarastal Rúnaí Chúnta sa Státseirbhís.

Féadtar scálaí tuarastail státseirbhíseach a fháil sa chiorclán atá ar fáil anseo.

Suíomh na hOifige agus Sonraí Teagmhála

Tá an Oifig lonnaithe ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Uaireanta oscailte: idir 9.15 agus 5.00 Luan go hAoine.

Is féidir treoracha chuig an Oifig a fháil anseo.

Teileafón: +353-1-639 5600

Fiosrúcháin ó na Meáin

Teagmháil David Nutley, Cumarsáid, Oifig an Ombudsman

Teileafón: 01 639 5610 nó 086 023 1420

Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.ie

Meabhráin Tuisceana

Tá meamram tuisceana ag an Oifig leis an Ombudsman do Leanaí (OCO).  Soláthraítear sa mheamram tuisceana seo an bonn le haghaidh comhair fheabhsaithe chun aghaidh a thabhairt i gcás go ndéantar díobháil do leanbh agus do dhuine fásta, araon.  Féadtar breathnú ar an Meabhrán Comhthuisceana leis an Ombudsman do Leanaí anseo.

Ina theannta sin, tá meamram tuisceana idir an Oifig agus Comhairle na nDochtúirí Leighis. Ceadaítear leis an meamram seo faisnéis agus gearáin a mhalartú idir an dá oifig. Bunófar leis an gcomhaontú nósanna imeachta freisin chun cabhrú le baill an phobail rochtain a fháil ar sheirbhísí na dá eagraíochta. Féadtar breathnú ar an Meabhrán Comhthuisceana leis an gComhairle Leighis anseo.

Tá meamram tuisceana ag an Oifig leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA).  Tugtar leis seo creat le haghaidh comhair agus comhroinnte faisnéise faoi na gnéithe sin a bhaineann le seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a thagann faoinár sainchúraimí faoi seach, agus chun nósanna imeachta éifeachtacha a bhunú chun baill an phobail a threorú chuig seirbhísí dá chéile. Féadtar breathnú ar an Meabhrán Comhthuisceana le HIQA anseo.

Tá meamram tuisceana ag an Oifig le hOifig an Rialtóra Pleanála (OPR).  Is í an phríomhaidhm atá aici a chinntiú go roinneann an dá Oifig faisnéis ábhartha a bheidh ar fáil d’Oifig amháin agus a d’fhéadfadh cabhrú leis an Oifig eile i gcomhlíonadh a feidhmeanna. Féadtar breathnú ar an Meabhrán Comhthuisceana le hOifig an Rialtóra Pleanála anseo.

Cairt Chustaiméirí

Féadtar breathnú ar Fhógra Príobháideachta na hOifige anseo.

Cód Cleachtais

Tá foireann na Rúnaíochta ag fónamh mar státseirbhísigh i Státseirbhís an Stáit agus mar sin tá siad faoi cheangal ag Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse.

An tseirbhís a chuirimid ar fáil 

Feidhmíonn an Oifig mar chomhlacht gearán neamhspleách dóibh siúd atá míshásta le freagra/cinneadh ó sholáthraithe seirbhíse poiblí áirithe. Féadfaidh an tOmbudsman scrúdú a dhéanamh ar aon ghníomh a dhéanann soláthraithe seirbhíse poiblí áirithe nó thar a cheann i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna riaracháin má tá drochthionchar ann mar thoradh ar an ngníomh sin.

Ina theannta sin, ní mór don mhéid seo a leanas maidir leis an ngníomh:

 • go ndearnadh é gan údarás cuí
 • go ndearnadh é ar fhorais neamhábhartha
 • go raibh sé mar thoradh ar fhaillí nó míchúram
 • go raibh sé bunaithe ar eolas earráideach nó neamhiomlán
 • gur beart idirdhealaitheach míchuí a bhí ann
 • go raibh sé bunaithe ar chleachtas riaracháin neamh-inmhianaithe
 • mainneachtain alt 4A a chomhlíonadh ina dtugtar breac-chuntas ar dhualgas soláthraithe seirbhíse poiblí cúnamh agus treoir réasúnach a thabhairt do dhaoine atá i mbun aon phlé leis an soláthraí seirbhíse poiblí nó
 • nach bhfuil sé de réir riaracháin atá cothrom nó ceart

Tá an tOmbudsman eisiata go dlíthiúil ó roinnt gearán a imscrúdú fiú má thagann an soláthraí seirbhíse faoina shainchúram. Tá na heisiaimh seo leagtha amach in Alt 5 den Acht Ombudsman (arna leasú) atá ar fáil anseo . Ní thagann roinnt soláthraithe seirbhíse faoi shainchúram ach amháin maidir le raon teoranta dá bhfeidhmeanna riaracháin mar atá leagtha amach i gCuid II den Chéad Sceideal  den Acht Ombudsman (arna leasú) atá ar fáil anseo .

Conas is féidir teacht ar ár seirbhís

Sa bhileog faisnéise na hOifige Cad a dhéanann an tOmbudsman , tugtar míniú ar conas rochtain a fháil ar ár seirbhís agus féadtar breathnú air anseo,

Chun feabhas a chur ar an rochtain atá ar fáil do dhaoine a bhfuil ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann baill foirne ón Oifig cuairt ar na hIonaid Faisnéise do Shaoránaigh i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh gach mí chun gearáin a fháil ó dhaoine den phobal. Is féidir sonraí faoi na hionaid, na hamanna agus na dátaí cuairteanna a fháil ar an leathanach baile dár suíomh gréasáin.

Cé mhéid a chosnaíonn sé rochtain a fháil ar ár seirbhís

Soláthraíonn an tOmbudsman seirbhís saor in aisce.

Ceart athbhreithnithe maidir le cinntí gearáin

Féadtar teacht ar ár nósanna imeachta athbhreithnithe maidir le cinntí a dhéantar ar ghearáin anseo.

Féadtar iarratais ar athbhreithniú a sheoladh chuig:

An Bainisteoir Athbhreithnithe, Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773. Ríomhphost review@ombudsman.ie

Conas a dhéanaimid cinntí ar bheartais

Is comhlacht gearán í an Oifig seo agus mar sin ní dhéanann sí beartas poiblí.  Mar sin féin, bíonn plé ag an Ombudsman leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus cuireann sé aighneachtaí ar fáil dó.

 

Faisnéis Airgeadais

Le Vóta 18 (Oifig an Ombudsman), maoinítear gníomhaíochtaí d’eagraíocht atá comhdhéanta  d’Oifig an Ombudsman agus an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (Clár A); an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, lena n-áirítear an fheidhm Rialála Brústocaireachta (Clár B); agus, Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil (Clár C).

Comhlíonann na hoifigí seo feidhmeanna reachtúla ar leithligh agus difriúla: mar sin féin feidhmíonn siad mar ghníomhaireacht chónasctha aonair faoi Vóta amháin agus Oifigeach Cuntasaíochta amháin agus bord bainistíochta corparáideach a bhainistíonn an eagraíocht agus a chosnaíonn agus a chaomhnaíonn ag an am céanna neamhspleáchas agus feidhmeanna reachtúla gach ceann de na comhchodanna. Tá a líon foirne féin ag gach oifig ach roinntear na feidhmeanna airgeadais, acmhainní daonna, cóiríochta agus teicneolaíochta faisnéise idir na hoifigí go léir.

Cuntas Leithreasa C&AG d’Oifig an Ombudsman

Ag deireadh gach bliana airgeadais, éilítear ar gach roinn cuntas a ullmhú, ar a dtugtar an Cuntas Leithreasa uirthi. Is é an riachtanas reachtúil ná go soláthraítear sa Chuntas Leithreasa sonraí faoin toradh don bhliain i gcoinne an mhéid a sholáthraíonn Dáil Éireann. Féadtar rochtain a fháil ar an gCuntas Leithreasa don bhliain 2020 tríd an nasc seo.

Meastacháin Athbhreithnithe

Is leagan mionsonraithe de Mheastacháin Lá an Bhuiséid iad na Meastacháin Athbhreithnithe agus tá faisnéis iontu faoi chaiteachas laistigh de chláir aonair mar aon leis an leithdháileadh airgeadais foriomlán dár roinn. Cuimsítear sna Meastacháin Athbhreithnithe príomh-mhéadrachtaí aschuir ardleibhéil, comhthéacs agus táscairí tionchair. Soláthraítear leo seo faisnéis ar ár gcaiteachas agus an tionchar atá ag an gcaiteachas. Féadtar breathnú ar na Meastacháin Athbhreithnithe do 2020 d’Oifig an Ombudsman ar leathanaigh 33-34 de na Meastacháin Athbhreithnithe do Sheirbhísí Poiblí 2020, atá ar fáil anseo .

Íocaíochtaí os cionn €20,000

Tá tiomantas sa Phlean Athchóirithe Seirbhíse Poiblí go bhfoilseofar gach ordú ceannaigh ar €20k nó níos mó ar líne. Foilsíonn an roinn an fhaisnéis seo ar bhonn ráithiúil. Féach ar ár bhfoilseachán anseo.

Faisnéis Soláthair

Is éard atá i gceist le soláthar poiblí ná an próiseas trína gceannaíonn comhlachtaí poiblí saothair, earraí nó seirbhísí ó sholáthraithe a roghnaigh siad chun na críche seo. Ina measc tá ceannacháin de ghnáth-earraí, seirbhísí nó conarthaí mórscála do thionscadail bhonneagair agus tá raon leathan údarás conarthach i gceist leis.

Úsáidimid próiseas iomaíoch, de réir threoirlínte soláthair OGP, agus na soláthairtí agus na seirbhísí go léir á gceannach againn. Féach ar na treoirlínte seo anseo.

Ag brath ar luach an chonartha, faigheann an roinn oibreacha, earraí agus seirbhísí, tríbhíthin:

 • Fógraíocht ar IOAE (ar féidir rochtain a fháil air trí rTenders) ar chonarthaí le luachanna measta atá cothrom le tairseacha an Aontais Eorpaigh nó os a chionn agus bronntar na conarthaí seo de réir fhorálacha Rialacháin 2016.
 • tairiscintí fógraíochta ar www.etenders.gov.ie
 • ag tarraingt anuas ó chreataí - Tá sonraí faoi Chreataí a oibríonn an Oifig Soláthair Rialtais ar fáil ag www.procurement.ie
 • cuireadh a thabhairt maidir le luachana ó sholáthraithe roghnaithe

Naisc le Doiciméid Threoracha do Sholáthraithe